Vidiniai mokymai

„Buhalterių mokymai“ rengia vidinius mokymus įmonėms bei organizacijoms. Siūlome itin platų mokesčių ir apskaitos mokymų pasirinkimą. Visas seminarų temas rasite apačioje.

Dėl papildomų klausimų ar registracijos galite kreiptis:
Tel. 8 678 82847  arba el. paštu: info@buhalteriumokymai.lt

Mokymų temos ir aprašymai:

Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti finansinius metus

Seminaro tikslas supažindinti su finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS už 2020 metus sudarymo tvarka pagal naujausius reikalavimus, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Seminaro metu dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus finansinėms ataskaitoms sudaryti;
 • Kaip perkelti duomenis apie turtą, įsipareigojimus, grynąjį turtą, finansavimo sumas į FAR formas. Kaip naujiems viešojo sektoriaus subjektams pirmą kartą parengti finansinę atskaitomybę ir įkelti ją į VSAKIS;
 • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.
Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS: duomenų analizė ir įkėlimas į VSAKIS

Seminaro tikslas supažindinti su finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS sudarymo tvarka pagal naujausius reikalavimus, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Seminaro metu dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus finansinėms ataskaitoms sudaryti;
 • Kaip perkelti duomenis apie turtą, įsipareigojimus, grynąjį turtą, finansavimo sumas į FAR formas. Kaip naujiems viešojo sektoriaus subjektams pirmą kartą parengti finansinę atskaitomybę ir įkelti ją į VSAKIS;
 • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.
Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas: teisiniai ir buhalteriniai ypatumai

Kiekvienais metais iki sausio 31 d. biudžetinės įstaigos, atsižvelgdamos į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalo nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Apie darbuotojų vertinimo procesą ir jo įtaką atlygio sistemai kviečiame sužinoti seminare.

Biudžeto sudarymo ypatumai viešajame sektoriuje: įstaigos lėšų valdymas, planavimas ir paskirstymas

Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas. Todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Kiekviena biudžetinė įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, kurių apskaita kelia nemažai klausimų:

 • Kaip tinkamai apskaityti IMT remonto išlaidas pagrindžiant jas tinkamais dokumentais?
 • Kaip tinkamai atvaizduoti IMT ir nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose ir aprašyti turto vertės pokytį aiškinamajame rašte?
 • Kaip keičiasi centralizuotai valdomo turto apskaita ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose?

Su šiais ir kitais aktualiais klausimais lektorė supažindins mokymų metu.

Pinigų srautų apskaita pagal VSAFAS

Pinigų srautų ataskaitos rengimas įstaigoje – vienas sudėtingiausių ir svarbiausių darbų. Seminare lektorė pateiks pagrindines pinigų srautų ataskaitos rengimo taisykles ir naujausias rekomendacijas, kaip supaprastinti pinigų srautų ataskaitos rengimo procesą.

Nagrinėdami visas ataskaitų rūšis ir formas seminaro dalyviai:

 • sužinos, kokią įtaką nepiniginės operacijos daro pinigų srautams ir ataskaitos sudarymo procesui;
 • aptars, kaip valiutų kursų pokyčiai keičia pinigų srautus;
 • analizuos, kaip palyginama pinigų srautų ataskaitos informacija ir jos panaudojimas kitų ataskaitų rengimui;
 • įžvelgs sąsajas su kasinėmis išlaidomis.
Pajamų ir sąnaudų apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Pajamų pripažinimas, pajamų už paslaugas, rinkliavų, baudų, turto pardavimo pajamų apskaita, sąnaudų pripažinimas ir grupavimas – tai tik nedaugelis klausimų, kuriuos turi spręsti biudžetinės įstaigos buhalteris kiekvieną dieną.

Seminare lektorė aptars:

 • kaip grupuojamos pajamos ir sąnaudos apskaitoje ir kokia klasifikacija privalo būti taikoma;
 • kaip perkeliama informacija į finansines ataskaitas, ypač į aiškinamąjį raštą ir veiklos rezultatų ataskaitą, bei pateikiama VSAKIS;
 • kokia yra nuosavybės metodo įtaka pajamų ir sąnaudų registravimui apskaitoje.
Projektų apskaita pagal VSAFAS

Vykdant tarptautinius bendradarbiavimo ir paramos projektus kyla daugybė klausimų nuo partnerystės plėtojimo iki sumanymų įgyvendinimo. Tačiau, vienu svarbiausiu ir dažniausiai painiausiu uždaviniu tampa teisingai parengta projekto apskaita. Už gautus pinigus turi būti teisingai ir laiku atsiskaitoma, taip pat pateikiamas projekto įgyvendinimo rezultatas.
Žvelgiant į daugybę sureglamentuotų reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas. Tačiau, sudalyvaukite seminare ir įsitikinsite, kad nagrinėdami ne teoriją, o praktinius pavyzdžius, žinias įsisavinsite greičiau ir lengviau suprasite, nuo ko pradėti, kas yra svarbiausi akcentai ir kokia darbų seka yra veiksmingiausia, rengiant apskaitas projektams.

 • Kaip teisingai sutvarkyti projektų apskaitą?
 • Kaip apskaitoje atskirti nacionalinę ir kitų valstybių gaunamas lėšų dalis?
 • Kaip vykdyti projektų operacijų derinimo procedūras?
Atsargų ir kito trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Kiekvienai įstaigai svarbu žinoti savo finansinę padėtį ir biudžeto vykdymo rodiklius, todėl buhalteriams tenka didelė atsakomybė teisingai apskaityti įstaigos atsargas ir trumpalaikį turtą. Įstaigų buhalterijos privalo:

 • vadovaudamosi naujausiomis rekomendacijomis grupuoti, pripažinti ir įvertinti įstaigos turimas atsargas;
 • teisingai perteikti atsargų, gautinų sumų ir ilgalaikio turto apskaitos informaciją finansinėse ataskaitose;
 • ištaisyti esmines ir neesmines apskaitos klaidas mažiausiai paveikiant finansinius duomenis.

Su šiais ir kitais aktualiais klausimais lektorė supažindins mokymų metu.

Mokesčių ir apskaitos naujovių taikymas 2020-2021 m. Finansinės atskaitomybės rengimas

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės praktinius klausimus:

- kaip teisingai pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- kaip greitai ir pagal naujausius reikalavimus pakeisti apskaitos sistemas;
- kaip mokesčių pakeitimai keis finansinės atskaitomybės rengimo procesą;
- kokie naujausi VAS pakeitimai ir apskaitos rekomendacijos taikytinos finansinių ataskaitų rengimui;
- kokios yra naujausios leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų pripažinimo tendencijos.

Šiuos ir daugelį kitų klausimų lektorius aptars šių mokymų metu.

Darbo užmokesčio ypatumai viešajame sektoriuje: apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

Seminaro dalyviai detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:

 • apmokėjimą už darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
 • tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, budėjimus, projektinį darbą;
 • personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

Su šiais ir kitais aktualiais klausimais lektorė supažindins mokymų metu.

Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo ypatumai

Darbo užmokesčio skaičiavimas – neatsiejama buhalterių darbo dalis, tad, gali atrodyti, kad jokių neaiškumų čia neturėtų kilti. Tačiau, ši procedūra neapsiriboja vien tipiniu mėnesinės algos apskaičiavimu, pasitaiko specifinių situacijų, kai būtina žinoti, kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, mokėti teisingai vesti faktiškai dirbto laiko apskaitą ir įrodymų dokumentaciją bei išmanyti dar daugybę kitų netipinių niuansų.

Negana to, nuolat atnaujinama ir keičiama darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka verčia buhalterius neatsilikti nuo pakeitimų, o kartais ir pasukti galvą, kokius reikalavimus taikyti.

Netinkamai vedami darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai ir neteisingai pažymėtas faktiškai dirbtas laikas gali įmonei net užtraukti nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą, tad buhalteriai turi itin atsakingai sekti visus skaičiavimų reikalavimus ir jų pasikeitimus.

Darbo užmokesčio ypatumai sveikatos priežiūros įstaigose

Seminaro dalyviai detaliai nagrinės ir vis dar iki galo sveikatos įstaigoms neaiškius probleminius klausimus:

 • darbo laiko apskaitą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
 • tinkamos atlygio sistemos sveikatos įstaigose sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus;
 • personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes, esant kilnojamojo pobūdžio darbui ir apskaitant darbo laiką.

Su šiais ir kitais aktualiais klausimais lektorė supažindins mokymų metu.

Darbo laiko apskaita: suminė ar individualus režimas?

Suminę darbo laiko apskaitą visai pagrįstai vadiname sudėtingiausia darbo užmokesčio skaičiavimo dalimi. Taip yra todėl, kad nėra patvirtinta jokia konkreti darbo užmokesčio skaičiavimo metodika, taip pat yra nemažai pasirinkimų ne tik skaičiuojant mėnesinį darbo užmokestį, bet ir atlyginant už viršvalandinį darbą bei už neišdirbtą darbo laiką.

Svarbu pažymėti, kad, taikant suminę darbo laiko apskaitą skirtingą veiklą vykdančiose įmonėse, yra nemažai skirtumų. Kaip nepasimesti tų skirtumų gausoje ir rasti konkrečiai įmonei taikomas taisykles?

Ne mažiau sunkumų kelia ir atostogų suteikimas tokiems darbuotojams – savaitėmis ar darbo dienomis? Kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį sumininkui?

Komandiruotės, darbas kelyje, stažuotės: naujausi pakeitimai

Mokymų metu nagrinėjami naujausi ir aktualiausi teisės aktai, kurie turi tiesioginę įtaką darbuotojų komandiravimui ir darbui užsienyje.

 • Sąvokos: komandiruotė, stažuotė, darbas kelyje;
 • Darbuotojo stažuotės apmokėjimas
 • Darbo kelyje įforminimas ir apmokėjimas. Papildomos išlaidos dėl darbo kelyje;
 • Vadovo sprendimas dėl darbuotojo siuntimo. Garantijos darbuotojams;
 • Įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas;
 • Darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
 • Įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
 • Kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
 • Kelios komandiruotės to pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
 • Viena komandiruotė į kelias valstybes;
 • Vienos dienos komandiruotė
 • Kai planuojama komandiruotė daugiau 30 dienų;
 • Kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
 • Komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
 • Išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
 • Kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
 • Grįžimas iš komandiruotės;
 • Dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
 • Kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
 • Kitos komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Ryšio palaikymo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos;
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į buhalterinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka buhalterinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele;
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas;
 • Darbo kelyje išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.
Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės

Mokymų metu yra nagrinėjami buhalterio ir apskaitininko darbe naudojami apskaitos dokumentai, jų turinys ir rengimo rekomendacijos. Net ir šiandien, veikiant įvairioms apskaitos ir mokesčių administratoriaus sistemoms, vienas iš pagrindinių įrodymų pagrindžiant savo poziciją yra apskaitos dokumentai. Todėl šiame seminare bus apžvelgta:

 • kaip popierinius apskaitos dokumentus keičia elektroniniai ir kaip prie to turi prisitaikyti organizacijos?
 • kodėl apskaitos dokumentų rekvizitai vis dar yra vienas svarbiausių įrodymų pagrindžiant savo poziciją?
 • kokie yra pagrindiniai reikalavimai apskaitos dokumentų turiniui Lietuvoje ir kaip juos parengti pagal pagrindinius mokestinių įstatymų reikalavimus?
Mažųjų bendrijų mokesčių ir apskaitos ypatumai

Mažoji bendrija (MB) yra viena iš populiariausių verslo formų Lietuvoje. Ji, kaip ir kitos verslo rūšys, susiduria su pridėtinės vertės, pelno mokesčio aktualijomis, tačiau didžiausias apmokestinimo skirtumas lyginant su kitomis verslo rūšimis yra susijęs su gyventojų pajamų mokesčiu ir Sodros įmokomis. Kokie tarifai taikomi išmokėtoms pajamoms, mažųjų bendrijų įstatymo apribojimai, kokius mokesčius privalo mokėti MB, kaip pildomos mokesčių deklaracijos ir rengiama finansinė atskaitomybė? Šiuos ir kitus aktualius su MB apskaita susijusius klausimus seminaro metu sužinosite kartu su lektore Jurgita Navikiene.

Individualių įmonių apskaitos ir mokesčių ypatumai

Individuali įmonė – patraukli verslo forma, kadangi nereikalauja įstatinio kapitalo, galima neturėti samdomų darbuotojų ir išsiimti lėšų metų eigoje, numatytos mokestinės lengvatos, o pageidaujant galima ją pertvarkyti ir į UAB.

 • Ar žinote, kokius pranešimus individualios įmonės savininkas turi teikti „Sodrai“, VMI?
 • Ar naudojate automobilį? Ar teisingai apskaičiuoti ir sumokėti taršos mokesčiai?
 • Jeigu turite nekilnojamojo turto, ar žinote tvarką, kaip apskaičiuoti ir sumokėti NT mokestį?
 • Ar žinote visus tinkamus mokamų įmokų kodus (jų nenurodžius ar nurodžius klaidingai bus fiksuojama skola ir skaičiuojami delspinigiai)?
 • Gal susidūrėte su sunkumais mokėdami įmokas? Galima įmokas „Sodrai“, VMI atidėti vieną kartą per metus.
 • Gal dar tik steigiate įmonę ar galvojate apie steigimą? Ar žinote apie lengvatą nemokėti socialinio draudimo įmokų nuo pirmosios veiklos pradžios (jei lėšų neišsiimate asmeniniams poreikiams)?

Į apskaitos ir kitus mokestinius klausimus padės atsakyti patyrusi lektorė Natalja Kobzevienė.

Atostogos, sezoninis darbas, suminė darbo laiko apskaita. Apskaičiavimas, apskaita, praktikoje kylančios teisinės problemos

Niuansai, susiję su darbo užmokesčio apskaičiavimu ir apskaitos vedimu, net ir ilgametę patirtį sukaupusiems įmonės buhalteriją vykdantiems specialistams, kartais kelia klausimų ir verčia labiau pamąstyti, kokius reikalavimus taikyti specifinėms situacijoms.

Kiekvieni metai žada pasikeitimų ir naujovių, tad siekdami išvengti teisinių problemų ir nuostolių įmonei, buhalteriai turi atidžiai taikyti naujausius galiojančios reikalavimus, susipažinti su naujausiais apskaičiavimo ypatumais ir atsižvelgti į VDI rekomendacijas.

 • Ar visada suminės darbo laiko apskaitos vedimas yra būtinybė?
 • Kokiu būdu patogiausia suteikti atostogas darbuotojams?

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus atsakysime seminaro metu, nagrinėdami svarbiausias praktikoje kylančias teisines problemas, suminės darbo laiko apskaitos apskaičiavimo specifikas, sezoninio darbo, viršvalandžių ir komandiruočių apmokestinimo ypatumus bei naujausius darbo užmokesčio politikos pasikeitimus.

Metinė inventorizacija viešajame sektoriuje: pasiruošimas, atlikimas, įforminimas. Duomenų perkėlimas į buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę

Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos buhalterių metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai, todėl seminare lektorė akcentuodama tik praktines situacijas nagrinės:

 • inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
 • inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
 • inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.
Metinė inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, rezultatų įforminimas. Inventorizacijos optimizavimas panaudojant IT

Kiekvienais metais inventorizacija yra bene didžiausias buhalterių darbas, į kurį įtraukiami ir kiti su buhalterija nesusiję darbuotojai. Seminaro metu bus aptariama:

 • Kaip neapsikraunant nereikalingomis tvarkomis sudaryti privalomą inventorizacijos dokumentaciją?
 • Kokiu būdu inventorizacijos metu pastebėti netikslumai yra pateikiami finansinėse ataskaitose?
 • Kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą?
 • Kaip įforminti inventorizacijos rezultatus?
 • Kaip pigiai ir greitai optimizuoti atskirus procesus panaudojant IT priemones?

Seminare lektoriai akcentuos dažniausiai pasitaikančias praktines situacijas.

Pelno mokestis: deklaravimo, apmokestinimo ir apskaitos ypatumai

Vis daugiau dėmesio susilaukia pelno mokesčio reguliavimas tiek iš mokesčių mokėtojų, tiek iš VMI pusės. Pelno mokesčio naujovių seminare lektorė aptars ne tik vėliausius įstatymų pakeitimus, VMI išaiškinimus ir teismų sprendimus, tačiau ir nurodys, kokias dažniausiai klaidas daro įmonės deklaruodamos ir apskaičiuodamos Pelno mokestį. Be to, mokesčių administratoriui vis daugiau dėmesio skiriant leidžiamų atskaitymų nustatymui, bei mokestinių lengvatų taikymo pagrįstumui – lektorė nurodys, kaip tinkamai pagrįsti savo poziciją mokestinių patikrinimų ir tyrimų metu.

Pelno nesiekiančių įmonių finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Naujausi mokesčių pakeitimai 2020 - 2021 m.

Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso. Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Pelno mokesčio apskaičiavimas, jeigu buvo gauta komercinės veiklos pajamų, taip ir uždirbto pelno panaudojimas apribotas griežčiau, nei ankstesniais metais. Minimalios mėnesinės algos ir valandinio atlygio pasikeitimai visada turi įtakos darbo santykių įforminimui. Korupcijos prevencija ir atitikimas patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams – būtinybė kiekvienam pelno nesiekiančia subjektui. Kaip tai padaryti?

Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaitos ir darbo užmokesčio ypatumai

Seminaro tikslas supažindinti su pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaitos tvarkymo ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius teikiant ataskaitas apie projektų vykdymą skaičiuojant darbo užmokestį ir kt.

Seminare dalyviai sužinos:

 • Projektų apskaitos tvarkymo ypatumus;
 • Kaip finansavimą apskaityti;
 • Turto ir pinigų apskaitos ypatumus;
 • Kaip taisyti klaidas po ataskaitų pateikimo.
Statybos įmonių mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio ypatumai 2020-2021 m.

Statybos veiklą vykdančios įmonės dažnai susiduria su tokiomis problemomis:

 •  darbo santykių įforminimas, pasirenkant tinkamiausią darbo režimą ir aptariant kitas darbo sutarties sąlygas,
 • veiklos vykdymo ir finansavimo problemos – apyvartinio kapitalo pritraukimas ir nuosavo kapitalo pakankamumas, kapitalo „skaidrumas“,
 • atitiktis patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams,
 • apmokestinimo klausimai: pelno mokesčio apskaičiavimas, probleminės situacijos dėl leidžiamų atskaitymų ir pajamų apmokestinimo specifika.

Tai tik dalis klausimų, kuriuos nagrinėsime seminaro metu.

Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio ypatumai 2020-2021 m. Finansinės atskaitomybės rengimas

Kiekviena mokesčių reforma ir kiekvienas apskaitos pakeitimas glaudžiai paliečia kiekvieną žemės ūkio subjektą.  Seminare lektorės aptars visus svarbiausius žemės ūkio subjektui buhalterinius klausimus – mokesčių reformą ir darbo užmokesčio pasikeitimus, apskaitos naujoves ir finansinės atskaitomybės parengimą. Ypatingai daug dėmesio  skiriama:

 • Gyventojų pajamų ir pelno mokesčio pakeitimams ir kaip jie keičia finansinės atskaitomybės rengimo procesą;
 • Darbuotojo ir darbdavio VSD įmokų sujungimui ir naujiems taikomiems tarifams;
 • Finansinės atskaitomybės rengimui žemės ūkio subjektuose – su kokiais specifiniais klausimais rengdami ataskaitas susiduria buhalteriai.
Transporto įmonių mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio ypatumai 2020-2021 m.

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:

 • suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
 • tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus, dienpinigių mokėjimą;
 • personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.
Vairuotojų darbo laiko apskaita

Mokymų tikslas supažindinti su vairuotojų, važinėjančių Lietuvoje, darbo laiko apskaitos ypatumais, neišnaudotų atostogų kompensavimu ir panaikinimu. Pagerinti nukrypimų nuo normalaus darbo laiko apskaitą.

Mokymuose aptariama kaip planuoti vairuotojų, važinėjančių Lietuvoje, darbo laiką ir tvarkyti jo apskaitą.

Globos įstaigų mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio ypatumai

Seminaro tikslas supažindinti su apskaitos tvarkymo globos namuose ypatumais, reglamentuojančių veiklą norminių aktų pakeitimais, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Seminare sužinosite:
•    Apskaitos tvarkymo ypatumus globos namuose;
•    Naujausius 11 VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimus;
•    Darbo užmokesčio naujoves;
•    Finansavimo sumų apskaitą ir derinimą VSAKIS;
•    Globotinių pinigų apskaitos ypatumus;
•    Pajamų kėlimo į FAR ataskaitas ir į VSAKIS ypatumus;
•    Kaip taisyti praėjusių laikotarpių klaidas;
•   Kontroliuojančiojo ir konsoliduojamų subjektų finansinių ataskaitų sujungimo ypatumus;
•    Apie įkeltų į VSAKIS duomenų analizės procedūras.

Švietimo įstaigų darbo santykiai ir darbo apmokėjimas

Šių mokymų tikslas yra supažindinti atsakingus asmenis su visais naujausiais teisės aktų pakeitimais, kurie turi tiesioginę įtaką švietimo įstaigų darbo santykiams ir darbo apmokėjimui.

Finansų politika ir vidaus kontrolė viešajame sektoriuje

Finansai – svarbus įrankis realizuojant idėjas, įgyvendinant naujus projektus, siekiant užsibrėžtų tikslų. Tuo pačiu šiuolaikinio pasaulio keliami moralės, etikos, socialinės atsakomybės klausimai vis aukščiau kelia kartelę atsakingo verslo kūrimui, palaikymui ir vystymui. Tinkamas finansų valdymas per reguliarią, etišką ir tuo pačiu efektyvią bei ekonomiškai naudingą vidaus kontrolę tampa aktualiu iššūkiu.
Lietuvos Respublikos vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatyme numatytas reikalavimas viešojo juridinio asmens vadovui įgyvendinti tinkamą vidaus kontrolę, kuri padėtų užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi, turto apsaugą patikimą finansų valdymą bei atsiskaitomumą.
Seminaro metu aptarsime teisės aktų reikalavimus vidaus kontrolei, finansų politikos vietą vidaus kontrolėje, rizikos supratimo bei vertinimo principus, vidaus kontrolės elementus ir finansų politikos kaip vidaus kontrolės sudėtinės dalies, priemones, taisykles, pagrindines sudedamąsias dalis.

Rizikos valdymo proceso diegimas ir valdymas viešajame sektoriuje

Mokymai skirti viešojo sektoriaus subjektams: savivaldybėms, įstaigoms, priežiūros institucijoms ir kt. organizacijoms pradedančioms aprašyti rizikos valdymo procesą, proceso dalyvių funkcijas, atsakomybes, pagrindines rizikas ir rizikų mažinimo priemones. Dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais rizikos valdymo principais, pagrindinių rizikos valdymo procesą reglamentuojančių dokumentų (rizikos valdymo politikos ir ją įgyvendinančių tvarkų) parengimo principais, proceso žingsniais, jų atlikimo metodais ir planuojamais gauti rezultatais. Diegiant rizikos valdymo sistemą organizacijai svarbu tinkamai nusistatyti darbų apimtį.

Seminaro uždaviniai:

 • Susipažinti su rizikos valdymo procesu ir jį aprašančia rizikos valdymo politika;
 • Apžvelgti viešojo sektoriaus rizikų specifiką;
 • Nustatyti rizikos tolerancijos lygį, rizikos vertinimo kriterijus ir atlikti rizikos įvertinimą;
 • Parinkti tinkamas riziką mažinančias priemones;
 • Parengti ataskaitą apie rizikos valdymą.