VDI duomenimis per pirmąjį 2022 m. pusmetį iš viso gauta net 4647 prašymai išnagrinėti darbo ginčus dėl apmokėjimo už darbą. Nemažai reikalavimų dėl neteisėto atleidimo iš darbo – 411 prašymų, neturtinės žalos atlyginimo – 197, darbo sutarties sąlygų – 129. Daugiausia darbo ginčų kyla transporto sektoriuje. 

Transporto įmonių mokesčius, savalaikį deklaracijų ir ataskaitų pildymą akylai stebi VMI, SODROS ir kitų institucijų darbuotojai, o įmonės gerą vardą gali prarasti, atrodytų, dėl nedidelės klaidos, todėl transporto įmonėms ypač svarbu skaidriai, pažangiai, profesionaliai ir tiksliai vesti apskaitą bei sekti besikeičiantį reglamentavimą. 

2022-08-01 įsigaliojo kelių transporto kodekso bei transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisos, susijusios su naujos licencijos, krovinių vežimui transporto priemonėmis nuo 2,5 iki 3,5 tonos, rūšies atsiradimu, komandiravimo deklaracijomis, vairavimo trukmės viršijimu, transporto priemonių vairuotojų poilsio laiko netinkamu suskirstymu bei mobilių kelių darbuotojų darbo laiku ir jo apskaita, o taip pat  įsigaliojo ir ANK pakeitimai, įtvirtinantys atsakomybę ir sankcijas už minėtus pažeidimus.

2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius, jeigu mažesni konkretūs dydžiai, diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus, numatyti kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra – vietiniame norminiame teisės akte, suderintame su darbuotojo atstovais bei pakeičiantys išmokėjimo tvarką.

2022-11-01 įsigalioja DK pakeitimai, kuriais mažinamas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.

2023-06-01 įsigalioja ir VSDĮ pakeitimai, pagal kuriuos nebelieka kompensacijų už darbą lauko sąlygomis arba kilnojamojo pobūdžio darbą.

Svarbu paminėti, jog už nedeklaruotą ir nelegalų darbą gali būti skiriamos ne tik piniginės sankcijos, bet ir papildomos priemonės, tokios kaip: neįtraukimas į patvirtintų įmonių sąrašą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įstatyme įpareigoti asmenys atsižvelgia ar informacija yra pateikta į posistemį JANGIS bei pateiktos informacijos tikrumą. Nepateikus naudos gavėjų duomenų, gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

2022-05-01 įsigaliojęs naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymas suteikė daug laisvių patiems reglamentuoti vidaus ūkines operacijas, tokias, kaip grynųjų pinigų judėjimą, inventorizaciją, dokumentų atkūrimą ir kitas. Iš kitos pusės – tam tikrais klausimais atsirado net daugiau reguliavimo. Taigi, teks įsigilinti ką konkrečiam ūkio subjektui reikia nuveikti šiais klausimas.

AVNT patvirtino ir paskelbė ne vieną rekomendaciją:

Kaip planuoti darbo laiką vairuotojams ir teisingai su jais atsiskaityti? Kaip teisingai apmokestinti ir deklaruoti vairuotojams išmokėtas lėšas? Kaip tinkamai informuoti ir užtikrinti, kad darbuotojo darbo grafikas atitiktų nustatytus darbo ir poilsio laiko trukmės reikalavimus? Kiti klausimai – aplinkosaugos, darbo santykių mokesčių – irgi ne mažiau svarbūs, tad aptarsime tai, kas būdinga transporto sektoriui.

Temos:

 • Nepatikimo mokesčių mokėtojo kriterijai – ar galės būti pritaikyti Jūsų įmonei? Gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.
 • Neapmokestintų pajamų „ištraukimas iš šešėlio“ – ar „švarus“ Jūsų ir Jūsų įmonės kapitalas? VMI vykdo akcininkų, vadovų ir darbuotojų pajamų kontrolę.
 • Atsakomybė dėl buhalterinės apskaitos: ar už viską atsakingas vadovas? Turinio viršenybės prieš formą principo taikymas ūkinėms operacijoms.
 • Išmanioji VMI (i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T): kaip ji keičia apskaitos politiką ir įmonės veiklos procesus? Kiek tai kainuoja? i.MAS įtaka transporto įmonių veiklai.
 • Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistemis JANGIS – kokią informaciją ir kada turėsime pateikti?
 • Apskaitos politikos pasirinkimas ir monitoringas transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 • Dažniausiai pasitaikančių klaidų finansinėse ataskaitose apžvalga.
 • Ekonominių sankcijų įtaka transporto sektoriuje ir jos atvaizdavimas finansinėse ataskaitose. 
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų įtaka transporto veikla užsiimančiose įmonėse. Į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
 • Pelno mokesčio aktualijos ir jų taikymas transporto įmonėse.
 • Kuro apskaita, kelionės lapų pildymas. Kuro sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį.
 • Komandiruočių ir darbo laiko apskaitos ir apmokestinimo ypatumai komandiruojant darbuotojus į Vokietiją, Austriją, Belgiją ir Prancūziją.
 • Komandiruočių kompensacijų apmokestinimo klausimai: darbuotojų pajamų apmokestinimas, komandiruočių išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant pelno mokestį. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
 • Avanso apyskaitos.
 • PVM ypatumai transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.
 • Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių. Naujas sunaudotų degalų apskaitos tvarkos aprašas.
  • Degalų apskaita pagal transporto priemonių rūšis;
  • Mokesčio dydžio nustatymas;
  • Mokesčių mokėtojo kaupiama informacija ir dokumentai;
  • Kontrolės mechanizmas.
 • Gyventojų pajamų mokesčio ir darbo užmokesčio pakeitimai 2022 m.:
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai;
  • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2022 m.
 • Darbo laiko apskaita. Darbas komandiruotėje ir darbas kelyje.
 • Darbo laiko fiksavimo ir darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai. Rizika dėl neteisingai ir netiksliai pažymėto darbo laiko.
 • Tvarkų sudarymas dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir darbo apmokėjimo sistemos.
 • Darbo laiko tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimas: įprastas darbo laikas, darbas naktį, poilsio ar švenčių dieną, viršvalandžiai.
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos ypatumai transporto įmonėse.
 • Nenuolatinių gyventojų darbo pajamų apmokestinimo ypatumai.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Mobilumo paketo taikymo praktika: vairuotojų komandiravimo, vairuotojų poilsio laiko ir kabotažo (prekių vežimo kitos šalies, nei tos, kuriai priklauso vežėjas) taisyklės.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: