2022-06-15 įsigaliojo VSAFAS pakeitimai, tokie kaip:

 • 12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs, daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jame inventorizacija prilyginama vienai iš vidaus kontrolės priemonių, kurios atlikimo tvarką įpareigotas nustatyti pats subjektas, atsižvelgdamas į veiklos specifiką. Kaip tinkamai įforminti turto inventorizacijos rezultatus?

2022-07-02 įsigaliojo naujos redakcijos nutarimas „Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn”.

2022-07-08 įsigaliojo pakeistas LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas, kuriame įtvirtintas savivaldybių nuosavybėn priskiriamas valstybės turtas bei naujai reguliuojami tokio turto perdavimo savivaldybėms procesai.

Kokie yra ilgalaikio materialiojo turto pirminio pripažinimo ir įsigijimo savikainos nustatymo ypatumai? Kokiais atvejais ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje vertinamas tikrąja verte?

Seminaras skirtas viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkantiems asmenims, kurio metu lektorė pateiks metodinę medžiagą bei praktinius pavyzdžius taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Mokymo metu suteiktos žinios apie turto apskaitos ypatumus įgalins geriau tvarkyti turto apskaitą, efektyviai naudojant biudžeto ir kitas lėšas.

Seminaro metu:

 • Susipažinsite su ilgalaikio turto grupėmis ir pripažinimo kriterijais.
 • Susipažinsite su ilgalaikio turto pirminio ir vėlesnių įvertinimų tvarka.
 • Išsiaiškinsite turto bei su turtu susijusių įsipareigojimų, finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitos tvarką.
 • Išsiaiškinsite pirkimo PVM apskaitą.
 • Išnagrinėsite turto judėjimo tarp viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto gamybos ir statybų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto finansinės nuomos ir veiklos nuomos ypatumus.
 • Išsiaiškinsite turto inventorizacijos atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką.

Temos:

 • Ilgalaikio turto grupės ir pripažinimo kriterijai. Ilgalaikio turto atsiradimas viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
 • Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo ir 13-ojo, VSAFAS pakeitimai.
 • Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita. Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita.
 • Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje.
 • Turto pergrupavimo apskaita.
 • Turto inventorizacijos atlikimas ir rezultatų įforminimas.