Pinigų srautų ataskaita – viena iš privalomų finansinių ataskaitų vidutinėms, didelėms, taip pat valstybės kontroliuojamoms įmonėms, kurioje pateikiama informacija apie įmonės pinigų judėjimą (gavimą ir naudojimą) ataskaitiniu laikotarpiu. Seminaro metu bus išsamiai aptarti tiesioginiu ir netiesioginiu būdais sudaromos pinigų srautų ataskaitos rengimo, taip pat informacijos interpretavimo klausimai.

Temos:

  • Pinigų srautų ataskaitos esmė ir ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis.
  • Pinigų srautų grupavimas: pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai.
  • Pagrindinės veiklos pinigų srautų pateikimas tiesioginiu ir netiesioginiu būdais. Praktinių pavyzdžių analizė.
  • Operacijų su investicijomis, paskolomis bei nuosavu kapitalu pateikimas pinigų srautų ataskaitoje. Praktinių pavyzdžių analizė.
  • Valiutos kurso pasikeitimo įtakos parodymas pinigų srautų ataskaitoje. Nepiniginiai sandoriai.
  • Pinigų srautų ataskaitos pagal VAS ir TFAS skirtumai.