2020 metų pokyčiai švietimo sistemoje, tokie kaip augantis pedagogų atlyginimai ir kompiuterinis skaitmenizavimas pareikalavo papildomų lėšų. Dėl šios priežasties buvo peržiūrėti mokymo lėšų struktūra ir dydžiai.

Nuo 2020-09-01 įsigalios mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas pastovios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara. Šią vasarą kaip įprasta prasidėjo teisės aktų keitimas, kurie liečia darbo santykius. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai keičiami ne tik į priekį, bet ir atgaline data. Kaip apskaitoje atsispindės norminių aktų keitimas aptarsime seminaro metu: NPD ir MNPD taikymas, atostoginių kaupiniai, atostoginių apskaita, suminės darbo laiko apskaitos naujovės, išeitinės išmokos, kompensacija už darbą lauko sąlygomis, delspinigių skaičiavimas už uždelsimą atsiskaityti su darbuotoju.

Seminare sužinosite:

 • Pasikeitusius mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.
 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstyti ir panaudojimo tvarkos pasikeitimus ir jų praktinį taikymą.
 • Naujausius DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.
 • Kitus Jums svarbius klausimus.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:


Temos

 • Mokymui skirtų lėšų finansavimo šaltiniai.
 • Kas yra ir kam naudojamos sąvokos: sąlyginė klasė (grupė), vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, sąlyginis pareigybių skaičius klasei (grupei).
 • Mokymo lėšų gavėjai:
  • Bendrojo ugdymo įstaigos;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;
  • Specialiųjų mokinių srautai.
 • Mokymo lėšų struktūra:
  • Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas;
  • Mokinių pažintinė veikla ir profesinis orientavimas;
  • Lėšas kitoms ugdymo reikmėms;
  • Kompiuterinis skaitmenizavimas;
  • Ugdymas šeimoje.
 • Mokymo lėšų gavimas, keitimas ir panaudojimas.
 • Pedagogų darbo užmokestis, atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai.
 • Darbo sutarčių su pedagogais keitimas.