Plečiantis pasaulinei ekonominei integracijai, globalizacijai, didėjant tarptautinių investicijų svarbai neišvengiamai didėja tikslios buhalterinės apskaitos poreikis. Apskaitos teikiamos informacijos skirtumai susiaurina finansinių rezultatų palyginimo galimybes. Norint efektyviai plėtoti verslą svarbu, kad informaciją būtų galima kuo greičiau įvertinti ir priimti tinkamą sprendimą. Tarptautinių apskaitos standartų tikslas – vienodinti įvairių šalių apskaitos standartus, siekiant juos padaryti visuotinai suprantamus. Todėl šiame seminare:

 - nagrinėsime pagrindinius skirtumus tarp nacionalinių ir tarptautinių apskaitos standartų;

- aiškinsimės, kaip sudaromos finansinės ataskaitos ir analizuojami jų duomenys;

- aptarsime, kokią įtaką naujausi TFAS pakeitimai turės apskaitos procesams 2019–2020 m.

Temos:

  • VAS ir TFAS taikymas, standartų sistemų struktūros palyginimas.
  • Informacijos finansinėse ataskaitose pateikimas pagal VAS ir TFAS.
  • Nefinansinio turto apskaitos skirtumai.
  • Finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos skirtumai.
  • Verslo jungimai ir konsolidavimas.