Apie mokymų ciklą
 

Tikrai ne naujiena, kad Lietuvoje galiojantys įstatymai įpareigoja verslo įmones savo apskaitą tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal verslo apskaitos standartus (VAS) arba tarptautinius apskaitos standartus. Visgi didžioji dalis įmonių renkasi nacionalinius – verslo apskaitos standartus, kuriuose, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, verslo operacijų, gali būti nurodytos apskaitos ir vertinimo metodų alternatyvos, kai reikia pasirinkti vieną tinkamiausią apskaitos metodą.

Šių seminarų ciklo metu gilinsimės į pagrindinius verslo apskaitos standartus, jų taikymo ir pasirinkimo galimybes. Išklausius seminarų ciklą dalyvis galės pasirinkti savo įmonei tinkamiausią apskaitos būdą bei užtikrinti efektyvų bei sklandų apskaitos procesą.
 

Rekomenduojame 3-jų seminarų ciklą, kurie apimtų:


Sausio 7 d.:

Buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir finansinių ataskaitų rinkinio rengimas (įstatymai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius, 1-asis VAS „Finansinė atskaitomybė“, 2-asis VAS „Balansas“, 3-iasis VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“, 4-asis VAS „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“, 5-asis VAS „Pinigų srautų ataskaita“, 6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“, 7-asis VAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“, 29-asis VAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“)

 Temos

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys buhalterinę (finansinę) apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
 2. Įmonių klasifikavimas ir finansinių ataskaitų rinkiniai (metiniai ir tarpiniai).
 3. Pelno (nuostolių) ataskaitos rengimas: pelno (nuostolių) ataskaita pagal sąnaudų pobūdį ir pagal paskirtį.
 4. Balanso formos ir struktūra.
 5. Kitų ataskaitų apžvalga (nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos, informacijos atskleidimas aiškinamajame rašte).
 6. Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo atskyrimas ir pateikimas finansinėse ataskaitose. Klaidų taisymo ypatumai: retrospektyvinis ir perspektyvinis būdai.


Sausio 11 d.:

Nefinansinio ilgalaikio turto apskaitos ypatumai (12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“, 23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“)

Temos

 1. 12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“:
  • Standarto taikymas ir išimtys (atvejai, kai 12 VAS nėra taikomas);
  • Turto pradinis įvertinimas, priskyrimas ilgalaikiam materialiajam turtui ir registravimas apskaitoje;
  • Turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jos skaičiavimas;
  • Turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita;
  • Įsigijimo savikainos ir perkainotos vertės apskaitos būdai: privalumai ir trūkumai;
  • Turto nusidėvėjimas ir nurašymas.
 2. 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“:
  • Standarto taikymas ir išimtys;
  • Nematerialiojo turto pripažinimo požymiai ir registravimas apskaitoje;
  • Nematerialiojo turto eksploatavimo ir tobulinimo išlaidų apskaita;
  • Nematerialiojo turto amortizacija ir turto nurašymas.
 3. 23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“:
  • Turto nuvertėjimo požymiai;
  • Turto atsiperkamosios vertės nustatymas;
  • Turto nuvertėjimo paskirstymas, pripažinimas bei Atstatymas.


Sausio 14 d.:

Finansinio turto ir įsipareigojimų apskaita (18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“, 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“)

Temos

 1. 18-asis VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“:
  • Finansinio turto pripažinimas ir klasifikavimas;
  • Finansinio turto apskaitos būdai;
  • Finansinio turto nuvertėjimas ir nurašymas;
  • Finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir klasifikavimas;
  • Finansinių įsipareigojimų apskaitos būdai;
  • Finansinių įsipareigojimų nurašymas.
 2. 19-asis VAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“:
  • Atidėjinių pripažinimas (požymiai ir vertinimas);
  • Atidėjinių koregavimas ir nurašymas;
  • Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto samprata ir informacijos pateikimas;
  • Koreguojantys ir nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai.
 3. 20-asis VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“:
  • Kriterijai, kuriais atskiriama finansinės ir veiklos nuomos sutartys;
  • Lizingo gavėjo apskaita: turto įsigijimo, paruošimo  naudojimui išlaidos, palūkanų ir mokėtinų sumų apskaita;
  • Veiklos nuomos ir panaudos išlaidų apskaita.
 4. 31-asis VAS „Atlygis darbuotojui“:
  • Atlygio darbuotojui klasifikavimas: trumpalaikis, ilgalaikis, akcijų verte pagrįstas atlygis ir išeitinė išmoka;
  • Atostoginių kaupinių apskaita;
  • Metinių premijų darbuotojams apskaita;
  • Ilgalaikio atlygio darbuotojui skyrimo atvejai: apibrėžtų įmokų ir išmokų planų apskaitos principai;
  • Atlygio darbuotojui akcijomis apskaita;
  • Išeitinių išmokų apskaita.
 5. Atliekų laikymas, rūšiavimas ženklinimas.
 6. Atliekų tvarkymo apskaita.
 7. ENTP tvarkytojams aktualių kontrolinių klausimynų patarimas.
 8. Pasiruošimas patikrinimui.