2022-07-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos LR valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymas, kuriame nurodomas savivaldybių nuosavybėn priskiriamas valstybės turtas bei naujai reguliuojami tokio turto perdavimo savivaldybėms procesai.

Kokie yra ilgalaikio materialiojo turto pirminio pripažinimo ir įsigijimo savikainos nustatymo ypatumai? Kokiais atvejais ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje vertinamas tikrąja verte?

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs, daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Jame inventorizacija prilyginama vienai iš vidaus kontrolės priemonių, kurios atlikimo tvarką įpareigotas nustatyti pats subjektas, atsižvelgdamas į veiklos specifiką. Kaip tinkamai įforminti turto inventorizacijos rezultatus?

Atkreiptinas dėmesys, kad finansų ministerija yra parengusi nutarimo ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” projektą, nustatantį inventorizacijos tvarką: objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Seminaras skirtas viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarkantiems asmenims, kurio metu lektorė pateiks metodinę medžiagą bei praktinius pavyzdžius taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Mokymo metu suteiktos žinios apie turto apskaitos ypatumus įgalins geriau tvarkyti turto apskaitą, efektyviai naudojant biudžeto ir kitas lėšas.

Seminaro metu:

 • Supažinsite su ilgalaikio turto grupėmis ir pripažinimo kriterijais.
 • Supažinsite su ilgalaikio turto pirminio ir vėlesnių įvertinimų tvarka.
 • Išsiaiškinsite turto bei su turtu susijusių įsipareigojimų, finansavimo sumų ir grynojo turto apskaitos tvarką.
 • Išsiaiškinsite pirkimo PVM apskaitą.
 • Išnagrinėsite turto judėjimo tarp viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto gamybos ir statybų apskaitą.
 • Išsiaiškinsite turto finansinės nuomos ir veiklos nuomos ypatumus.
 • Išsiaiškinsite turto inventorizacijos atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką.

Temos:

 • Ilgalaikio turto grupės ir pripažinimo kriterijai. Ilgalaikio turto atsiradimas viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje.
 • Ilgalaikio turto verčių pokyčių apskaita. Ilgalaikio turto statybų ir gamybos apskaita.
 • Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas statistinėse ataskaitose, biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje, konsolidavimo sistemoje. Turto pergrupavimo apskaita.
 • Turto inventorizacijos atlikimas ir rezultatų įforminimas.