Apskaita

Savivaldybių administracijos darbuotojų,

merų ir tarybų narių darbo apmokėjimo naujovės

Gintautas Vilkelis, Natalja Kobzevienė
Registruotis
 • 6 ak. val.
  Kaina: 110 Eur
              99 Eur
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-10-13 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-13 9:002023-10-13 14:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Savivaldybių administracijos darbuotojų,MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Savivaldybių administracijos darbuotojų, Seminaro data: 2023-10-13 Seminaro vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltDalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje LietuvojeMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
 • 2023-10-13 Countline mokymų klasė, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-13 9:002023-10-13 14:45Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Savivaldybių administracijos darbuotojų,MB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Savivaldybių administracijos darbuotojų, Seminaro data: 2023-10-13 Seminaro vieta: Countline mokymų klasė, Vilnius Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka) Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltCountline mokymų klasė, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
6 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuolat girdimi pranešimai, kad kontroliuojančios institucijos sulaukia nemažai skundų ir pradeda patikrinimus dėl savivaldybių tarybų narių išlaidų kompensavimo ir galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Siekiant užkardyti nesąžiningą lėšų naudojimą 2023-07-01 įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, kuriais:

 • Įtvirtintas savivaldybių tarybų nariams atlyginimas, atitinkamu procentiniu dydžiu susiejant su tos savivaldybės, kurios tarybos nariai yra, merui mokamu atlyginimu.
 • Atsisakyta šiuo metu savivaldybių tarybų nariams skiriamų vadinamųjų kanceliarinių išmokų.
 • Papildyta nuostatomis dėl savivaldybės tarybos nario atlyginimo mažinimo.
 • Nustatyta, kad savivaldybių tarybų nariams iš viso bus atskaitoma 35,7 proc. mokesčių.
 • Ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2023-06-26 VMI pateikė išaiškinimą dėl savivaldybės tarybos narių pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu – toks atlyginimas bus laikomas su darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

Iš kur gauti darbo užmokesčiui lėšų? Kaip planuoti darbo laiką? Kokiais atvejais galima sumažinti atlyginimą? Ar galima skaičiuoti viršvalandžius?

2023-06-30 ir 2023-08-01 įsigaliojo nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, kuriais:

 • Patikslintos nuostatos, kad darbuotojui nėra kompensuojamos išlaidos kai iš komandiruotės grįžtama po vidurnakčio ir lengvuoju automobiliu, kuriuo vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla;
 • Papildytas su komandiruote susijusių būtinų išlaidų sąrašas;
 • Praplėstas vidinių dokumentų sąrašas, kuriuose galima įtvirtinti nuostatas dėl komandiravimo.
 • Padidintas maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų;
 • Padidėjo kai kurioms šalims nustatyti maksimalių dienpinigių dydžiai;
 • Padidėjo gyvenamojo ploto nuomos išlaidų dydžiai kai kurioms šalims.

2023-07-01 įsigaliojo Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymo, o nuo 2024-01-01 įsigalioja Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo, pakeitimai, kuriais tam tikroms pareigybėms didės darbo užmokestis.

Nuo minėtos datos įsigalioja ir naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas, kuriuo valstybės tarnautojams keisis pareiginės algos bazinis dydis, iki 2024 m. numatoma visose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose įdiegti atlygio politikas ir kt.

Siekiant įgyvendinti Valstybės tarnybos reformos pakeitimus nuo 2024-01-01 turėtų įsigalioti ir poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip:

 • Nutarimo Dėl darbo apmokėjimo sistemos rekomendacijų projektas, kuriuo vadovaujantis kiekviena įstaiga privalės parengti atlygio sistemas. Taip pat STRATA parengė Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gaires.
 • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame naujai įtvirtinamas įstaigos vadovo veiklos vertinimo teisinis reguliavimas, tobulinamas 360 laipsnių kompetencijų taikymo vertinimas inter alia išplečiant jo taikymą ne tik įstaigų vadovams, bet ir valstybės tarnautojams, turintiems pavaldžių asmenų.
 • Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kuriuo atsisakoma pareigybių veiklos sričių skirstymo į bendrąsias ir specialiąsias, o pačios veiklos sritys (jų pavadinimai) patikslinami.
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių tvarka, įtvirtinanti įstaigų vadovų pareiginės algos nustatymą pagal koeficientą arba koeficientų intervalą, atsižvelgiant į valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos veiklos pobūdį, jos dydį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais.
 • Nutarimo Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo projektas, kuriuo patvirtinamos dvi atskiros nepriekaištingos reputacijos deklaracijos formos, įtvirtinama skirtinga priėmimo į įstaigų vadovus ir kitus valstybės tarnautojus tvarka.

SADM yra parengusi Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo projektą, kuriuo siūloma numatyti, kad biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių skaičių ir pareigybių sąrašą nustato biudžetinės įstaigos vadovas, konsultuodamasis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis, atsisakyti kintamosios dalies ir premijų, patikslinti kriterijus, kuriais remiantis gali būti nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalis koeficientai ir kt.

Viešojo valdymo agentūra atnaujino rekomendacijas dėl valstybės tarnautojų teisės pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis.

Atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimų gausą, pokyčių nusimato daug ir rimtų, kurie pakeis nusistovėjusią praktiką. Seminaro metu lektorė aptars naują darbo apmokėjimo sistemą, atsakys į Jums rūpimus klausimus.

Taip pat kviečiame skaityti lektorės straipsnį „Ar merui apmokėti jo darbo viršvalandžius?“

Temos:

1 dalis. Savivaldybių administracijos darbuotojų, merų ir tarybų narių darbo apmokėjimo naujovės.  Lektorė – Natalja Kobzevienė (9.00–12.15 val.):

 • Mero ir vicemero: 
  • darbo laiko apskaita.
  • darbo apmokėjimas, viršvalandžių apmokėjimas, nedarbingumo apmokėjimas.
  • komandiruotpinigiai.
  • atostoginiai.
 • Savivaldybės tarnautojų: 
  • darbo užmokesčio fondo, kvalifikacijos tobulinimo ir komandiruotpinigių fondų planavimas pagal atnaujintą Valstybės tarnybos įstatyme numatytą tvarką, finansavimo šaltiniai.
  • savivaldybių tarnautojų darbo užmokesčio perskaičiavimas, apmokėjimas po vertinimo.
  • savivaldybių tarnautojų darbo užmokesčio nustatymas, priemokos, priedai,
  • apmokėjimai už nukrypimus nuo normalaus darbo laiko, už sutrumpintą darbo laiką,
  • nedarbingumo apmokėjimas.
  • apmokėjimas už dalyvavimą projektuose,
  • skatinimas,
  • kvalifikacijos tobulinimas,
  • sveikatinimas,
  • apmokėjimas kai nušalinama nuo darbo,
  • žalos atlyginimas,
  • atostoginių apskaita,
  • išeitinės išmokos ir kompensacijos.
  • Valstybės tarnybos laiko pratęsimas.
 • Savivaldybių tarybų: 
  • darbo užmokesčio, komandiruotpinigių fondų planavimas, perskirstymas, naudojimas, finansavimo šaltiniai.
  • tarybų narių darbo laiko planavimas, apskaita,
  •  kompensacijos, darbo apmokėjimas,
  • nedarbingumo apmokėjimas.
  • apmokestinimas, išskaitos, išmokėjimas.
  • komandiruotpinigiai.
 • Apmokestinimas ir išskaitos. Dimensijų proporcijų nustatymas ir balansavimas.
 • Darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimas.

2 dalis. Valstybės tarnautojų darbo reglamentavimas. Lektorius Gintautas Vilkelis (13.15–14.45 val.):

 • Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reguliavimo darbo teisės normomis ypatumai;
 • Valstybės tarnautojų atostogos (nepanaudotų už trejus metus kasmetinių atostogų suteikimo/nesuteikimo kl., ginčų nagrinėjimas);
 • Darbo laiko režimai, nuotolinis darbas, darbas poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinis darbas (ar galima vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams pavesti dirbti poilsio ir švenčių dienomis? Kaip reglamentuoti pasyvų budėjimą, budėjimą namuose)?
 • Valstybės tarnautojų atsakomybės reglamentavimas;
 • Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai;
 • Darbo kodekso pakeitimai;
 • Aktuali teisminė praktika – darbo santykių reglamentavimo problemos valstybės tarnyboje.

 

PROGRAMA PARUOŠTA PAGAL NAUJAUSIUS TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS:

Papildoma informacija

Kiekvienas mokymų dalyvis gauna mokymų medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Mokymų trukmė: 9.00–14.45 val. Registracija 8.30–9.00 val. Pertraukos: 10:30-10:45 (pertrauka); 12:15-13:15 (pietų pertrauka)

Mokymus veda
Gintautas Vilkelis
Dr. Gintautas Vilkelis yra MRU Viešosios teisės instituto lektorius. mokslinių tyrimų kryptys – valstybės tarnybos teisė, valstybės informacinių išteklių teisė, viešasis administravimas. Dėsto administracinės teisės magistrantūros studentams tematika – “Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos”. G.Vilkelis turi didelę praktinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje, yra paskelbęs keliasdešimt straipsnių valstybės tarnybos teisės ir administracinės teisės tematika.
Natalja Kobzevienė
Natalja Kobzevienė – lektorė praktikė, ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Nuo 2008 metų veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS ir VAS, mokesčių bei finansų valdymo temomis. Mokymų metu temos pristatomos remiantis ne teoriniais, o praktiniais pavyzdžiais, todėl sulaukia palankaus dalyvių įvertinimo. Taip pat lektorė teikia praktines konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais. Natalja Kobzevienė yra 3 knygų autorė: „Pajamų apskaita pagal VSAFAS“, „Sąnaudų apskaita pagal VSAFAS“ ir „Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą“.
Registracija
Savivaldybių administracijos darbuotojų, merų ir tarybų narių darbo apmokėjimo naujovės
Mokymų kaina: 99 Eur
Mokymų kaina: 99Eur
Mokymų kaina: 99Eur
Taip (kaina su pietumis 110 EUR) Ne (kaina be pietų 110 EUR)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.