Socialinių paslaugų tinkamą įgyvendinimą užtikrina socialinės priežiūros centrai vadovaudamiesi Socialinių paslaugų įstatymu. Centrams yra itin aktualūs lėšų gavimo, tikslingo panaudojimo bei apskaitos aspektai, kuriuos reglamentuoja LRV nutarimas „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo. Seminaro metu bus nagrinėjamos situacijos, susijusios su lėšų paskirtimi, pagrindinėmis veiklos rūšimis, jų ypatumais ir apskaita, atskaitomybe lėšų davėjui, lėšų panaudojimo kontrole.

Kokių klausimų gali kelti gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje? Kam teikti prioritetą ir kaip paskirstyti nepanaudotas pinigines socialinės paramos lėšas? Taip pat svarbu aptarti darbuotojų funkcijų ir pareigų paskirstymą bei darbo užmokesčio nustatymo aspektus, kintamosios ir pastoviosios darbo užmokesčio dalies pasiskirstymą, finansavimo ypatybes.

2021-09-01 įsigaliojo Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimai, kuriais nustatyta ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę visiems švietimo pagalbos specialistams. Taip pat šiuo nutarimo pakeitimu nustatytos pailgintos atostogos socialinių paslaugų sričių specialistams, kuris įsigalios nuo 2022-01-01.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė analizę, kurioje dalinamasi gerąja praktika bei indikuojamos savivaldybės, neperskirsčiusios nepanaudotų piniginės socialinės paramos lėšų, kurias galima skirti soc. darbuotojų darbo sąlygų gerinimui ir darbo užmokesčio didinimui, socialinių paslaugų plėtrai.

2021-07-31 Lietuvos Respublikos Seimui yra pateiktas Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimo projektas, kuriame planuojama nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos, tad ar bus pasikeitimų apskaitoje?

Temos:

 • Lėšų paskirtis: prašymas, panaudojimas, grąžinimas.
 • Įstaigos darbuotojų funkcijų paskirstymas naudojant gaunamas lėšas.
 • Apskaita:
  • Paslaugų teikimo savikainos nustatymas,
  • Transportavimo paslaugų apskaita,
  • Maitinimo paslaugų apskaita,
  • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų apskaita,
  • Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis apskaita,
  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų apskaita,
  • Socialinės globos asmens namuose ir centre paslaugų apskaita.
 • Atsiskaitymas su lėšų davėju.
 • Savivaldybių biudžetų lėšų ir valstybės biudžeto lėšų akredituotos socialinės priežiūros centro veiklai vykdyti gavimas, paskirstymas, tikslinimas, lėšų naudojimo kontrolė.
 • Gautų, perduotų ir grąžintų lėšų parodymas finansinėje atskaitomybėje.
 • Darbuotojų darbo užmokesčio nustatymas ir lėšų panaudojimas.
 • Socialinių paslaugų reglamentavimo naujovės nuo 2022-07-01.