Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas yra vienas iš pamatinių įstatymų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus atskaitomybės procesą. 2023-01-01 įsigaliojo šio įstatymo nauja redakcija, kuri bus taikoma 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams.

2022-06-15 įsigaliojo net 7 VSAFAS pakeitimai, kuriais reikės vadovautis sudarant finansinių ataskaitų rinkinius, už 2022 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius, tokie kaip:

 • 1-asis ,,Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje” papildytas nauju punktu, kuriame finansinių ataskaitų elementai gali būti įvertinami įvairiais būdais ir jų deriniais, nebeliko laisvo apskaitos politikos pasirinkimo, taip pat įtvirtinta pareiga visas ūkines operacijas registruoti, nepriklausomai nuo jų sumų dydžio.
 • 2-asis ,,Finansinės būklės atskaita” įtvirtintas naujas straipsnis, reglamentuojantis ,,Kitas ilgalaikis turtas”, kuriame rodomos ateinančių laikotarpių sąnaudos, sumokėto avanso už paslaugas, kurios bus suteiktos po 12 mėn., skirtos išnuomoto nekilnojamojo turto esminėms pagerinimo išlaidoms. Atkreiptinas dėmesys, kad ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimas perkeltas į naująjį 30-ąjį VSAFAS.
 • 7-asis ,,Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas” įtvirtinta apskaitos politikos keitimas ne tik retrospektyviniu, bet ir perspektyviniu būdu.
 • 12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“
 • 16-asis ,,Biologinis turtas” nebeliko nuostatų, įtvirtinančių ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimą, taip pat pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte.
 • Naujasis 30-asis ,,Mineraliniai ištekliai”, kuriame nustatomi mineralinių išteklių grupavimo ir pirminio pripažinimo, vertinimo, mineralinių išteklių pokyčių apskaitos ir informacijos pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte reikalavimai.

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

Seminaro tikslas supažindinti su finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS už 2022 metus sudarymo tvarka pagal naujausius reikalavimus, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Seminaro metu dalyviai sužinos:

 • Apie pagrindinius reikalavimus finansinėms ataskaitoms sudaryti;
 • Kaip perkelti duomenis apie turtą, įsipareigojimus, grynąjį turtą, finansavimo sumas į FAR formas. Kaip naujiems viešojo sektoriaus subjektams pirmą kartą parengti finansinę atskaitomybę ir įkelti ją į VSAKIS;
 • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
 • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.

Temos:

 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas: 
  • Naujų viešojo sektoriaus subjektų įtraukimas į konsolidavimo procesą;
  • Viešųjų įstaigų FAR pateikimas;
  • Finansinės ataskaitos ir aiškinamojo rašto formos;
  • Pagrindiniai konsolidavimo principai;
  • Turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Finansavimo sumų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Įsipareigojimų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje, finansinės nuomos įkėlimas;
  • Grynojo turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje, konsoliduotas grynasis turtas;
  • Pajamų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Sąnaudų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
  • Amortizuotos savikainos ir diskontuotos vertės skaičiavimas.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio analizė: 
  • Duomenų, pateiktų finansinės atskaitomybės formose, tarpusavio ryšių patikrinimas;
  • Esminių klaidų, aprašytų aiškinamajame rašte, įvertinimas.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą: 
  • Operacijų ir likučių derinimas su partneriais;
  • Duomenų įvedimas į formas;
  • Duomenų eliminavimas;
  • Praeitų metų klaidų taisymas;
  • Įkeltų duomenų analizė.

DOVANA!

Kiekvienas mokymų dalyvis dovanų gaus Finansinės atskaitomybės teisingumo patikrinimo lenteles.