Visi ūkininkai ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla privalo tvarkyti apskaitą nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymui.

Teisinis reglamentavimas yra nuolat keičiamas ir tobulinamas, tad įsigaliojo nemažai teisės aktų pakeitimų, išaiškinimų bei rekomendacijų, aktualių ūkininkams, tokių kaip:

 • 2022-06-14 įsigaliojo įsakymo Nr. V-111 pakeitimai, kuriais prašymą dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo gali pateikti ir ne PVM mokėtojai, taip pat suteikiama galimybė pasirinkti dėl prašyme nurodyto PVM mokestinio laikotarpio: kalendorinio mėnesio, kalendorinio ketvirčio ar pusmečio.
 • Įsakymas Nr. 3D-280, kuriuo patvirtinta supaprastintos finansinės apskaitos tvarka, o nuo 2023-01-01 įsigalioja dvejybinės apskaitos tvarka. Ūkininkai gali patys pasirinkti, kokią apskaitą nori tvarkyti – supaprastintą ar tvarkomą dvejybiniu įrašu.
 • Nutarimo Nr. 780 pakeitimai, kuriais keičiamas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas.
 • Įsakymo Nr. 178 pakeitimai, kuriais nauja redakcija išdėstytos įregistravimo ir išregistravimo PVM mokėtoju FR0518, FR0619 ir FR0730 formos bei panaikinta FR0388 forma.
 • Paskelbta “Dėl pelno siekiančių subjektų” atmintinė, kurioje pateikiamos įžvalgos atskaitomybės rengimo reikalavimams.
 • Paskelbta ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų” atmintinė, kurioje nurodyta, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

2023-01-01 turėtų įsigalioti įsakymo ,,Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo VMI” projektas, įtvirtinantis duomenų teikimo procedūras i.EKA veiklos sutrikimo atveju ar dėl techninių sutrikimų neturint galimybės pateikti duomenų mokesčių administratoriui, tvarką.

Asmenims, besiverčiantiems žemės ūkio veikla, gana dažnai kyla klausimų dėl žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykių ir juos įtvirtinančio teisinio reglamentavimo pokyčių. 2022-11-01 turėtų įsigalioti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma suteikti teisę privačių žemės sklypų savininkams be aukciono pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, esant tam tikroms sąlygoms. Kokiems pagrindams esant galimas šios nuostatos taikymas? Taip pat Seime yra užregistruotas ir Miškų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo netaikoma nuostata dėl didžiausio įsigyjamos miško ūkio paskirties žemės ploto, kai asmuo ar susiję asmenys įgyja nuosavybės teises į paveldėtą miško ūkio paskirties žemę. Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia valstybinės ir privačios žemės naudojimo, administravimo ir disponavimo srityse?

Kursuose kalbama ne tik apie mokesčių ir apskaitos organizavimą, žemės santykių reglamentavimo problematiką ir laukiančius pokyčius, bet ir apie kitas prievoles, kurias turi vykdyti verslo subjektai. Viena iš jų – GPAIS prievolė. Sužinosite kam ir kada kyla prievolė pildyti GPAIS, kokių svarbiausių terminų nepamiršti, kaip teisingai pildyti GPAIS ataskaitas ir ištaisyti klaidas.

Temos:

Spalio 11; 13; 18; 20 d.  Ūkininkų apskaitos tvarkymas (lektorė Natalja Kobzevienė)

Spalio 11 d.: 

 • Ūkininko veiklos apskaitos reglamentavimas.
 • Supaprastintos apskaitos tvarkymas.
 • Dvejybinio įrašo tvarkymas: apskaitos registrų parinkimas, korespondencijų šablonai, apskaitos vadovo pavyzdys.
 • Ilgalaikio turto naudojimo apskaita.
 • Ūkinio inventoriaus, atsargų ir produkcijos apskaita.
 • Turto mokesčių deklaravimas ir mokėjimas.
 • Biologinio turto apskaita. Nerealizuoto biologinio turto apskaita ir savikainos apskaičiavimo ypatumai.

Spalio 13 d.: 

 • Ūkininko asmeninių lėšų naudojimo veikloje apskaita.
 • Paskolų gavimas, teikimas – apskaita ir deklaravimas.
 • Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita.
 • PVM apskaita ir deklaravimas.

Spalio 18 d.: 

 • Pajamų ir sąnaudų apskaita.
 • Veiklos rezultato nustatymas.
 • Ankstesnių metų pelno arba nuostolių perkėlimas į einamuosius metus.
 • Ūkininko pajamų deklaravimas ir apmokestinimas.
 • Duomenų teikimas VMI ir „Sodrai“.
 • Darbuotojų samdymas: darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų suteikimas.
 • Darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas ir keitimas.
 • Darbo užmokesčio nustatymas, apskaita, apmokestinimas GPM, „Sodra“ ir PSD.
 • Deklaracijų pildymas ir teikimas VMI ir „Sodrai“.
 • Kasos aparatų techniniai pakeitimai, susiję su i.EKA.

Spalio 20 d.: 

 • VMI mokesčio mokėtojo informacijos gavimas, „Sodros“ suvestinių apie samdomus darbuotojus apžvalga.
 • Kitų fizinių asmenų darbo formų atlygis: autorinis atlyginimas, atlygis pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, individualios veiklos pajamos.
 • Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas.
 • Tinkamiausios finansinių ataskaitų formos ir apimties pasirinkimo galimybės.
 • Kaip prisiregistruoti VĮ Registrų centre ir Statistikos departamento puslapyje.

 

Spalio 25 d. Aplinkosauginiai reikalavimai ir mokesčiai ūkininkams (lektorė Giedrė Kurmilavičienė):

 1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.
 2. Sunaudotų degalų apskaita.
 3. Nuslėpta tarša.
 4. Mokestis už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų.
 5. Aplinkosauginiai reikalavimai atliekų darytojams.
 6. Aplinkosauginiai reikalavimai pakuočių gamintojams ir importuotojams.

 

Spalio 27 d. Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių teisiniai aspektai (lektorė Dalia Stakvilevičiūtė):

 1. Privačios žemės įsigijimas:  
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Teismų praktika;
  • Reikalavimai žemės sklypų sandoriams;
  • Servitutai;
  • Spec. sąlygos.
  • Žemės sklypų paskirties keitimas.
 2. Valstybinės žemės įsigijimas: 
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Ginčai su NŽT;
  • Įsigijimas versus nuoma;
  • Įsigijimo teisiniai aspektai (aukcionai ir pan.);
  • Nuoma prie statinių, reikiamo žemės ploto apskaičiavimas.
  • Pirmumo teisė;
  • Žemės sklypo ar jo dalies paėmimas visuomenės poreikiams.
 3. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų įsigijimas: 
  • Teisės aktų aktualijos;
  • Įstatyminiai ribojimai;
  • Užsienio subjektų teisė įsigyti žemės sklypus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Kursų programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: