Skirta viešojo sektoriaus subjektams: savivaldybėms, įstaigoms, priežiūros institucijoms ir kt. organizacijoms pradedančioms aprašyti rizikos valdymo procesą, proceso dalyvių funkcijas, atsakomybes, pagrindines rizikas ir rizikų mažinimo priemones. Dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais rizikos valdymo principais, pagrindinių rizikos valdymo procesą reglamentuojančių dokumentų (rizikos valdymo politikos ir ją įgyvendinančių tvarkų) parengimo principais, proceso žingsniais, jų atlikimo metodais ir planuojamais gauti rezultatais. Diegiant rizikos valdymo sistemą organizacijai svarbu tinkamai nusistatyti darbų apimtį.

Seminaro uždaviniai:

 • Susipažinti su rizikos valdymo procesu ir jį aprašančia rizikos valdymo politika;
 • Apžvelgti viešojo sektoriaus rizikų specifiką;
 • Nustatyti rizikos tolerancijos lygį, rizikos vertinimo kriterijus ir atlikti rizikos įvertinimą;
 • Parinkti tinkamas riziką mažinančias priemones;
 • Parengti ataskaitą apie rizikos valdymą.

Temos:

 • Rizikos valdymas viešajame sektoriuje:
  • Rizikos valdymo pagrindai;
  • Požiūris į rizikos valdymą;
  • Rizikos valdymo ypatumai viešajame sektoriuje;
  • Rizika ir jos sudedamosios;
  • Rizikų klasifikacija;
  • Rizikos valdymo proceso evoliucija;
  • Viešojo sektoriaus subjekto branda;
 • Rizikos valdymo politika:
  • Rizikos valdymo aplinka;
  • Organizacinė rizikų valdymo struktūra;
  • Rizikos savininko ir atsakingo už rizikos valdymą vaidmuo;
  • Rizikos tolerancija ir jos nustatymo būdai;
  • Rizikos nustatymo ir vertinimo detalumo ir dažnumo principai;
 • Rizikos valdymo procesas ir jo diegimo praktiniai pavyzdžiai:
  • Rizikos valdymo standartai (ISO31000, COSO ERM);
  • Rizikos valdymo proceso etapai ir jų vykdymo pavyzdžiai;
  • Rizikų nustatymas organizacijos, sričių / procesų lygyje;
  • Rizikos vertinimo ir mažinimo priemonių nustatymo pavyzdys;
 • Rizikos valdymo proceso ataskaitos:
  • Rizikų sąrašas ir lyginimas su ankstesniais laikotarpiais;
  • Rizikos biudžeto nustatymas;
  • Atskirų rizikų integravimo į ataskaitą pavyzdžiai;