Suminę darbo laiko apskaitą visai pagrįstai vadiname sudėtingiausia darbo užmokesčio skaičiavimo dalimi. Taip yra todėl, kad nėra patvirtinta jokia konkreti darbo užmokesčio skaičiavimo metodika, taip pat yra nemažai pasirinkimų ne tik skaičiuojant mėnesinį darbo užmokestį, bet ir atlyginant už viršvalandinį darbą bei už neišdirbtą darbo laiką.

VDI duomenimis darbo ginčų komisijai pateiktuose prašymuose absoliuti dauguma keliamų reikalavimų yra dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo. Tokie ginčai 2022 m. I–III ketvirtį sudarė apie 75 proc. visų atvejų.  Kokios pasekmės kyla darbdaviui, jeigu darbo santykių metu pavėlavo išmokėti darbo užmokestį? Kada išmokamas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos, jeigu nutraukiama darbo sutartis? Kada mokami atostoginiai ir ką daryti, jeigu atostogos jau prasidėjo, o atostoginiai vis dar neišmokėti?

O kur dar dažna įstatymų ir darbo kodekso kaita:

 • Nuo 2023-01-01 padidėję MMA ir MVA, turi įtakos nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimams, taip pat neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • 2023-01-01 įsigaliojo ir GPMĮ pakeitimai dėl taikomo mėnesio NPD apskaičiavimo formulės asmenims, kurių mėnesio pajamos neviršija 1926 Eur bei padidintas taikomas mėnesio NPD dydis riboto darbingumo asmenims.
 • 2023-01-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat  įtvirtintos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiem tėvams.
 • Nuo 2023-01-01 naujai naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka.
 • 2023-01-01 įsigaliojo DK 135 straipsnio pakeitimai, įtvirtinantys iki 5 darbo dienų per metus savišvietos atostogų. Kaip tinkamai įgyvendinti: pranešimo terminai, skaidymas, mokamos ar nemokamos, dokumentavimas?
 • Nuo 2022-08-01 tėvams, auginantiems vaikus iki 12 m., suteikta nauja teisė į papildomą poilsio dieną, o auginantiems iki 8 m. – į ne visą darbo laiką.
 • 2022-08-01 įsigaliojo pakeitimai, susiję su nemokamomis atostogomis, terminuotomis darbo sutartimis, susitarimu dėl išbandymo ir nuotoliniu darbu.
 • 2022-11-01 įsigaliojo DK pakeitimai, kuriais sumažintas kompensacijos dydis nuo 50 iki 30 proc. bazinio darbo užmokesčio darbuotojams, dirbantiems kilnojamo pobūdžio ar su kelionėmis bei pervežimu susijusį darbą.
 • 2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.

Svarbu pažymėti, kad, taikant suminę darbo laiko apskaitą skirtingą veiklą vykdančiose įmonėse, yra nemažai skirtumų. Kaip teisingai pritaikyti konkretų darbo laiko apskaitos režimą atsižvelgiant į įmonės poreikius? Ne mažiau sunkumų kelia ir atostogų suteikimas tokiems darbuotojams – savaitėmis ar darbo dienomis? Kaip apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį sumininkui?

Temos:

 • Darbo užmokesčio aktualijos 2023 m.:
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas.
  • Mamadieniai ir tėvadieniai, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, amžiaus ir sveikatos būklės nuo 2022-08-01.
  • Metinės GPM312 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai 2022 – ruoštis reikia jau šiandien.
  • Ligos pašalpų tvarkos pasikeitimas iš darbdavio lėšų.
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams.
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas.
 • Pagrindiniai suminės darbo laiko apskaitos principai: galimybės pasirinkti įvairias darbo užmokesčio skaičiavimo metodikas:
  • Darbų, dirbamų pagal suminę darbo laiko apskaitą, apmokėjimas. Kaip skaičiuoti darbo užmokestį, kai nėra patvirtintos jokios skaičiavimo metodikos?
  • Netipiniai darbo laiko paskirstymo atvejai ir galimybės.
  • Probleminiai klausimai:
   • Suminis darbo laikas švenčių bei poilsio dienomis: kaip teisingai apmokėti už darbą?
   • Suminė darbo laiko apskaita ir paros, savaitės nepertraukiamojo poilsio ypatumai;
   • Suminė darbo laiko apskaita ir viršvalandiniai darbai;
   • Suminės darbo laiko apskaitos taikymas ir budėjimo ypatumai.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo prievolės ir galimybės:
  • Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas. Sudarytų grafikų keitimas;
  • Norminių aktų, susijusių su sumine darbo laiko apskaita, apžvalga. Ypatumai skirtingų ūkio šakų įmonėse;
  • Faktiškai dirbto laiko žymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Būtinybė nustatyti tabelio pildymo tvarką kiekvienoje įmonėje. Įrodymai apie faktiškai dirbtą laiką kituose (ne buhalteriniuose) dokumentuose;
  • Suminės darbo laiko apskaitos darbo grafikų koregavimas darbuotojui neatvykus į darbą.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita:
  • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: dažniausiai daromų klaidų apžvalga;
  • Darbuotojų atostoginių apskaičiavimas. Atostoginių kaupinių registravimo būtinumas. Atostogų reglamentavimas Darbo kodekse;
  • Įvairių kompensacijų apskaičiavimas. Kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka;
  • Kilnojamojo pobūdžio darbo problematika taikant suminę darbo laiko apskaitą. Naujovės nuo 2022-11-01.
  • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • VDI nuomonė dėl suminės darbo laiko apskaitos. Kaip modifikuoti suminės darbo laiko apskaitos taisykles pagal įmonės / įstaigos poreikius?
 • Fizinių darbo aplinkos veiksnių įtaka darbo laikui.
 • Ne viso darbo laiko norma numatyta Darbo kodekse tam tikroms darbuotojų grupėms. Naujovės nuo 2022-08-01.
 • Darbdavio pareiga informuoti dėl Lietuvoje įdarbintų ar atsiųstų laikinai dirbti užsieniečių.
 • Nepatikimas mokesčių mokėtojas – kaip juo netapti dėl neteisingai apskaičiuoto darbo užmokesčio taikant suminę darbo laiko apskaitą?
 • Taikomos darbo užmokesčio tvarkos aprašymas:
  • Lokaliniai teisės aktai – darbo ginčų prevencija;
  • Apmokėjimo sistemos rengimo rekomendacijos.
 • Klausimų-atsakymų sesija.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: