Mokymo metu suteiktos žinios apie turto apskaitos ypatumus įgalins geriau tvarkyti turto apskaitą, efektyviai naudojant biudžeto ir kitas lėšas.

Seminaro metu:

 • Supažinsite su ilgalaikio turto grupėmis ir pripažinimo kriterijais.
 • Supažinsite su ilgalaikio turto pirminio ir vėlesnių įvertinimų tvarka.
 • Išsiaiškinsite turto bei su turtu susijusių įsipareigojimų, finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitos tvarką.
 • Išsiaiškinsite pirkimo PVM apskaitą.
 • Išnagrinėsite turto judėjimo tarp viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto gamybos ir statybų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto finansinės nuomos ir veiklos nuomos ypatumus.
 • Išsiaiškinsite turto inventorizacijos atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką.


Temos:

 • Ilgalaikio turto grupės ir pripažinimo kriterijai. Ilgalaikio turto atsiradimas viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
 • Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita. Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita.
 • Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje. Turto pergrupavimo apskaita.
 • Turto inventorizacijos atlikimas ir rezultatų įforminimas.