2022-08-01 įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos, kuriomis, be kitų pakeitimų, sudarytos galimybės: įdarbinti užsieniečius pagal laikinojo įdarbinimo sutartis, darbdaviams lengviau įsivežti užsieniečius iš trečiųjų šalių bei lanksčiau struktūruoti užsieniečių darbo užmokestį – nuo 1,5 iki 1,2 sumažinti minimalų darbo užmokesčio dydį (BDU), kurį įsipareigoja mokėti darbdavys.

Siekiant suderinti nuostatas su pasikeitusiu įstatymu 2022-08-03 įsigaliojo įsakymų Nr. A1-133 ir A1-139 pakeitimai, kuriais tikslinamos kitos nuostatos dėl užsieniečio galimybės dirbti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, komandiruojamus į Lietuvą darbuotojus galės priimti ir fizinis asmuo nevykdantis individualios veiklos bei nebeliko Patvirtintų įmonių sąrašo.

2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, pagal numatytus kriterijus.

2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, susiję su komandiruočių dokumentais, nemokamomis atostogomis, terminuotomis darbo sutartimis, susitarimu dėl išbandymo ir nuotoliniu darbu. Darbo sutartys ir kiti susiję dokumentai įdarbinamiems užsieniečiams privalo būti pateikiami jiems suprantama kalba. Taip pat 2022-08-01 įsigaliojo ir atnaujinta pavyzdinės darbo sutarties forma.

2022-08-01 įsigaliojo svarbus Darbo kodekso pakeitimas dėl darbdavio pareigos pateikti darbuotojui informaciją vykstant į ilgiau nei 28 dienas trunkančią komandiruotę. Jei darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti pagal darbdavio sudarytą sutartį su kitoje ES ar EEE valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykimą į komandiruotę turi būti papildomai pateikiama tam tikra informacija. Kokią informaciją ir kokia tvarka turi pateikti darbdavys komandiruojamam darbuotojui?

Nuo 2022-08-01 pagal DK pakeitimus tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės. Taip pat pasikeitė ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.

2022-08-01 įsigaliojo VSDĮ pakeitimai, reglamentuojantys pareigą pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą apie atsiųstą laikinai dirbti (komandiruotą) į Lietuvos Respubliką užsienietį ir tais atvejais, kai jį priima dirbti ir fizinis asmuo.

2022-10-01 įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, detaliau reglamentuojantys prastovų paskelbimo ir atšaukimo tvarką ir terminus bei dalinės prastovos apmokėjimą.

2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą. Taip pat 2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.

2022-07-13 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-95 pakeitimai, kuriais įtvirtintas užsienio fizinio asmens identifikacinis kodas — ILTU ir jo išdavimo tvarka.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt.

Įdarbinęs užsienietį, darbdavys turi ne tik vykdyti įprastas funkcijas – apskaityti darbo laiką, mokėti sutartą darbo užmokestį, tačiau neretai pasirūpinti ir gyvenamuoju plotu arba maitinimu. Kaip papildomos naudos turi būti apmokestinamos? Kada atsiranda rizika dėl darbo vietos įforminimo? Kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje? Kaip teisingai pritaikyti konkretų darbo laiko apskaitos režimą atsižvelgiant į įmonės poreikius? Kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį sumininkui? Ne mažiau sunkumų kelia ir atostogų suteikimas darbuotojams – savaitėmis ar darbo dienomis?

Temos:

 • Užsieniečių padėties Lietuvoje ypatumai:
  • Išbūto laiko Lietuvoje apskaičiavimas;
  • NPD taikymo galimybės;
  • Socialinės garantijos, sveikatos patikrinimas;
  • Galimybė užsiimti verslu – verslo liudijimo įgijimas ir individualios veiklos pagal pažymą vykdymas.
 • Užsieniečių darbuotojų darbo sutarties ypatumai. Papildomų naudų – apgyvendinimo, maitinimo – apmokestinimas ir priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.
 • Komandiruotės. Dienpinigiai. Darbuotojų darbo užmokesčio dydžio įtaka dienpinigių apmokestinimui. Išmokos natūra, skirtos dirbant kitoje valstybėje.
 • Apmokėjimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Kompensacijos darbuotojams.
 • Rizika dėl darbo vietos įforminimo, kada darbuotojas tampa mokesčių mokėtoju užsienyje.
 • Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Ką daryti, kai poilsio laiku statybininkas nori grįžti į tėvynę? Kaip įforminti šį poilsio laiką?
 • Darbo režimo pasirinkimas. Informacija apie faktiškai dirbtą laiką – kur lieka jos pėdsakai?
 • Darbas užsienyje: reikalavimai paklusti tranzitinės ir paskirties valstybių darbo užmokesčio dydžio, poilsio ir kitų ypatumų tvarkai. Rizikos dėl šių reikalavimų nesilaikymo.
 • Darbo užmokesčio sudėtis. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui.
 • Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas 2022 m.
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai taikomos suminės darbo laiko apskaitos?

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: