Ar tinkamai taikote pasikeitusias VSAFAS nuostatas įsigaliojusias 2022 m.:

Jau kurį laiką galioja nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Seime yra užregistruotas Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma sudaryti galimybę nereikalingą viešosioms įstaigoms nekilnojamąjį turtą parduoti, o gautas lėšas panaudoti viešosios įstaigos veiklai vykdyti.

Kokie yra ilgalaikio materialiojo turto pirminio pripažinimo ir įsigijimo savikainos nustatymo ypatumai? Kokiais atvejais ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje vertinamas tikrąja verte? Kaip tinkamai įforminti turto inventorizacijos rezultatus pasikeitus FAĮ?

Seminaras skirtas viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkantiems asmenims, kurio metu lektorė pateiks praktinius pavyzdžius taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Mokymų metu suteiktos žinios apie turto apskaitos ypatumus įgalins geriau tvarkyti turto apskaitą, efektyviai naudojant biudžeto ir kitas lėšas.

Seminaro metu:

 • Susipažinsite su ilgalaikio turto grupėmis ir pripažinimo kriterijais.
 • Susipažinsite su ilgalaikio turto pirminio ir vėlesnių įvertinimų tvarka.
 • Išsiaiškinsite turto bei su turtu susijusių įsipareigojimų, finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitos tvarką.
 • Išsiaiškinsite pirkimo PVM apskaitą.
 • Išnagrinėsite turto judėjimo tarp viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto gamybos ir statybų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto finansinės nuomos ir veiklos nuomos ypatumus.

Išsiaiškinsite turto inventorizacijos atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką.

Temos:

 • Ilgalaikio turto grupės ir pripažinimo kriterijai. Ilgalaikio turto atsiradimas viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
 • Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo ir 13-ojo, VSAFAS pakeitimai.
 • Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita. Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita.
 • Ilgalaikio nekilnojamojo turto atnaujinimas ir lėšų planavimas.
 • VĮ Turto banko funkcijos valstybės turto valdyme, kokios informacijos reikia iš įstaigų.
 • Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje. Turto pergrupavimo apskaita.
 • Turto inventorizacijos atlikimas ir rezultatų įforminimas.