Profesinio mokymo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimo ir apskaitos problematika slypi sudėtingame reglamentavime – pradedant struktūriniu darbo užmokesčio pasiskirstymu ir baigiant valstybės skiriamų lėšų panaudojimu ir atvaizdavimu. 

Vien darbo užmokesčio apmokėjimo tvarkoje profesinio mokymo įstaigos turi vadovautis 6 teisės aktais, įskaitant ir darbo kodeksą, kurio taikymas vis dar kelia klausimų ir profesionalams. Minėtoji tvarka apima darbuotojų pareigybes, jų lygių nustatymą, darbuotojo pareiginę algą (pastovioji dalis ir kintamoji dalis), priemokas ir premijas, papildomas funkcijas, projektinę veiklą.

Kaip nepasiklysti įstatymų ir tvarkų vingrybėse, teisingai ir savalaikiai atsiskaityti? Atsakymai į šiuos klausimus ir gausybė praktikos seminare su N. Kobzeviene. 

Temos

 • Įstaigos personalo struktūra. Profesinės mokyklos ypatumai.
 • Darbuotojų pareigybės. Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės lygio nustatymas. Mokytojų pareigybės aprašymo parengimas. Profesijos kodo parinkimas. Pedagoginio darbo stažo įtaka darbo užmokesčio nustatymui. Mokytojo darbo sudėtingumo nustatymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Įrašai darbo sutartyje dėl darbo laiko, darbo funkcijų ir apmokėjimo.
 • Mokyklos vadovo, jo pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas.
 • Profesinio mokymo mokytojų darbo apmokėjimas.
 • Jaunųjų mokytojų darbo apmokėjimas.
 • Mokytojų kontaktinių ir nekontaktinių valandų apmokėjimas. Mokytojų etatinis apmokėjimas.
 • Pedagogų darbo laiko apskaita.
 • Lėšų mokytojų darbo užmokesčiui poreikio nustatymas.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
  • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
  • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
  • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
  • Premijavimo sistema.
 • Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas.
 • Atostoginių apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimo pakeitimai.
 • Darbo užmokesčio apskaitos tvarkos aprašo atnaujinimas.