Konsultacijos

Teikiame individualias konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Konsultacijų metu atsakome į visus Jums kilusius klausimus, atliekame praktinę situacijų analizę.
Konsultacijos gali būti teikiamos:
Jūsų darbo arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje;
Telefonu;
Nuotoliniu būdu (skype).
Teikiamų konsultacijų temos pateiktos žemiau


Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis.
Nuo 1998 metų teikia konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.
Lektorės teikiamų individualių konsultacijų metu Jums aktualūs klausimai aptariami remiantis ne tik teoriniais, bet ir praktiniais pavyzdžiais.
Apskaitos procedūros pagal VSAFAS
 • Inventorizacija;
 • Standartų pakeitimai;
 • Buhalterinės apskaitos organizavimas;
 • Buhalterio ir vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė;
 • Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
 • Biudžetinių įstaigų privalomasis ir pavyzdinis sąskaitų planas;
 • Finansinė atskaitomybė ir finansinė analizė. Sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitos. Statistinės ataskaitos;
 • Finansavimo sumos: asignavimai, projektų lėšos, dotacijos, nemokamai gautas turtas ir paslaugos;
 • Finansavimo sumų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams ir ne viešojo sektoriaus subjektams;
 • Asignavimų apskaita, kasinės išlaidos;
 • Projektų lėšų apskaita;
 • Dotacijų ir subsidijų apskaita;
 • Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita;
 • Biologinio turto apskaita;
 • Finansinio turto apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Ūkinio inventoriaus apskaita;
 • Ateinančių laikotarpių sąnaudų, išankstinių apmokėjimų ir sąnaudų apskaita. Finansavimo pajamų apskaita;
 • Sukaupimų apskaita. Skolų apskaita: darbuotojams, skolos biudžetui, skolos kitiems subjektams. Sukauptos mokėtinos sumos;
 • Sąnaudų kompensavimo apskaita;
 • Pajamų ir pirkėjų skolų apskaita. Ekonominė veikla ir viešojo intereso tenkinimas;
 • Specialiųjų programų lėšų apskaita. Kitų lėšų apskaita;
 • Pinigų srautų apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita. Pašalpų apskaita. Autorinių atlyginimų apskaita. Stipendijų apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita;
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas;
 • Duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą.
Apskaitos procedūros pagal VAS
 • Inventorizacija;
 • Standartų pakeitimai;
 • Buhalterinės apskaitos organizavimas;
 • Buhalterio ir vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė;
 • Pirminiai apskaitos dokumentai ir buhalterinės pažymos;
 • Pavyzdinis sąskaitų planas;
 • Finansinė atskaitomybė;
 • Sąmatos;
 • Statistinės ataskaitos;
 • Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita;
 • Dotacijų ir subsidijų apskaita;
 • Nuosavo kapitalo apskaita;
 • Atsargų apskaita;
 • Pajamų apskaita;
 • Sąnaudų apskaita;
 • Biologinio turto apskaita;
 • Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaita;
 • Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos apskaita;
 • Pirkėjų skolų apskaita;
 • Pinigų srautų apskaita;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Finansinės atskaitomybės sudarymas.
Mokesčiai
 • Valstybinis socialinis draudimas (VSD);
 • „Sodros“ nustatytų įmokų tarifai ir „grindys“ 2019 m.;
 • Įmokos į Garantinį fondą;
 • Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą;
 • Savarankiškas PSD įmokų mokėjimas;
 • Socialinio draudimo įmokų „grindys“;
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM), (neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD));
 • Gyventojų galimybė sumažinti GPM už 2019 m. (pavyzdžių pateikimas).
Pensijų kaupimas
 • Dalyvavimas pensijų kaupime;
 • Pensijų įmokų mokėjimo sąlygos ir terminai;
 • Pensijų kaupimo bendrovių veiklos ypatumai;
 • Pensijų pakopos;
 • Gyventojų grupės;
 • Samdomų darbuotojų įmokos;
 • Savarankiškai dirbančių asmenų įmokos;
 • Gyventojai iki 40 metų;
 • Pensijos kaupimas „minimaliai“ ir „maksimaliai“;
 • Sprendimo priėmimas.
Pakuočių apskaita (GPAIS)
Finansinė atskaitomybė
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai;
 • Duomenų perkėlimas iš sąskaitų plano sąskaitų į finansinės atskaitomybės rinkinio formas;
 • Perkeltų duomenų sutikrinimas pagal pagrindines dimensijas turto dalyje su finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto dalimis;
 • Turto ir įsipareigojimų verčių pokyčiai;
 • Pateiktų finansinėje atskaitomybėje duomenų analizė.
Darbo užmokestis
 • Darbuotojų darbo sąlygos ir sąlygų įgyvendinimas;
 • Darbo užmokesčio sistemos parengimas. Į kokius klausimus būtina atsakyti rengiant darbo užmokesčio sistemą. Darbo sutartyje sutartų darbo laiko normos ir darbo režimo įgyvendinimas;
 • Darbo grafikų rengimas, keitimas, derinimas su darbuotojais;
 • Faktiškai dirbto darbo laiko apskaita: darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas, sutartinių žymėjimų nustatymas (pavyzdžių pateikimas);
 • Nukrypimų nuo normalaus darbo laiko fiksavimas ir apmokėjimas;
 • Darbo kelyje apmokėjimo ypatumai;
 • Mokėjimai už pasyvų budėjimą (pavyzdžių pateikimas);
 • Susitarimo dėl nuotoliniu būdu dirbamo darbo įgyvendinimas (pavyzdžių pateikimas);
 • Darbuotojų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu;
  A ir B klasės pajamos;
 • Atostogų dienos ir atostoginiai;
 • Darbuotojų užsieniečių pajamų apmokestinimas;
 • Mažųjų bendrijų narių ir vadovų pajamų apmokestinimas;
 • Ūkininkų pajamų apmokestinimas;
 • Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas;
 • Sportininkų ir atlikėjų pajamų apmokestinimas ir paslaugų teikimo juridiniam asmeniui reglamentavimas;
 • Lengvatos pirmajam darbui, kuri skirta jaunimo užimtumui skatinti, taikymas;
  Darbuotojų užsieniečių įmokos;
 • Mažųjų bendrijų narių ir vadovų įmokos;
 • Ūkininkų įmokos;
 • Individualių įmonių savininkų įmokos;
 • Sportininkų ir atlikėjų įmokos;
 • „Sodros“ nustatytų išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo dydžiai 2019m.;
 • Ilgalaikio darbo išmokos;
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus naujovės. Mokesčių administravimo naujovės gyventojams;
 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo įstatymo taikymas;
 • Darbuotojų pareigybių skirstymas į lygius ir į grupes, darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo sistema. Pareiginės algos bazinis dydis. Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas;
 • Įstaigų vadovų ir vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas;
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2019-01-01;
 • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, už budėjimą;
 • Kasmetinis darbuotojų vertinimas ir jo įtaka darbo užmokesčio dydžio nustatymui.
  Įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondą (VSD)
  Neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymas, apskaičiavimas (NPD)
  Gyventojų pajamų mokestis (GPM).
  GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį:
  Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
 • A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.
  Išeitinės išmokos.
Akcininkų įnašai ir dividendai
Darbo laiko apskaita
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo prievolės ir galimybės;
 • Darbuotojai dirba sekmadienį. Ar taikyti suminę darbo laiko apskaitą?
 • Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Sudarytų grafikų keitimas;
 • Norminių aktų, susijusių su sumine darbo laiko apskaita, apžvalga. Ypatumai skirtingų ūkio šakų įmonėse;
 • Faktiškai dirbto laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Būtinybė nustatyti tabelio pildymo tvarką kiekvienoje įmonėje. Įrodymai apie faktiškai dirbtą laiką kituose (ne buhalteriniuose) dokumentuose;
 • Pagrindiniai suminės darbo laiko apskaitos principai: galimybės pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas;
 • Darbų, dirbamų pagal suminę darbo laiko apskaitą, apmokėjimas;
 • Suminis darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis: kaip teisingai apmokėti už darbą?
 • Suminė darbo laiko apskaita ir paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai;
 • Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandiniai darbai;
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita;
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
 • Atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių kaupinių registravimo būtinumas;
 • Atostogų reglamentavimo pokyčiai naujajame Darbo kodekse;
 • Įvairių kompensacijų apskaičiavimas;
 • Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka;
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio pokyčiai;
 • Taikomos darbo užmokesčio tvarkos aprašymas;
 • Nacionaliniai teisės aktai – darbo ginčų prevencija.
Komandiruotės
 • Sąvokos: komandiruotė, stažuotė, darbas kelyje;
 • Darbuotojo stažuotės apmokėjimas;
 • Darbo kelyje įforminimas ir apmokėjimas. Papildomos išlaidos dėl darbo kelyje;
 • Vadovo sprendimas dėl darbuotojo siuntimo. Garantijos darbuotojams;
 • Įsakymai dėl komandiruotės: siuntimas, keitimas, nutraukimas ir pratęsimas;
 • Darbo laiko apskaita komandiruotės metu. Darbo grafiko keitimas. Darbas savaitgaliais komandiruotėje. Kai darbuotojas dirba ne visą darbo laiką;
 • Įmonės vadovo darbo laiko apskaita komandiruotės metu;
 • Kelionės laiko sąsaja su darbo laiku;
 • Kelios komandiruotės tuo pačiu laikotarpiu: vieno darbdavio, kelių susijusių darbdavių, kelių nesusijusių darbdavių;
 • Viena komandiruotė į kelias valstybes;
 • Vienos dienos komandiruotė;
 • Kai planuojama komandiruotė daugiau kaip 30 dienų;
 • Kai darbuotojas komandiruotėje susirgo arba buvo sulaikytas;
 • Komandiruotės nukėlimas ir bilietų keitimas;
 • Išvykimas į komandiruotę iš kitos valstybės;
 • Kai darbuotojas naudoja savo automobilį;
 • Grįžimas iš komandiruotės;
 • Dienpinigių apskaita ir mokėjimas. Dienpinigių apmokestinimas;
 • Kai kitas subjektas komandiruotus darbuotojus išlaiko ir maitina;
 • Kitos komandiruočių išlaidos:
  • Kelionės išlaidos;
  • Gyvenamojo ploto išlaidos;
  • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos;
  • Ryšio palaikymo išlaidos;
  • Valiutos keitimo išlaidos;
  • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas. Avansinės apyskaitos parengimas. Pirminių dokumentų pateikimas į buhalterinę apskaitą. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka buhalterinei apskaitai. Valiutos pirkimas ir pardavimas. Atsiskaitymai mokėjimo kortele;
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje;
 • Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas;
 • Darbo kelyje išlaidų apmokėjimo tvarkos parengimas.
Apskaitos politika
 •  Verslo apskaitos standartai (VAS)
 • Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai (VSAFAS)

N. Kobzevienė
Lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Nuo 1998 metų teikia konsultacijas verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais.
Lektorės teikiamų individualių konsultacijų metu Jums aktualūs klausimai aptariami remiantis ne tik teoriniais, bet ir praktiniais pavyzdžiais.
Apskaitos perkėlimas pagal VSAFAS

Nuo 2019-01-01 daliai viešųjų įstaigų atsirado prievolė pereiti prie apskaitos tvarkymo pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Įmonės privalo išnagrinėti viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlikti pasiruošimo darbus, pakeisti savo sąskaitų planą, parengti apskaitos politiką bei vesti apskaitą pagal priimtus standartus.

Atsirado prievolė kelti savo duomenis ir rengti finansines ataskaitas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Patariame, kaip atlikti svarbiausius darbus perkeliant likučius pagal VSAFAS, taip pat detaliai supažindiname su VSAKIS sistema, kurioje atliekama:

 • Prijungimas prie VSAKIS sistemos;
 • Paruošiamieji darbai likučių perkėlimui;
 • Likučių perkėlimas į naująjį viešojo sektoriaus sąskaitų planą;
 • Apskaitos politikos parengimas;
 • Pradinių likučių įkėlimas į VSAKIS ir pirmos finansinės atskaitomybės parengimas.