Vykdant tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo ir paramos projektus kyla daugybė klausimų nuo partnerystės plėtojimo iki sumanymų įgyvendinimo.  Dažnai kelia klausimų teisingas projekto apskaitos parengimas bei patirtų netinkamų finansuoti PVM išlaidų kompensavimo tvarkos taikymas. Už gautus projektų pinigus turi būti teisingai ir laiku atsiskaitoma, sumokami mokesčiai ir gaunamos kompensacijos, taip pat pateikiamas projekto įgyvendinimo rezultatas. Žvelgiant į daugybę reikalavimų, kriterijų, reikalingų prašymų ir paraiškų, projektų apskaitos vykdymas gali pasirodyti itin sudėtingas ir ilgas procesas. Svarbu žinoti kaip tinkamai paprašyti finansavimo, atlikti mokėjimus, įvertinti projektų išlaidų tinkamumą bei įforminti darbo projekte santykius ir atlygį už jį.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-06-15 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-046 pakeitimai, kuriais pakeista sumokėto GPM dalies pervedimo paramos gavėjams ir/ ar politinėms partijoms tvarka – paramos gavėjas ar politinė partija, pageidaujantys gauti GPM dalį iki birželio 30 d. turi pateikti VMI laisvos formos prašymą.

Vadovaujantis minėtu pakeitimu, tenkanti GPM dalis paramos gavėjui ar politinei partijai bus pervedama nuo liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.

2023-01-07 įsigaliojo įsakymo Nr. 1K-316 pakeitimai, susiję su vėlesniu projektų mokėjimo prašymų pateikimo terminu taip pat su tam tikrų asmens duomenų neskelbimu.

Sužinosite:

 • Kas reglamentuoja projektų finansinę apskaitą?
 • Valstybės projektų ir ES projektų ypatumai;
 • Kaip atvaizduoti projektų operacijas VSAKIS?
 • Kokias ataskaitas būtina pateikti projekto pabaigoje?
 • Ar mokama išeitinė išmoka darbuotojui, suėjus projektinio darbo sutarties terminui, nepriklausomai nuo jos trukmės?


Temos:

 • Projektų, finansuojamų iš ES paramos, ir investicinių projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų paramos ir iš Valstybės investicijų programos, apskaitos reglamentavimas.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo pripažinimo kriterijai.
 • Projektų avansinių mokėjimų ir finansavimo sumų apskaita.
 • Projektų pirkimų ir išlaidų apskaita bei kompensavimas. Koncesijos ir partnerystės sutarčių vykdymas.
 • PVM – kada jį galima kompensuoti iš projekto lėšų?
 • Netinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo galimybės.
 • Projektų pajamų ir įplaukų apskaita.
 • Projektų finansavimo sumų pergrupavimas ir atkūrimas. Mokėjimų prašymai ir paraiškos.
 • Projektų darbo užmokesčio fondo sudėtis.
 • Darbo užmokestis už darbą projekte: valandinis mokėjimas, nustatymas, apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimas.
 • Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu.
 • Darbo užmokestis projektų vadovui ir projektų buhalteriui.
 • Ataskaitos apie darbo užmokestį pildymas.
 • Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita.
 • Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 • Finansavimo sumų, skirtų darbo apmokėjimui, gavimas, panaudojimas ir grąžinimas.
 • Priemokų ir premijų skyrimas projekte: ar taip gali būti?
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apskaitos aktualijos 2022 m.
 • Kaupimo į II pakopos pensijų fondo įmokų didėjimas 2022 m.
 • Projektų finansinės atskaitomybės parengimas.
 • Projektų finansinės atskaitomybės duomenų perkėlimas į VSAKIS.
 • Operacijų derinimo procedūros dėl projektų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų VSAKIS sistemoje.


Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.