Darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas. Be to, kolektyvinėms deryboms ir kolektyvinių sutarčių sudarymui valstybės tarnyboje taikomos ir Darbo kodekso nuostatos.

Pažymėtina, jog pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis 2022 metams. Šia sutartimi profesinių sąjungų nariams yra numatytos papildomos garantijos, susitarta dėl bazinio pareiginės algos dydžio didinimo. Kaip šis susitarimas taikomas praktikoje? Kaip įstaigos turėtų pasiruošti, kad nebūtų pažeistas šis susitarimas?

2022-01-01 įsigaliojo įstatymo pakeitimai, kuriais patvirtintas 181 euro pareiginės algos bazinis dydis. Taip pat buvo pakeisti 10-tos pareigybių grupės pareiginių algų koeficientai.

2022-01-14 įsigaliojo nemažai LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų, kuriais:

 • supaprastinta įstaigos vadovų vertinimo tvarka;
 • tam tikrais atvejais atsisakyta pareiginės algos koeficientų apribojimų;
 • supaprastintas priemokų skyrimas;
 • atsisakyta leidimų dirbti kitą darbą išdavimo procedūros;
 • įtvirtintos naujos nuostatos dėl valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas.

Taip pat 2022-05-01 įsigalios minėto teisės akto pakeitimai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, dirbančių valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių kolegialių organų nariais, darbo apmokėjimą.

Dėl sudėtingo valstybės tarnybos reguliavimo kyla teisės taikymo problemų ir ginčų. Kada vadovautis Valstybės tarnybos įstatymu, kada Darbo kodeksu, o kada kolektyvine sutartimi? Kaip reglamentuojama valstybės tarnautojų atsakomybė? Kokia yra naujausia teisminė praktika dėl darbo teisės klausimų valstybės tarnyboje?

1 dalis. Valstybės tarnautojų darbo reglamentavimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (09.00–12.15 val.):

 • Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reguliavimo darbo teisės normomis ypatumai;
 • Valstybės tarnautojų atostogos (nepanaudotų už trejus metus kasmetinių atostogų suteikimo / nesuteikimo kl., ginčų nagrinėjimas);
 • Darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinis darbas (ar galima vadovaujamas pareigas einantiems darbuotojams pavesti dirbti poilsio ir švenčių dienomis? Kaip reglamentuoti pasyvų budėjimą, budėjimą namuose?);
 • Valstybės tarnautojų atsakomybės reglamentavimas;
 • Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai;
 • Aktuali teisminė praktika: darbo santykių reglamentavimo problemos valstybės tarnyboje.

2 dalis. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas.  Lektorė – Natalja Kobzevienė (13.00–14.30 val.):

 • Pastovios, kintamosios dalių apskaita;
 • Priedų ir priemokų apskaita;
 • Darbo projekte apmokėjimas ir projektų atostoginių apskaita;
 • NPD taikymas, GPM;
 • Įmokos „Sodrai“;
 • Išskaitos profsąjungai, pagal vykdomuosius raštus;
 • Atostoginių rezervo formavimas ir atostoginių apskaita;
 • Perkėlimas į mentorius;
 • Atleidimas iš darbo, perkėlimas į kitą įstaigą.