Ūkininkams, kaip ir anksčiau, taip ir įsigaliojus FAĮ, didelės įtakos turi tai, ar ūkis gauna (ar planuoja gauti) valstybės ar ES paramą. Dažnai paramos teikimo sąlygose yra numatyti reikalavimai, susiję su apskaitos tvarkymu ir finansinių ataskaitų pateikimu. Dažniausiai iškylantys klausimai: kada apskaitoje registruojamos dotacijos? Kaip apskaitomos subsidijos ir dotacijos? Kaip apskaityti projektines lėšas?

Įstatymai yra nuolat keičiami ir tobulinami, tad įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, išaiškinimų bei rekomendacijų, aktualių ūkininkams, tokių kaip:

 • Įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • Įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigaliojo dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui.
 • Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.
 • Pratęstas duomenų teikimo į i.EKA terminas iki 2023-03-01 įmonėms, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst.
 • Atsižvelgiant į naudojamų normatyvinių kainų aktualumą, 2023-01-01 įsigaliojo pakeistas Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2023 m. sąrašas.

Asmenims, besiverčiantiems žemės ūkio veikla, gana dažnai kyla klausimų dėl žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykių ir juos įtvirtinančio teisinio reglamentavimo pokyčių. Seime yra užregistruotas Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma suteikti teisę privačių žemės sklypų savininkams be aukciono pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, esant tam tikroms sąlygoms. Kokiems pagrindams esant galimas šios nuostatos taikymas? Taip pat pateiktas ir Miškų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo netaikoma nuostata dėl didžiausio įsigyjamos miško ūkio paskirties žemės ploto, kai asmuo ar susiję asmenys įgyja nuosavybės teises į paveldėtą miško ūkio paskirties žemę. Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia valstybinės ir privačios žemės naudojimo, administravimo ir disponavimo srityse?

Kursuose kalbama ne tik apie mokesčių ir apskaitos organizavimą, žemės santykių reglamentavimo problematiką ir laukiančius pokyčius, bet ir apie kitas prievoles, kurias turi vykdyti verslo subjektai. Viena iš jų – GPAIS prievolė. Sužinosite kam ir kada kyla prievolė pildyti GPAIS, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip teisingai pildyti GPAIS ataskaitas ir ištaisyti klaidas.

Temos:

Vasario 20; 22; 23; 27 d.  Ūkininkų apskaitos tvarkymas (lektorė Natalja Kobzevienė)

Vasario 20 d.: 

 • Ūkininko veiklos apskaitos reglamentavimas.
 • Supaprastintos apskaitos tvarkymas.
 • Dvejybinio įrašo tvarkymas: apskaitos registrų parinkimas, korespondencijų šablonai, apskaitos vadovo pavyzdys.
 • Ilgalaikio turto naudojimo apskaita.
 • Ūkinio inventoriaus, atsargų ir produkcijos apskaita.
 • Turto mokesčių deklaravimas ir mokėjimas.
 • Biologinio turto apskaita. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.

Vasario 22 d.: 

 • Ūkininko asmeninių lėšų naudojimo veikloje apskaita.
 • Paskolų gavimas, teikimas – apskaita ir deklaravimas.
 • Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita.
 • PVM apskaita ir deklaravimas.

Vasario 23 d.: 

 • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
 • Veiklos rezultato nustatymas.
 • Ankstesnių metų pelno arba nuostolių perkėlimas į einamuosius metus.
 • Ūkininko pajamų deklaravimas ir apmokestinimas.
 • Duomenų teikimas VMI ir „Sodrai“.
 • Darbuotojų samdymas: darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų suteikimas.
 • Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas ir keitimas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas, apskaita, apmokestinimas GPM, „Sodra“ ir PSD.
 • Deklaracijų pildymas ir teikimas VMI ir „Sodrai“.
 • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.

Vasario 27 d.: 

 • VMI mokesčio mokėtojo informacijos gavimas, „Sodros“ suvestinių apie samdomus darbuotojus apžvalga.
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 • Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas.
 • Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 • Kaip prisiregistruoti VĮ Registrų centre ir Statistikos departamento puslapyje.

Kovo 1 d. Aplinkosauginiai reikalavimai ir mokesčiai ūkininkams (lektorė Giedrė Kurmilavičienė):

 1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.
 2. Sunaudotų degalų apskaita.
 3. Nuslėpta tarša.
 4. Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
 5. Aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams.
 6. Aplinkosauginiai reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams.

Kovo 2 d. Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių teisiniai aspektai (lektorė Dalia Stakvilevičiūtė):

 1. Privačios žemės įsigijimas:  
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Teismų praktika;
  • Reikalavimai žemės sklypų sandoriams;
  • Servitutai;
  • Spec. sąlygos.
  • Žemės sklypų paskirties keitimas.
 2. Valstybinės žemės įsigijimas: 
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Ginčai su NŽT;
  • Įsigijimas versus nuoma;
  • Įsigijimo teisiniai aspektai (aukcionai ir pan.);
  • Nuoma prie statinių, reikiamo žemės ploto apskaičiavimas.
  • Pirmumo teisė;
  • Žemės sklypo ar jo dalies paėmimas visuomenės poreikiams.
 3. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimas: 
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Įstatyminiai ribojimai;
  • Užsienio subjektų teisė įsigyti žemės sklypus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kursų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: