Administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas etapais perduodamas valdyti centralizuotai VĮ Turto bankui. Numatoma, kad 2020 m. centralizuotai bus valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas. 2020 m. VĮ Turto bankas planuoja įgyvendinti paskutinį (šeštąjį) valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapą. Ši valstybės nekilnojamojo turto centralizacija leis turėti tik tiek administracinio turto, kiek reikia.

2020 m. birželio 18 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 622 Dėl Valstybės ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo centralizuotai valdyti perduoto administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti, perdavimo.  Pastaruoju teisės aktu nutarta perduoti VĮ Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, reikalingą centralizuotai valdyti perduoto administracinės ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tikslams ir šį turtą naudojančių asmenų poreikiams tenkinti.

Be to, nuo 2020 m. birželio 23 d. įsigaliojo Vyrausybės nutarimas 2020 m. birželio 17 d. Nr. 642 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ pakeitimo, kuriuo nustatoma valstybės administracinės paskirties NT valdymo ir nuomos valstybės institucijoms ir įstaigoms tvarka.


Temos:

1. Valstybės administracinės paskirties nekilnojamojo turto naudojimas

  • Savivaldybių naudojamas turtas;
  • Žemesnio lygio įstaigų naudojamas turtas;
  • Nuomos ir panaudos sutarčių keitimas dėl valstybinio turto naudojimo, sandorių su VĮ Turto bankas atvaizdavimas VSS buhalterinėje apskaitoj;
  • Viešųjų įstaigų turtas;
  • Turtas, sukurtas arba atnaujintas iš ES projektinių lėšų;

2. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijos:

  • Turto perdavimo korespondencijos ir atvaizdavimas VSAKIS;
  • Finansavimo sumų korespondencijos ir atvaizdavimas VSAKIS;
  • Lėšų planavimas perduoto turto atnaujinimui, išlaikymui, remontui;
  • Turto naudojimo atvaizdavimas VSAKIS.