Darbo jėgos trūkumas transporto sektoriuje verčia darbdavius ieškoti darbuotojų užsienyje. Nors šie darbuotojai įdarbinami Lietuvoje įkurtose įmonėse, iki darbo sutarčių pasirašymo su jais tenka įveikti formalumus Migracijos tarnyboje. Todėl užsieniečių įdarbinimas turi tam tikrų specifinių reikalavimų, kuriuos teks vykdyti.

2022-01-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriais numatoma, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

2021-11-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriais numatoma, kad tarptautinių maršrutų vairuotojams darbo sąlygos būtų nustatytos remiantis kelių transporto santykius reglamentuojančiais įstatymais.

2021-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, kuriais keičiami reikalavimai užsienio darbdaviams, kurie komandiruoja savo darbuotojus į Lietuvą.

2021-06-15 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais numatoma, kad įmonės, priėmusios laikinai dirbti trečiųjų šalių piliečius, komandiruotus iš užsienio įmonių, yra atsakingos už jų darbo teisėtumą. Jei toks darbuotojas dirba nelegaliai, jį priėmusi įmonė yra subsidiariai atsakinga už jam mokėtino darbo užmokesčio ir jo grąžinimo į trečiąją šalį išlaidas.

2021-03-04 įsigaliojo įsakymų „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.

2021-03-01 įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kuriais iš esmės keičiamas leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo bei užsieniečių įdarbinimo teisinis reguliavimas.

Taip pat būtina paisyti ir visų kitų reikalavimų, susijusių su kelių transporto sektoriaus ypatumais.

Įdarbinęs užsienietį, kuomet Lietuvoje trūksta atitinkamos kvalifikacijos ir profesijos darbuotojų, darbdavys turi ne tik vykdyti įprastas funkcijas – vesti darbo laiko apskaitą pagal nustatytą darbo laiko režimą, mokėti sutartą darbo užmokestį, tačiau neretai pasirūpinti ir gyvenamuoju plotu arba maitinimu. Kaip šios papildomos naudos turi būti apmokestinamos? Kada atsiranda rizika dėl darbo vietos įforminimo? Kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje? 2021-02-09 VMI išleido raštą Dėl COVID-19 pandemijos laikotarpiu paskelbto judėjimo apribojimo įtakos gyventojų rezidavimo statusui ir uždirbtų pajamų apmokestinimui pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Kokie kiti iššūkiai laukia darbdavių, kuomet darbuotojai yra užsieniečiai?

Seminaras skirtas transporto įmonių buhalteriams, personalo specialistams ir vadovams. Jo metu:

 • sužinosite, kaip keičiasi užsieniečių vairuotojų įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai;
 • sužinosite, kokios sąlygos turi būti numatomos darbo sutartyje su užsieniečiu vairuotoju;
 • bus aptariami visi ES reikalavimai vairuotojų įdarbinimui, darbo apmokėjimui ir darbo laiko apskaitai;
 • nagrinėsite praktines situacijas dėl suminės darbo laiko apskaitos nuostatų ir rekomendacijų taikymo;
 • remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais bus analizuojama probleminės situacijos dėl mokesčių mokėjimo valstybės prievolės atsiradimo.

Temos:

Spalio 19 d. Lektorė Svetlana Naumčik. Užsieniečių vairuotojų darbo Lietuvoje teisiniai aspektai

 • Bendrieji aspektai: darbo jėgos samdymas iš trečiųjų šalių ir ES.
 • Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ aktualūs pakeitimai, susiję su vairuotojų įdarbinimu.
 • Trūkstamų profesijų sąrašas: vairuotojai ir taikomos kvotos.
 • Priimtas į darbą užsienio pilietis: kokios prievolės? Kokie pagrindiniai skirtumai nuo Lietuvos piliečio priėmimo į darbą?
 • Užsieniečių darbo sutarčių ypatumai.
 • Leidimas dirbti / sprendimas dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Kada šių dokumentų reikia vairuotojams?
 • Nacionalinė D viza, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje.
 • Užsieniečių vairuotojų darbdavio keitimo galimybės ir jų įgyvendinimas praktikoje: 
 • Teismų praktika ir patarimai darbdaviams.

Spalio 21 d. Auditorė Jurgita Navikienė. Užsieniečių vairuotojų darbo Lietuvoje mokestiniai aspektai

 • Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Ką daryti, kai poilsio laiku vairuotojas nori grįžti į tėvynę? Kaip įforminti šį poilsio laiką? Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 • Darbas užsienyje: reikalavimai paklusti tranzitinės ir paskirties valstybių darbo užmokesčio dydžio, poilsio ir kitų ypatumų tvarkai. Rizikos dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
 • Vairuotojų grupės. Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse: 
  • Darbo laiko grafikai;
  • Darbo laiko apskaita:
   • du vairuotojai vienoje transporto priemonėje;
   • važiavimas naktį;
   • važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis;
   • stovėjimas;
   • komandiruotės;
   • nelaimingi atsitikimai;
   • nedarbingumas.
  • Sąsajos tarp kelionių lapų, tachografų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
  • Darbo užmokesčio sudėtis. Atostoginių kaupiniai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui. Kompensacijos darbuotojams. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
  • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai taikomos suminės darbo laiko apskaitos?