Želdynų ir želdinių inventorizavimas bei apskaita atliekama siekiant:

 • Surinkti, apibendrinti ir viešinti duomenis apie želdynų ir želdinių tam tikras sąlygas;
 • Sudaryti galimybę šiuos duomenis naudoti planuojant ir projektuojant želdynus, želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą;
 • Vertinti želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms;
 • Nustatyti želdynų ir želdinių būklės pokyčius.

2022-06-15 įsigaliojo 16-ojo ,,Biologinis turtas” VSAFAS pakeitimai, kuriais pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte, taip pat palikta galimybė biologinį turtą įvertinti įsigijimo savikaina, pirminio pripažinimo metu, jei jo neįmanoma įvertinti tikrąją verte.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Aplinkos ministerija yra parengusi įsakymo Nr. D1-343 pakeitimo projektą, kuriame siūlomi esminiai želdinių būklės vertinimo kriterijų pakeitimai, siekiant želdinių atkuriamosios vertės įkainių nustatymui ir želdinių inventorizavimui taikyti vienodus kriterijus. Taip pat siūloma koreguoti nustatytą blogos būklės želdinių atkuriamosios vertės mažinimo dalį ir papildyti nuostata dėl žuvusių želdinių.

Kada ir kokiais atvejais atliekamas želdinių inventorizavimas? Kokie subjektai gali atlikti želdinių inventorizaciją? Kas priskiriama tiesioginėms ir netiesioginėms išlaidoms? Kas laikoma apskaitos vienetu? Kaip tinkamai atvaizduoti pasikeitusią vertę apskaitoje?

Temos

 • Želdiniai – kaip biologinis turtas. Želdynų sistema.
 • Želdynų kūrimo ir veisimo išlaidos – ar tai didina biologinio turto vertę.
 • Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas.
 • Apskaitos vienetas. Inventorizacijos aprašo parengimas.
 • Kas gali atlikti inventorizaciją.
 • Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai.
 • Inventorizacijos rezultatų atvaizdavimas apskaitoje. Vertės keitimas.