2020 metų pokyčiai švietimo sistemoje, tokie kaip augantis pedagogų atlyginimai ir kompiuterinis skaitmenizavimas pareikalavo papildomų lėšų. Dėl šios priežasties buvo peržiūrėti mokymo lėšų struktūra ir dydžiai.

Nuo 2020-09-01 įsigalios mokytojų, dirbančių pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, pastovios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara. Šią vasarą kaip įprasta prasidėjo teisės aktų keitimas, kurie liečia darbo santykius. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai keičiami ne tik į priekį, bet ir atgaline data. Kaip apskaitoje atsispindės norminių aktų keitimas aptarsime seminaro metu: NPD ir MNPD taikymas, atostoginių kaupiniai, atostoginių apskaita, suminės darbo laiko apskaitos naujovės, išeitinės išmokos, kompensacija už darbą lauko sąlygomis, delspinigių skaičiavimas už uždelsimą atsiskaityti su darbuotoju.

Seminare sužinosite:

 • Pasikeitusius mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.
 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstyti ir panaudojimo tvarkos pasikeitimus ir jų praktinį taikymą.
 • Naujausius DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.
 • Kitus Jums svarbius klausimus.

Seminaro programa paruošta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus:


Temos

 • LR Švietimo ministro įsakymo „Dėl Rekomendacijų dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros patvirtinimo“ galiojimas nuo 2020-09-01.
 • Darbo kodekso pakeitimų, įtakojančių mokytojų darbą, apžvalga;
 • Darbuotojų pareigybės. Profesijos mokytojų ir bendrojo ugdymo mokytojų pareigybių lygių nustatymas. Mokytojų pareigybės aprašymo parengimas. Profesijos kodo parinkimas. Pedagoginio darbo stažo įtaka darbo užmokesčio nustatymui. Mokytojo darbo sudėtingumo nustatymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
 • Įrašai darbo sutartyje dėl darbo laiko, darbo funkcijų ir apmokėjimo.
 • Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymas. Kintamoji dalis.
 • Profesijos mokytojų darbo apmokėjimas.
 • Jaunųjų mokytojų darbo apmokėjimas. Pedagogų darbo stažas.
 • Mokytojų etatinis apmokėjimas. Pastoviosios dalies koeficiento keitimas. Apmokėjimas už darbą nepilnu etatu;
 • Apmokėjimas už veiklos sudėtingumą;
 • Priemokų ir premijų skyrimas;
 • Darbo laiko grafiko sudarymas: periodiškumas, keitimas;
 • Darbas nuotoliniu būdu: darbo organizavimas, darbo laiko planavimas ir apskaita;
 • Pedagogo perkėlimas į kitą įstaigą;
 • Papildomas darbas: dvi pareigybės ar padidintas darbų mastas?
 • Pedagogų darbo laiko apskaita.
 • Lėšų mokytojų darbo užmokesčiui poreikio nustatymas.
 • Darbo užmokesčio sudėtis:
  • Pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies nustatymas ir didinimas;
  • Pareiginio atlyginimo kintamosios dalies nustatymas pagal darbuotojų grupes;
  • Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą;
  • Apmokėjimas už budėjimą;
  • Apmokėjimas už papildomų funkcijų vykdymą, neviršijant nustatytos darbo laiko normos;
  • Apmokėjimas už pavadavimą kito darbuotojo;
  • Premijavimo sistema.
 • Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas.
 • Atostoginių kaupinių ir pensijinių atidėjinių apskaita.
 • Darbo užmokesčio apmokestinimo pakeitimai.
 • Darbo užmokesčio apskaitos tvarkos aprašo atnaujinimas.
 • Mokytojų pareigybių skaičiaus nustatymas;
 • Savo įstaigoje atliekami autoriniai darbai, paslaugos pagal individualios veiklos pažymą, paslaugos pagal vienkartines paslaugų sutartis;