Kiekvienam mokestinę bei finansinę apskaitą tvarkančiam subjektui yra aktualus besikeičiantis šių sričių teisinis reguliavimas – pradedant PVM apmokestinimu ir baigiant su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių pokyčiais. Pagrindiniai pakeitimai aktualūs žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams, įsigalioję 2023-01-01 bei naujovės, susijusios su mokesčiais ir apskaita nuo 2023-05-01:

 • 2023-01-01 įsigaliojo dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet ir VMI galimybės tikrinti net už penkerių metų laikotarpį.
 • Nuo 2023-05-01 bus griežtesnės baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą.
 • PVMĮ pakeitimai, kuriais pratęstas lengvatinio 9 proc. ir 5 proc. PVM tarifo taikymo laikotarpis bei įtvirtinti nauji tarifo taikymo objektai.
 • Nuo 2023-01-01 panaikinta FR0516B forma, susijusi su turtu įgytu iki 2002 m.
 • Nuo 2023-06-01 naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • 2023-01-01 padidėję MMA ir MVA, turintys įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams.
 • Naujų NPD formulių taikymas.
 • Naujos žemės vidutinės rinkos vertės nuo 2023-01-01.

2023 m. VMI papildė VMI kliento profilį naujais stebėsenos kriterijais:

 • Deklaracijos apie A ir B klasės išmokas gyventojams (GPM312 forma) teikimą;
 • Turtą privalančius deklaruoti gyventojus (FR0002 forma);
 • Ataskaitos apie paramos teikimą (FR0477 forma), jos gavimą ir panaudojimą (FR0478 forma).

Atkreiptinas dėmesys į jau kurį laiką galiojančius teisės aktų pakeitimus, tokius kaip:

 • Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui.
 • Įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.

Siekiant teisingai tvarkyti apskaitos dokumentus bei tikslingai pateikti duomenis institucijoms yra ypač svarbu teisingai ir laiku teikti mokesčių deklaracijas, vykdyti įsipareigojimus biudžetui, išmanyti su darbo užmokesčiu susijusius klausimus ir kitus aktualius apskaitos pakeitimus bei juos suprasti. Seminare bus aptarti svarbiausi žemės ūkio subjektams klausimai, dažniausiai daromos klaidos bei pateikiama praktinių pavyzdžių.

1 dalis. Lektorė – Prof. Dr. Astrida Miceikienė (10:00-12:15)

 • Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose.
 • Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas.
 • Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse.
 • Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, NPD pakeitimai, pajamų deklaravimas.
 • Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymas ir mokesčio bazė.
 • Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo.
 • PVM įstatymo ypatumai.
 • Registravimasis PVM mokėtoju.
 • Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymas 2022 m.
 • Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

2 dalis. Auditorė – Jurgita Navikienė (13:15-15:45)

 • Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga.
 • Valstybės pagalba ir parama žemės ūkiui.
 • Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su išmaniąja VMI.
 • Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai.
 • Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 • Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir jų apmokestinimas.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, priskiriamos leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams.
 • IT naudojimas ūkininko veikloje: registravimas, bendra nuosavybė su sutuoktiniu, pardavimas, nuomojimas, nusidėvėjimas, remontas, dovanojimas, paveldėjimas. Mokestiniai aspektai.
 • Lengvojo automobilio naudojimas ūkininko veikloje.
 • Nekilnojamojo turto mokestis.
 • Savanoriška praktika.
 • Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais:
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio ir kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 • Naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalai, įsigijimo bei gabenimo dokumentai.
 • Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 • JANGIS – kokios pasekmės nepateikus informacijos? 

SEMINARO PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS IR JŲ PROJEKTUS: