Seminaro metu dalyviams bus pristatyta profesinio mokymo įstaigų finansavimo lėšų struktūra. Dalyviai bus supažindinti su finansavimo sumų registravimo ypatumais, darbo užmokesčio apskaitos tvarkymo apskaita pagal VSAFAS, informacijos pateikimu finansinėse ataskaitose. Taip pat seminaro metu bus aptarta turto naudojimo ir disponavimo tvarka profesinio mokymo įstaigose.

Temos:

  • Profesinio mokymo įstaigų finansavimo lėšos.
  • Profesinio mokymo finansavimas valstybės biudžeto lėšomis.
  • Programų sąmatų sudarymas.
  • Finansavimo sumu gavimas, pergrupavimas ir grąžinimas.
  • Finansavimo sumu panaudojimas ir perdavimas.
  • Darbo užmokesčio sąnaudų grupavimas.
  • Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.