Norint teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas, privalu sekti VSAFAS pakeitimus ir vyraujančias taikymo tendencijas.

2022-06-15 įsigaliojo net septyni VSAFAS pakeitimai, kuriais reikės vadovautis sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius, tokie kaip:

 • 1-asis ,,Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje” papildytas nauju punktu, kuriame finansinių ataskaitų elementai gali būti įvertinami įvairiais būdais ir jų deriniais, nebeliko laisvo apskaitos politikos pasirinkimo, taip pat įtvirtinta pareiga visas ūkines operacijas registruoti, nepriklausomai nuo jų sumų dydžio.
 • 2-asis ,,Finansinės būklės atskaita” įtvirtintas naujas straipsnis, reglamentuojantis ,,Kitas ilgalaikis turtas”, kuriame rodomos ateinančių laikotarpių sąnaudos, sumokėto avanso už paslaugas, kurios bus suteiktos po 12 mėn., skirtos išnuomoto nekilnojamojo turto esminėms pagerinimo išlaidoms. Atkreiptinas dėmesys, kad ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimas perkeltas į naująjį 30-ąjį VSAFAS.
 • 7-asis ,,Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas” įtvirtinta apskaitos politikos keitimas ne tik retrospektyviniu, bet ir perspektyviniu būdu.
 • 12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“
 • 16-asis ,,Biologinis turtas” nebeliko nuostatų, įtvirtinančių ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimą, taip pat pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte.
 • Naujasis 30-asis ,,Mineraliniai ištekliai”, kuriame nustatomi mineralinių išteklių grupavimo ir pirminio pripažinimo, vertinimo, mineralinių išteklių pokyčių apskaitos ir informacijos pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte reikalavimai.

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

Seminaro metu atnaujinsite žinias bei patobulinsite praktinius įgūdžius. Lektorė pristatys naujausius pakeitimus ir rekomendacijas jų įgyvendinimui praktikoje.

Temos:

 • Finansinės atskaitomybės sudarymo pokyčiai.
 • Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaitos pokyčiai.
 • Biologinio turto grupės ir apskaitos pokyčiai, želdinių apskaita.
 • Mineralinių išteklių apskaita.
 • Ilgalaikio materialiojo turto minimali vertė ir nusidėvėjimo normatyvai.
 • Inventorizacijos naujovės ir atlikimo procesas.
 • Apskaitos pokyčių įtaka veiklos kontrolės organizavimui ir atlikimui.