Finansų ministerija patvirtino Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašą, kuriame numatyti vidaus kontrolės įgyvendinimo principai ir tvarka, informacijos teikimo apie vidaus kontrolės įgyvendinimą reikalavimai, įstaigos atsakomybė ir kt. Aprašas įsigaliojo 2020-07-01.

Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema, padedanti užtikrinti, kad viešasis juridinis asmuo laikytųsi teisės aktų reikalavimų, saugotų turtą, vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas – tai ne vienkartinis veiksmas, o nuolatinis procesas, kuriame dalyvauja visi darbuotojai, veiklos aplinka.
Seminaro metu nagrinėsime bei aptarsime vidaus kontrolės elementus, pagrindinius veiksnius, padedančius kurti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolę, peržiūrėsime vidaus kontrolės politikos dokumentavimo klausimus, apžvelgsime praktinius pavyzdžius.

 

Temos:

 • Dėstytojos ir klausytojų prisistatymas. Lūkesčių aptarimas. Asmeninė dalyvių mokymosi kurso motyvacija, mokymosi tikslai ir uždaviniai.
 • Rizikos samprata. Rizikos veiksniai. Rizikos rūšys. Rizikos identifikavimo ir valdymo procesas.
 • Vidaus kontrolė – rizikos valdymo įrankis. Vidaus kontrolės esmė, sudėtinės dalys, įgimti apribojimai.
 • Praktinis darbas grupėse:
  • savo įmonės rizikos veiksnių identifikavimas;
  • nustatytų rizikos veiksnių įtakos valdymo procesams nustatymas ir apibūdinimas;
  • rizikos valdymo priemonių numatymas.
 • Vidaus kontrolės įgyvendinimas:
  • sėkmingo įgyvendinimo principai;
  • asmenybės svarba;
  • tikslų supratimas;
  • organizavimas;
  • vidaus kontrolės kūrimas ir priežiūra, vertinimas.
 • Dokumentavimas ir valdymas:
  • strateginiai tikslai ir rizikos;
  • operacijų algoritmai ir procedūrų aprašymas;
  • stebėsena, vertinimai, pakeitimai.