Kiekvieno viešojo, kaip ir privataus, sektoriaus subjekto pareiga yra teisingai ir tikslingai vesti apskaitą bei parengti ir pateikti finansines ataskaitas. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, svarbu nuolat sekti VSAFAS pakeitimus ir vyraujančias taikymo tendencijas. 
Nuo 2020-11-28 iki 2020-12-09 įsigaliojo net 5-ių VSAFAS pakeitimai. Keičiamas viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamos subjekto mažumos dalies apibrėžimas, nuosavybės metodo taikymas, paramos gavimo informacijos atskleidimas bei konsoliduojamųjų/asocijuotųjų subjektų apibrėžimas. 

Šie ir kiti pakeitimai bus aptariami seminare su N.Kobzoviene. 

Temos:

  • Paramos gavimas ir atvaizdavimas
  • Investicijos į kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus
  • Atnaujinta veiklos rezultatų ataskaita
  • Išmokų darbuotojams atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje

Programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus: