Socialinių paslaugų tinkamą įgyvendinimą užtikrina socialinės priežiūros centrai vadovaudamiesi Socialinių paslaugų įstatymu. Centrams yra itin aktualūs lėšų gavimo, tikslingo panaudojimo bei apskaitos aspektai, kuriuos reglamentuoja LRV nutarimas „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Seminaro metu bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su lėšų paskirtimi, pagrindinėmis veiklos rūšimis, jų ypatumais ir apskaita, atskaitomybe lėšų davėjui, lėšų panaudojimo kontrole.

Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas? Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

Pakeitimai nuo 2022 m., aktualūs socialinės priežiūros centrams:

 • 2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai.
 • 2022-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui.
 • 2023-01-01 įsigalioja Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos galimybės pasirinkti vaiko priežiūros trukmę 18 mėn. arba 24 mėn. bei gauti neribojamo dydžio pajamas iš individualios veiklos, o taip pat įtvirtinamos neperleidžiamos 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogos abiems tėvams.
 • 2023-01-01 įsigalioja įsakymo Nr. A1-487 pakeitimai, kuriais socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašas papildytas funkcijomis ir išdėstytas nauja redakcija. 
 • 2022-07-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus. Kas laikoma objektyviais kriterijais?
 • 2022-06-01 įsigaliojo GPMĮ pakeitimai, kuriais padidintas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra parengusi įsakymo Nr. A1-317 pakeitimo projektą, kuriuo nustatomos ilgalaikę, trumpalaikę ar dienos socialinę globą teikiančių darbuotojų minimalios darbo laiko sąnaudos.
 • Atnaujinta Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis 2022 metams.
 • VDI išaiškinimai dėl darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, atostoginių skaičiavimo, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai bei specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.

Jau kurį laiką paskelbtoje socialinės apsaugos ir darbo ministerijos analizėje, dalinamasi gerąja praktika bei indikuotos savivaldybės, neperskirsčiusios nepanaudotų piniginės socialinės paramos lėšų, kurias galima skirti soc. darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir darbo užmokesčio didinimui, socialinių paslaugų plėtrai.

2022-07-01 įsigaliojo Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys naują socialinių paslaugų rūšį – prevencines socialines paslaugas, tad kokie pasikeitimai apskaitoje?

Temos:

 • Lėšų paskirtis: prašymas, panaudojimas, grąžinimas.
 • Įstaigos darbuotojų funkcijų paskirstymas naudojant gaunamas lėšas.
 • Apskaita:
  • Paslaugų teikimo savikainos nustatymas,
  • Transportavimo paslaugų apskaita,
  • Maitinimo paslaugų apskaita,
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų apskaita,
  • Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis apskaita,
  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų apskaita,
  • Socialinės globos asmens namuose ir centre paslaugų apskaita.
 • Atsiskaitymas su lėšų davėju.
 • Savivaldybių biudžetų lėšų ir valstybės biudžeto lėšų akredituotos socialinės priežiūros centro veiklai vykdyti gavimas, paskirstymas, tikslinimas, lėšų naudojimo kontrolė.
 • Gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje.
 • Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymas ir lėšų panaudojimas.
 • Socialinių paslaugų reglamentavimo naujovės nuo 2022-07-01.
 • Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: