2023-01-01 įsigaliojo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nauja redakcija. Šis įstatymas taikomas 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams. Įstatymas reglamentuoja atskaitomybės procesą, užtikrinantį tinkamą visuomenės informavimą apie viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, išteklių naudojimą ir paskirstymą.

Siekiant veiklos ataskaitos rengimo tvarkos nuostatas suderinti su įsigaliojusiais Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimais, 2023-01-13 įsigaliojo nutarimo Nr. 135 pakeitimai, kuriais:

 • patikslintos viešojo sektoriaus subjektų ir jų grupių, rengiančių veiklos ataskaitas, sąvokos;
 • papildyta, kad veiklos ataskaitoje nurodyta informacija pateikiama pagal valstybės veiklos sritis;
 • nustatyta, kad vietoj sąvokos „Vyriausybės veiklos ataskaita“ vartojama sąvoka „valstybės pažangos ataskaita“, o veiklos ataskaita yra ataskaitų rinkinio sudėtinė dalis;
 • keista veiklos ataskaitos, kurią turi rengti viešojo sektoriaus subjektai ir jų grupės, forma.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2022-12-17 galioja 2022 m. konsolidavimo kalendorius.

Seminaro metu lektorė pristatys įsigaliojusius pakeitimus, aktualius veiklos ataskaitos parengimui, pateikimui, paskelbimui ir konsolidavimui, taip pat atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Temos:

 • Finansinės atskaitomybės įstatyme pateikti reikalavimai Veiklos ataskaitai.
 • Informacijos pateikimas apie įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimą.
 • Veiklos ataskaitos struktūra.
 • Finansinės analizės aspektai atvaizduojami Veiklos ataskaitoje.
 • Vykdomų programų aprašymas, vykdymas ir dinamika.
 • Informacijos apie darbo apmokėjimą pateikimas.
 • Valstybės valdomų įmonių ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų veiklos rezultatų pateikimas.
 • Reikšmingų sandorių aprašymas.
 • Veiklos ataskaitos pateikimas ir skelbimas.