Siekiant kuo greičiau reaguoti į pokyčius darbo rinkoje, atsižvelgti į regionų poreikius bei paskatinti profesinių mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimą, 2023-09-01 ir 2024-01-01 įsigalioja Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai, kuriais didinamas profesinio mokymo įstaigų savarankiškumas:

 • Keičiamas finansuojamų vietų planavimo modelis;
 • Suteikiama teisė profesinių mokyklų taryboms spręsti ir sudaryti planus, kiek mokinių gali priimti į atskiras profesinio mokymo programas;
 • Suteikiamas leidimas perskirstyti iki 10 procentų valstybės finansuojamų vietų skaičiaus pagal švietimo klasifikatoriuje apibrėžiamas švietimo sritis ir regionus;
 • Patikslinami profesinio mokymo įstaigų lėšų šaltiniai, išbraukiant nuostatas, nusakančias lėšų paskirtį;
 • Naikinamos nuostatos dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų;
 • Nustatoma, kad pirminis mokymas teikiamas ir asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir neįgijusiems reikiamo išsilavinimo.

Aktualūs pakeitimai 2023 m.:

 • 2023-01-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 1373 pakeitimai, susiję su teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo eigą prižiūrinčių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimu.
 • 2023-01-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 934 pakeitimai, susiję su profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui apskaičiavimo metodika.
 • 2023-01-04 įsigaliojo įsakymo Nr. V-197 pakeitimai, kuriais reglamentuojama patirtų išlaidų, susijusių su įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo užmokesčio mokėjimu, kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.
 • 2023-09-01 įsigalioja ir Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriais numatyta, kad pirminis profesinis mokymas gali būti teikiamas ir kitai kvalifikacijai įgyti.
 • Seime yra užregistruotas Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma sudaryti galimybę nereikalingą viešosioms įstaigoms nekilnojamąjį turtą parduoti, o gautas lėšas panaudoti viešosios įstaigos veiklai vykdyti.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. įsigaliojo net 7 VSAFAS pakeitimai, vieni iš svarbiausių yra 12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”13-asis ,,Nematerialusis turtas” bei pakeistas įsakymas Nr. 1K-174 dėl 12-ojo standarto taikymo.

Šiuos ir kitus aktualius pakeitimus nagrinėsime seminaro metu.

Temos:

 • Apskaitos politikos rengimas.
 • Darbo apmokėjimo sistema.
 • Valstybės finansavimas, parama, pajamos: ar keičiant valstybės finansuojamų vietų planavimo modelį nesumažės bendras finansavimas, lėšų skaičiavimas vienam mokiniui. 
 • Bendras ugdymas ir profesinis ugdymas: 
  • dėstytojų atlyginimai;
  • profesinio mokymo planavimas.
 • Potencialių darbdavių bendradarbiavimas: 
  • praktika;
  • pameistrystės sutartis;
  • savanoriška praktika.
 • Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybomis.
 • Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinis mokymas.
 • Profesinis mokymas asmenų, kurie neturi teisės į valstybės finansuojamą formaliojo profesinio mokymo vietą.
 • Atsargų apskaita: 
  • veiklai vykdyti;
  • pajamoms uždirbti;
  • mokinių praktikai.
 • Ilgalaikio turto apskaita: 
  • grupės;
  • nusidėvėjimo normatyvai;
  • judėjimas viešajame sektoriuje;
  • turto pirkimas ir nurašymas;
  • patalpų pritaikymas mokymui.