2022-08-01 VMI atvėrė visoms Lietuvos įmonėms individualius jų profilius. Jie leidžia įmonės vadovui susipažinti su rizikomis, kurias įmonės veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi. 

Ypač svarbu teisingai ir laiku teikti mokesčių deklaracijas, vykdyti įsipareigojimus biudžetui, išmanyti su darbo užmokesčiu susijusius klausimus ir kitus aktualius apskaitos pakeitimus.

Nuo 2022-05-01 galiojantis naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas suteikė daug laisvių įmonėms. Kokie klausimai kyla taikant naująjį įstatymą praktikoje? Kaip ir kokias vidaus tvarkas privalu turėti? Kaip tinkamai organizuoti vidaus kontrolę? 

Aktualiausios darbo santykių naujovės nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01:

 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvo laiką.
 • Darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu, kai to reikalauja tam tikrų kategorijų darbuotojai.
 • Tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 •  Pokyčiai terminuotos darbo sutarties ir ne viso darbo laiko reglamentavime. 
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui.
 • Atnaujinta pavyzdinė darbo sutarties forma.
 • Sumažinamos, o kiek vėliau ir naikinamos kompensacijos darbuotojams dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • Patrigubinti darbo sutarčių nutraukimo įspėjimo terminai, darbuotojams, pateikusiems išrašą dėl ligos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą.
 • Papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios.

2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos nepateikus informacijos JANGIS gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

2022-11-01 įsigalioja Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos sandorio suma grynaisiais pinigais negalės viršyti 5 000 eurų.  ANK įtvirtinta atsakomybė už atsiskaitymų grynaisiais pažeidimus.

Įsigaliojus FAĮ pakeitimams, visiems ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla yra supaprastintas apskaitos tvarkymas, tačiau privalu sekti naujausius teisės aktų pakeitimus:

 • 2022-05-01 įsigaliojo įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigalioja dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • 2022-06-14 įsigaliojo įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • 2022-07-01 įsigaliojo įsakymo Nr. V-303 pakeitimai, kuriais nustatytas vienas bendras įmokų kodas individualią veiklą vykdantiems, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems bei verslo liudijimus turintiems asmenims.
 • 2022-08-01 įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, reglamentuojantys pareigą pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą apie atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį ir tais atvejais, kai jį priima dirbti ir fizinis asmuo.

Atkreiptinas dėmesys, kad AVNT paskelbė stebėsenos gaires, kuriomis remiantis bus atliekama finansinių ataskaitų kokybės stebėsena už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius.

Seminare bus aptarti svarbiausi žemės ūkio subjektams klausimai bei pateikiama praktinių pavyzdžių.

1 dalis. Lektorė – Prof. Dr. Astrida Miceikienė (10:00-12:15)

 • Mokesčių pakeitimai ir jų taikymas žemės ūkio veiklą vykdančiuose subjektuose.
 • Žemės ūkio subjektų apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimas.
 • Pelno mokesčio ypatumai žemės ūkio įmonėse.
 • Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai ūkininkų ūkiuose ir naujausi GPMĮ pakeitimai: tarifai, neapmokestinamosios pajamos, pajamų deklaravimas.
 • Privalomojo sveikatos ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ypatumai žemės ūkyje: pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, naujovės, lengvatų taikymo ypatumai, tarifų taikymas ir mokesčio bazė.
 • Žemės ūkio verslo apmokestinimo specifika dėl biologinio turto naudojimo, veiklos sezoniškumo.
 • PVM įstatymo ypatumai.
 • Registravimasis PVM mokėtoju.
 • Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schemos taikymas 2022 m.
 • Kitų mokesčių apskaičiavimo ypatumai žemės ūkio versle.

2 dalis. Auditorė – Jurgita Navikienė (13:00-15:45)

 • Finansinė apskaita žemės ūkio sektoriuje. 17-asis VAS „Biologinis turtas“. Tinkamiausios apskaitos alternatyvos dėl biologinio turto ir kitų balansinių bei pajamų ir sąnaudų straipsnių. Dažniausiai daromų klaidų apžvalga.
 • Valstybės pagalba ir parama žemės ūkiui.
 • Nuolatinė apskaitos politikos peržiūra dėl galimų veiklos ir norminių aktų pasikeitimo ir dėl prievolių, susijusių su išmaniąja VMI.
 • Ūkininko ūkio apskaitos ypatumai.
 • Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.
 • Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir jų apmokestinimas.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, priskiriamos leidžiamiems ir neleidžiamiems atskaitymams.
 • IT naudojimas ūkininko veikloje: registravimas, bendra nuosavybė su sutuoktiniu, pardavimas, nuomojimas, nusidėvėjimas, remontas, dovanojimas, paveldėjimas. Mokestiniai aspektai.
 • Lengvojo automobilio naudojimas ūkininko veikloje.
 • Nekilnojamojo turto mokestis.
 • Savanoriška praktika.
 • Praktiniai klausimai, susiję su darbo santykiais:
  • Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas;
  • Darbo laiko registravimas;
  • Nedirbto laiko apskaita ir praktiniai pavyzdžiai: kasmetinės, nemokamos atostogos ir kiti neatvykimai į darbą;
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio ir kiti aktualūs su darbo santykiais susiję klausimai.
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 • Naftos produktų, bioproduktų apskaitos žurnalai, įsigijimo bei gabenimo dokumentai.
 • Finansinių ataskaitų rengimo naujovės ir rekomendacijos.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai. Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 • JANGIS – kokios pasekmės nepateikus informacijos?