-2 dienų seminaras-

Jau kuris laikas galioja įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” pakeitimai, kuriais iš esmės buvo pakeistas leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo bei užsieniečių įdarbinimo teisinis reguliavimas. Taip pat pakeistas Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašas, kurio pakeitimai leidžia užsieniečiams įgyti e. rezidento statusą ir naudotis Lietuvos institucijų teikiamomis el. paslaugomis. Tačiau šio statuso suteikimui yra keliami tam tikri reikalavimai. Kaip tinkamai taikyti šiuos pakeitimus praktikoje bei išnaudoti e. rezidento galimybę užsieniečių įdarbinimo procese?

 2021-06-15 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais numatoma, kad įmonės, priėmusios laikinai dirbti trečiųjų šalių piliečius, komandiruotus iš užsienio įmonių, yra atsakingos už jų darbo teisėtumą. Jei toks darbuotojas dirba nelegaliai, jį priėmusi įmonė yra subsidiariai atsakinga už jam mokėtino darbo užmokesčio ir jo grąžinimo į trečiąją šalį išlaidas.

2021-11-30 įsigaliojo įsakymo „Dėl kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai, kuriais įtvirtintos naujos profesijos.

Nuo 2022-01-01 pagal Darbo kodekso pataisas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą. Ar darbuotojams galima grynaisiais pinigais mokėti avansą bei priklausančias kompensacijas?

2022-01-01 keitėsi MMA ir MVA dydžiai, kurie turi įtakos tiek darbuotojų atlyginimams, tiek mėnesio NPD bei metinio NPD apskaičiavimui, tiek neapmokestinamų GPM dienpinigių vykstant į užsienį dydžiams. Taip pat įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, pagal kuriuos taikomos dvi NPD formulės, priklausomai nuo darbuotojo atlyginimo.

2021-10-21 įsigaliojo pakeistas įsakymas „dėl dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame keičiasi finansinės ataskaitos pateikimo tvarka, jei įmonės vadovas yra užsienietis.

2022-05-01 turėtų įsigalioti nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, kuriais numatoma galimybė apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte.

Įdarbinęs užsienietį, kuomet Lietuvoje trūksta atitinkamos kvalifikacijos ir profesijos darbuotojų, darbdavys turi ne tik vykdyti įprastas funkcijas – apskaityti darbo laiką, mokėti sutartą darbo užmokestį, tačiau neretai pasirūpinti ir gyvenamuoju plotu arba maitinimu. Kaip šios papildomos naudos turi būti apmokestinamos? Kada atsiranda rizika dėl darbo vietos įforminimo? Kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje?

Šiuos ir kitus Jums aktualius užsieniečių įdarbinimo bei apmokestinimo klausimus, teismų praktikos pavyzdžius nagrinėsime seminare. Lektorės pateiks Jums tinkamas praktines rekomendacijas.

Seminaras skirtas įmonių buhalteriams, personalo specialistams ir vadovams. Jo metu:

 • sužinosite, kaip keičiasi užsieniečių įdarbinimo procesas ir kokie nauji reikalavimai taikomi dokumentacijai;
 • sužinosite, kokios sąlygos turi būti numatomos darbo sutartyje su užsieniečiu darbuotoju;
 • bus aptariami visi ES reikalavimai įdarbinimui, darbo apmokėjimui ir darbo laiko apskaitai;
 • nagrinėsite praktines situacijas dėl suminės darbo laiko apskaitos nuostatų ir rekomendacijų taikymo;
 • remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais bus analizuojamos probleminės situacijos dėl mokesčių mokėjimo valstybės prievolės atsiradimo.

Temos:

Vasario 8 d. Lektorė Svetlana Naumčik. Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje teisiniai aspektai

 • Bendrieji aspektai: darbo jėgos samdymas iš trečiųjų šalių ir ES.
 • Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ aktualūs pakeitimai, susiję su užsieniečių įdarbinimu.
 • Užsieniečių atvykimas į Lietuvą ekstremaliosios situacijos sąlygomis.
 • Trūkstamų profesijų sąrašas.
 • Kvotos.
 • Priimtas į darbą užsienio pilietis: kokios prievolės? Kokie pagrindiniai skirtumai nuo Lietuvos piliečio priėmimo į darbą?
 • Užsieniečių darbo sutarčių ypatumai. Kvalifikacijos įrodymai, dokumentų apostilizavimas.
 • Leidimas dirbti / sprendimas dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. Atvejai, kuomet leidimo dirbti nereikia.
 • Užimtumo tarnybai teiktini dokumentai, sprendimo išdavimo tvarka, aktualūs pakeitimai.
 • Užsieniečių darbdavio keitimo galimybės ir jų įgyvendinimas praktikoje.
 • Užsieniečių įdarbinimas per Lenkiją: ar legalu?
 • Komandiravimo į Lietuvą naujovės. Aktuali teismų praktika.
 • Nacionalinė D viza. Kokius dokumentus būtina pateikti?
 • Nelegalus darbas, pasekmės darbdaviams.
 • Blue card.
 • Užsieniečių šeimos narių legalizavimas Lietuvoje.
 • LDU formos pranešimai.
 • Naujausia teismų praktika.
 • Praktiniai patarimai darbdaviams.

Vasario 10 d. Auditorė Jurgita Navikienė. Užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje mokestiniai aspektai

 • Užsieniečių darbuotojų darbo sutarties ypatumai. Papildomų naudų – apgyvendinimo, maitinimo – apmokestinimas ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.
 • Komandiruotės. Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui.
 • Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Kompensacijos darbuotojams.
 • Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 • Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Ką daryti, kai poilsio laiku darbuotojas nori grįžti į tėvynę? Kaip įforminti šį poilsio laiką? Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 • Darbo režimo pasirinkimas. Informacija apie faktiškai dirbtą laiką – kur lieka jos pėdsakai?
 • Darbas užsienyje: reikalavimai paklusti tranzitinės ir paskirties valstybių darbo užmokesčio dydžio, poilsio ir kitų ypatumų tvarkai. Rizikos dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
 • Darbo užmokesčio sudėtis. Atostoginių kaupiniai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui. Kompensacijos darbuotojams. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2022-01-01:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai taikomos suminės darbo laiko apskaitos?

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: