Klaidų nepavyksta išvengti niekam – deja, ir buhalteriui. Klaidų kilmė dažnai būna ne vien buhalterio kompetencijos stoka, neatsakingumas ir kiti profesionalumo trūkumai – jas kartais lemia vadovybės sprendimai – teisėti ar nelabai, taip pat kitų įmonės darbuotojų darbo – sandėlininkų, gamybininkų ar vadybininkų – trūkumai.

Viena aišku – pastebėtas klaidas taisyti būtina. Kaip tai padaryti ir kokią strategiją pasirinkti? Retrospektyviai ar perspektyviai – kada vieną ar kitą būdą galima ar reikia taikyti? Kaip ištaisytas klaidas atspindėti finansinėse ataskaitose? Kaip taisyti „apleistos“ buhalterijos likučius? Kur juos gauti ir kaip jais pasitikėti?

Klausimų daug, o atsakymus reikia rasti buhalteriui. Tačiau ne mažiau svarbu, kad už apleistą apskaitą atsakomybę gali tekti prisiimti ir įmonės vadovui. Seminaro metu nagrinėsime praktinius pavyzdžius ir atsakysime į seminaro dalyvių pateiktus klausimus.

Temos:

 • Kliento tapatybės nustatymas. Reputacijos vertinimas. Grėsmės dėl apgaulingos buhalterijos ir kliento nesąžiningumo.
 • Strategija:
  • Sąskaitų likučių fiksavimas ir neatitikimų masto nustatymas. Dokumentavimas.
  • Koregavimų strategija ir procedūros. Retrospektyvinis ir perspektyvinis klaidų taisymo būdai ir jų įtaka mokesčių deklaracijų tikslinimui.
  • Tinkamos apskaitos politikos pasirinkimo galimybės. Finansinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo derinimo principai.
  • Apskaitos politikos kūrimo ir atnaujinimo procesas.
 • Techninis darbas:
  • Klaidų identifikavimas, „apleistos“ buhalterijos tvarkymo darbai:
   • Balansas (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
    • Ilgalaikis turtas: nematerialusis ir materialusis. Su ilgalaikiu turtu susijusių ūkinių operacijų (įsigijimo, amortizacijos / nusidėvėjimo, vertės sumažėjimo, perkainojimo, nurašymo, investicinio turto apskaita) finansinės apskaitos ir mokesčių aspektai. Prievolės pagal PVM įstatymą;
    • Finansinis turtas: investicijos į kitų įmonių akcijas; suteiktos paskolos; kitas finansinis turtas (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
    • Atsargos (įsigijimas, nuolaidos ir diskontai, pasigaminimas, nukainojimas – grynoji galimo realizavimo vertė, įkainojimas, sunaudojimo (pardavimo) apskaitos metodai, nurašymas). Prievolės pagal PVM įstatymą;
    • Gautinos sumos (įvertinimas, abejotinos skolos). Galimybės sumažinti mokėtiną PVM, nurašius beviltiškas skolas;
    • Nuosavas kapitalas (savų akcijų įsigijimas ir perleidimas, pelno paskirstymas);
    • Dotacijos ir subsidijos;
    • Finansiniai įsipareigojimai (klasifikavimas, įsigijimas, įvertinimas, nurašymas);
    • Atidėjiniai;
    • Lizingas – nuoma;
    • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokos.
   • Pelno (nuostolių) ataskaita (palyginimas apskaitos ir mokesčių požiūriu):
    • Pajamos (pajamų pripažinimas, neapmokestinamosios pajamos pagal Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio nuostatas);
    • Nuomojamas turtas pagal Pelno mokesčio įstatymo 38 straipsnio nuostatas. PVM prievolės dėl nuomos sandorių;
    • Sąnaudos (leidžiami atskaitymai, neleidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnio nuostatas, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai pagal Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio nuostatas);
    • Parama pagal Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio nuostatas;
    • Tantjemos – pelno paskirstymo ribojimas pagal LR akcinių bendrovių įstatymą;
    • Atidėjiniai.
   • Finansinių ataskaitų rinkinio, sutvarkius „apleistą“ apskaitą ar ištaisius klaidas, parengimo ypatumai.