Vidiniai mokymai

„Buhalterių mokymai“ rengia vidinius mokymus įmonėms bei organizacijoms. Siūlome itin platų mokesčių ir apskaitos mokymų pasirinkimą. Visas seminarų temas rasite apačioje.

Dėl papildomų klausimų ar registracijos galite kreiptis:
Tel. 8 678 82847  arba el. paštu: info@buhalteriumokymai.lt

Mokymų temos ir aprašymai:

A ir B klasės pajamų deklaracija (GPM313): pildymas, apmokestinimas ir apskaičiavimas nuo 2019-01-01

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais iš esmės keičiamas pajamų apmokestinimas. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus ir į pajamų deklaravimo naujoves lektorė nagrinėdama konkrečius deklaravimo pavyzdžius
- Nagrinės A ir B klasės pajamų atskyrimo naujoves ir šioms pajamoms taikomus GPM tarifus;
- Analizuos pajamų priskyrimą neapmokestinamosioms pajamoms ir lengvatiniam apmokestinimui;
- Rekomenduos, kaip pasiruošti ir praktikoje taikyti mokesčių reforma priimtus gyventojų pajamų apmokestinimo pakeitimus.

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Kiekviena biudžetinė įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, kurių apskaita kelia nemažai klausimų:

- Kaip tinkamai apskaityti IMT remonto išlaidas pagrindžiant jas tinkamais dokumentais?
- Kaip tinkamai atvaizduoti IMT ir nematerialųjį turtą finansinėse ataskaitose ir aprašyti turto vertės pokytį aiškinamajame rašte?
- Kaip keičiasi centralizuotai valdomo turto apskaita ir atvaizdavimas finansinėse ataskaitose?

Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės

Seminare bus nagrinėjami buhalterio ir apskaitininko darbe naudojami apskaitos dokumentai, jų turinys ir rengimo rekomendacijos. Net ir šiandien, veikiant įvairioms apskaitos ir mokesčių administratoriaus sistemoms, vienas iš pagrindinių įrodymų pagrindžiant savo poziciją yra apskaitos dokumentai. Todėl šiame seminare bus apžvelgta:
- kaip popierinius apskaitos dokumentus keičia elektroniniai ir kaip prie to turi prisitaikyti organizacijos?
- kodėl apskaitos dokumentų rekvizitai vis dar yra vienas svarbiausių įrodymų pagrindžiant savo poziciją?
- kokie yra pagrindiniai reikalavimai apskaitos dokumentų turiniui Lietuvoje ir kaip juos parengti pagal pagrindinius mokestinių įstatymų reikalavimus?

Apskaitos dokumentai, pagrindžiantys ūkines operacijas ir ūkinius įvykius. Apskaitos dokumentų reguliavimo naujovės

Seminare bus nagrinėjami buhalterio ir apskaitininko darbe naudojami apskaitos dokumentai, jų turinys ir rengimo rekomendacijos. Net ir šiandien, veikiant įvairioms apskaitos ir mokesčių administratoriaus sistemoms, vienas iš pagrindinių įrodymų pagrindžiant savo poziciją yra apskaitos dokumentai. Todėl šiame seminare bus apžvelgta:
- kaip popierinius apskaitos dokumentus keičia elektroniniai ir kaip prie to turi prisitaikyti organizacijos?
- kodėl apskaitos dokumentų rekvizitai vis dar yra vienas svarbiausių įrodymų pagrindžiant savo poziciją?
- kokie yra pagrindiniai reikalavimai apskaitos dokumentų turiniui Lietuvoje ir kaip juos parengti pagal pagrindinius mokestinių įstatymų reikalavimus?

Atostogos, sezoninis darbas, suminė darbo laiko apskaita. Apskaičiavimas, apskaita, praktikoje kylančios teisinės problemos

Aprašymo nėra.

Atsargų ir kito trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje ir pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje

Kiekvienai įstaigai svarbu žinoti savo finansinę padėtį ir biudžeto vykdymo rodiklius, todėl buhalteriams tenka didelė atsakomybė teisingai apskaityti įstaigos atsargas ir trumpalaikį turtą. Įstaigų buhalterijos privalo:
- vadovaudamosi naujausiomis rekomendacijomis grupuoti, pripažinti ir įvertinti įstaigos turimas atsargas;
- teisingai perteikti atsargų, gautinų sumų ir ilgalaikio turto apskaitos informaciją finansinėse ataskaitose;
- ištaisyti esmines ir neesmines apskaitos klaidas mažiausiai paveikiant finansinius duomenis.

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas: teisiniai ir buhalteriniai ypatumai

Kiekvienais metais iki sausio 31 d. biudžetinės įstaigos, atsižvelgdamos į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalo nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Apie darbuotojų vertinimo procesą ir jo įtaką atlygio sistemai kviečiame sužinoti seminare.

Biudžeto sudarymas viešajame sektoriuje: įstaigos lėšų valdymas, planavimas ir paskirstymas

Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas. Todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

- prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
- esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
- tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
- teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose.

Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma nuo 2019-01-01

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įmonės privalės:
- pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas.

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:
- suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

Darbo užmokesčio sveikatos priežiūros įstaigose apskaičiavimas ir apskaita. Naujausi pakeitimai nuo 2019-01-01

Įgyvendinant mokesčių reformą nuo 2019 m. sausio 1 d. bei naujai pasirašytą medikų kolektyvinę sutartį keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įstaigos privalės:
- pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas.
Seminaro dalyviai detaliai nagrinės ir vis dar iki galo sveikatos įstaigoms neaiškius probleminius klausimus:
- darbo laiko apskaitą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sveikatos įstaigose sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes, esant kilnojamojo pobūdžio darbui ir apskaitant darbo laiką.

Darbo užmokestis viešajame sektoriuje nuo 2019-01-01: apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įstaigos privalės:
- pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
- pakeisti apskaitos sistemas.
Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:
- apmokėjimą už darbą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, budėjimus, projektinį darbą;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

Individualių įmonių apskaita ir mokesčių ypatumai

Aprašymo nėra.

Komandiruočių, darbo kelyje ir stažuočių naujovės. Darbo užmokesčio apskaičiavimo pakeitimai 2019 m.

Aprašymo nėra.

Mažoji bendrija: apskaita ir apmokestinimas

Aprašymo nėra.

Metinė inventorizacija viešajame sektoriuje: pasiruošimas, atlikimas, įforminimas. Duomenų perkėlimas į buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę

Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos buhalterių metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai. Todėl seminare lektorė akcentuodama tik praktines situacijas nagrinės:

- inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
- inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
- inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Metinė inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, rezultatų įforminimas. Inventorizacijos optimizavimas panaudojant IT

Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įmonės buhalterių metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įmonės vadovai. Todėl seminare lektorė akcentuodama tik praktines situacijas nagrinės:
- inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
- inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
- inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Miškininkystės įmonių ir miškininkystės paslaugų apmokestinimas

Aprašymo nėra.

Mokesčių, darbo užmokesčio reforma nuo 2019 m. ir finansinės atskaitomybės rengimas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įvykdyta mokesčių reforma, kuria keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, pelno mokesčio apskaičiavimas ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės praktinius klausimus:

- kaip teisingai pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
- kaip greitai ir pagal naujausius reikalavimus pakeisti apskaitos sistemas;
- kaip mokesčių reforma keis finansinės atskaitomybės rengimo procesą;
- kokie naujausi VAS pakeitimai ir apskaitos rekomendacijos taikytinos finansinių ataskaitų rengimui;
- kokios yra naujausios leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų pripažinimo tendencijos.

Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje

Pajamų pripažinimas, pajamų už paslaugas, rinkliavų, baudų, turto pardavimo pajamų apskaita, sąnaudų pripažinimas ir grupavimas – tai tik nedaugelis klausimų, kuriuos turi spręsti biudžetinės įstaigos buhalteris kiekvieną dieną.

Seminare lektorė aptars:
- kaip grupuojamos pajamos ir sąnaudos apskaitoje ir kokia klasifikacija privalo būti taikoma;
- kaip perkeliama informacija į finansines ataskaitas, ypač į aiškinamąjį raštą ir veiklos rezultatų ataskaitą, bei pateikiama VSAKIS;
- kokia yra nuosavybės metodo įtaka pajamų ir sąnaudų registravimui apskaitoje.

Pelno mokestis: deklaravimo, apmokestinimo ir apskaitos naujovės

Vis daugiau dėmesio susilaukia pelno mokesčio reguliavimas tiek iš mokesčių mokėtojų, tiek iš VMI pusės. Pelno mokesčio naujovių seminare lektorė aptars ne tik vėliausius įstatymų pakeitimus, VMI išaiškinimus ir teismų sprendimus, tačiau ir nurodys, kokias dažniausiai klaidas daro įmonės deklaruodamos ir apskaičiuodamos Pelno mokestį. Be to, mokesčių administratoriui vis daugiau dėmesio skiriant leidžiamų atskaitymų nustatymui, bei mokestinių lengvatų taikymo pagrįstumui – lektorė nurodys, kaip tinkamai pagrįsti savo poziciją mokestinių patikrinimų ir tyrimų metu.

Pelno nesiekiančių įmonių finansinių ataskaitų rinkinio rengimas. Naujausi mokesčių pakeitimai nuo 2019-01-01

Nuo 2019 m. pelno nesiekiančių organizacijų laukia sudėtingas laikotarpis, kadangi ne tik įsigalioja pakeitimai, keičiantys organizacijų veiklą ir atsakomybę, tačiau nuo naujųjų metų taip pat:
- įsigalioja mokesčių reforma, pertvarkanti darbo užmokesčio skaičiavimą ir apmokestinimą;
- pakeičiama pelno nesiekiančių įstaigų pelno mokesčio skaičiavimo ir pelno apmokestinimo tvarka;
- pakeitus Buhalterinės apskaitos įstatymą atnaujinama pelno nesiekiančių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarka.

Pinigų srautų apskaita pagal VSAFAS

Pinigų srautų ataskaitos rengimas įstaigoje – vienas sudėtingiausių ir svarbiausių darbų. Seminare lektorė pateiks pagrindines pinigų srautų ataskaitos rengimo taisykles ir naujausias rekomendacijas, kaip supaprastinti pinigų srautų ataskaitos rengimo procesą.

Nagrinėdami visas ataskaitų rūšis ir formas seminaro dalyviai:
- sužinos, kokią įtaką nepiniginės operacijos daro pinigų srautams ir ataskaitos sudarymo procesui;
- aptars, kaip valiutų kursų pokyčiai keičia pinigų srautus;
- analizuos, kaip palyginama pinigų srautų ataskaitos informacija ir jos panaudojimas kitų ataskaitų rengimui;
- įžvelgs sąsajas su kasinėmis išlaidomis.

Statybos įmonių mokesčiai, apskaita ir darbo užmokesčio apskaičiavimo naujovės 2019 m.

Aprašymo nėra.

Suminė darbo laiko apskaita: skaičiavimas, reguliavimas ir naujausi išaiškinimai

Suminė darbo laiko apskaita yra sudėtingiausia darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema tiek apskaitos, tiek apmokėjimo ir apmokestinimo aspektu. Tačiau suminė darbo laiko apskaitos forma teikia nemažai galimybių:

- lanksčiai apskaityti darbo laiką ir sudaryti patogesnius darbuotojams darbo grafikus;
- teisingai ir supaprastintai sumokėti už viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, darbą visą parą;
- patogiau apskaityti darbo laiką esant budėjimo režimui ir laikotarpiams, kai darbuotojas nedirba.

Transporto įmonių mokesčiai ir apskaita: naujausi pakeitimai, praktika ir auditoriaus rekomendacijos

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos transporto įmonės privalės:
- pakeisti ir peržiūrėti darbo sutartis su darbuotojais;
- atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
-pakeisti apskaitos sistemas ir dienpinigių bei komandiravimo tvarką bendrovėje.
Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:
- suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
- tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus, dienpinigių mokėjimą;
- personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

Vairuotojų darbo laiko apskaita

NUO 2018 M. LIEPOS 1 D. buvo pakeisti du Vyriausybės nutarimai keičiantys komandiruočių reguliavimą:
- Nutarimas „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;
- Nutarimas „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ .
Šiais pakeitimais nustatyta, kad:
- iš pajamų bus galima atskaityti tokias dienpinigių išlaidas, kurios buvo patirtos, jeigu jos neviršija nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių;
- tais atvejais, kai komandiruotė Lietuvoje trunka vieną dieną, iš pajamų bus galima atskaityti visą sumą, bet pakeistos nuostatos dėl dienpinigių apskaičiavimo, mokėjimo ir dienpinigių dydžio nustatymo.

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apskaita pagal naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymą

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja NAUJOS REDAKCIJOS Valstybės tarnybos įstatymas. Šiuo įstatymu keičiami kiekvieno valstybės tarnautojo statusas, darbo santykių ypatumai bei darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Todėl įstaigų buhalteriai:
- turės peržiūrėti tarnautojų garantijas ir išeitines kompensacijas iki ir po reformos įgyvendinimo;
- pasirengti pareigybių aprašymus, perskaičiuoti bazinę algą ir pareiginės algos koeficientus;
- pakeisti darbo užmokesčio sistemą ir darbo užmokesčio skaičiavimo vidinę dokumentaciją.

Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti finansinius metus

Baigiantis metams biudžetinių įstaigų buhalteriai pradeda ruoštis metų užbaigimo darbams ir finansinių ataskaitų rinkinio rengimui. Lektorė perteikdama naujausias finansines rekomendacijas ir apskaitos naujoves nurodys:
- turto, pajamų ir sąnaudų, finansavimo sumų ir įsipareigojimų apskaitos dažniausiai daromas klaidas ir kaip jų išvengti rengiant finansinę atskaitomybę pasibaigus metams;
- kaip analizuoti finansinių ataskaitų rinkinį, randant ryšius tarp pateiktų finansinių ir apskaitos duomenų bei esminių klaidų, nurodytų aiškinamajame rašte;
- pagrindines konsolidavimo proceso problemas – likučių derinimą, duomenų įvedimą ir eliminavimą, klaidų taisymo procesą.

Žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų mokesčiai, apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Kiekviena mokesčių reforma ir kiekvienas apskaitos pakeitimas glaudžiai paliečia kiekvieną žemės ūkio subjektą.  Seminare lektorės aptars visus svarbiausius žemės ūkio subjektui buhalterinius klausimus – mokesčių reformą ir darbo užmokesčio pasikeitimus, apskaitos naujoves ir finansinės atskaitomybės parengimą. Ypatingai daug dėmesio  skiriama:

- Gyventojų pajamų ir pelno mokesčio pakeitimams ir kaip jie keičia finansinės atskaitomybės rengimo procesą;
- Darbuotojo ir darbdavio VSD įmokų sujungimui ir naujiems taikomiems tarifams;
- Finansinės atskaitomybės rengimui žemės ūkio subjektuose – su kokiais specifiniais klausimais rengdami ataskaitas susiduria buhalteriai.