Socialinių paslaugų tinkamą įgyvendinimą užtikrina socialinės priežiūros centrai vadovaudamiesi Socialinių paslaugų įstatymu. Centrams yra itin aktualūs lėšų gavimo, tikslingo panaudojimo bei apskaitos aspektai, kuriuos reglamentuoja LRV nutarimas „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Seminaro metu bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su lėšų paskirtimi, pagrindinėmis veiklos rūšimis, jų ypatumais ir apskaita, atskaitomybe lėšų davėjui, lėšų panaudojimo kontrole.

Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas? Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

Pakeitimai nuo 2022 m., aktualūs socialinės priežiūros centrams:

 • 2022-07-01 turėtų įsigalioti naujos redakcijos įsakymas Nr. A1-317, kuriuo nustatomos ilgalaikę, trumpalaikę ar dienos socialinę globą teikiančių darbuotojų minimalios darbo laiko sąnaudos.
 • 2023-01-01 įsigalioja Darbo kodekso 112 straipsnio pakeitimas, įtvirtinantis sutrumpintą 32 valandų per savaitę darbo normą taikomą vienam iš tėvų ar globėjų iki vaikui sukanka treji metai.
 • 2022-08-01 turėtų įsigalioti Darbo kodekso pakeitimai, susiję su vaiko priežiūros atostogomis, nemokamomis atostogomis, nemokamu laisvu laiku darbuotojui.
 • 2022-07-01 įsigalioja nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, įtvirtinantys galimybę apskaičiuoti mažesnius dienpinigius pagal numatytus kriterijus.
 • 2022-06-01 įsigalioja GPMĮ pakeitimai, kuriais padidinamas mėnesio NPD dydis, turintis įtakos NPD formulei, jos koeficientui.
 • Atnaujinta Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis 2022 metams.
 • 2022-01-01 įsigaliojo Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais nustatytos pailgintos atostogos socialinių paslaugų sričių specialistams.
 • 2022-01-07 įsigaliojo įsakymas Nr. A1-2, reglamentuojantis valstybės biudžeto lėšų socialinių paslaugų, skirtų tam tikriems asmenims, finansavimo planavimo, paskirstymo, pervedimo savivaldybių administracijoms, tikslinimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.
 • VDI išaiškinimai dėl darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo, atostoginių skaičiavimo, pasikeitus darbuotojo darbo laiko normai bei specifinių premijų ir priedų išmokų atvejų.

Jau kurį laiką paskelbtoje socialinės apsaugos ir darbo ministerijos analizėje, dalinamasi gerąja praktika bei indikuotos savivaldybės, neperskirsčiusios nepanaudotų piniginės socialinės paramos lėšų, kurias galima skirti soc. darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir darbo užmokesčio didinimui, socialinių paslaugų plėtrai.

2022-07-01 įsigalioja Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys naują socialinių paslaugų rūšį – prevencines socialines paslaugas, tad ar bus pasikeitimų apskaitoje?

Temos:

 • Lėšų paskirtis: prašymas, panaudojimas, grąžinimas.
 • Įstaigos darbuotojų funkcijų paskirstymas naudojant gaunamas lėšas.
 • Apskaita:
  • Paslaugų teikimo savikainos nustatymas,
  • Transportavimo paslaugų apskaita,
  • Maitinimo paslaugų apskaita,
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų apskaita,
  • Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis apskaita,
  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų apskaita,
  • Socialinės globos asmens namuose ir centre paslaugų apskaita.
 • Atsiskaitymas su lėšų davėju.
 • Savivaldybių biudžetų lėšų ir valstybės biudžeto lėšų akredituotos socialinės priežiūros centro veiklai vykdyti gavimas, paskirstymas, tikslinimas, lėšų naudojimo kontrolė.
 • Gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje.
 • Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymas ir lėšų panaudojimas.
 • Socialinių paslaugų reglamentavimo naujovės nuo 2022-07-01.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: