Apie kursus

Apskaitos politika – tai ne tik privalomas, bet ir naudingas įrankis įstaigai, palengvinantis apskaitos tvarkymą, nes joje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika. Finansinės ataskaitos sudaromos pagal apskaitos sistemoje sukauptą informaciją, todėl apskaitos politikos taikymas palengvina registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūras siekiant apibendrinti informaciją apie įstaigų ūkinę veiklą.

Tačiau tik tinkamai parengta apskaitos politika taps geru pagalbos instrumentu buhalteriui ar vadovui. Šių praktinių kursų metu ne tik įgysite žinių, tačiau ir susikursite individualią savo įstaigos apskaitos politiką. Tam pasitelksime unikalų įrankį http://www.apskaitospolitika.lt/, o lektorius padės kūrimo procese.

 • Kam skirti apskaitos politikos kursai?

Apskaitos politikos rengimo kursai skirti: įstaigų, organizacijų buhalterinės apskaitos specialistams, finansininkams, vadovams.

 • Kas turi turėti apskaitos politiką?

Apskaitos politiką privalo turėti ir įmonės ar įstaigos (juridiniai asmenys), ir ūkininkai arba pagal verslo liudijimus, individualios veiklos pažymas dirbantys žmonės (fiziniai asmenys).

Jau turite apskaitos politiką, tačiau reikalingas pakeitimas? O gal pakeitimus norite suderinti su kitais atsakingais asmenimis? Kursų metu ir  jiems pasibaigus, galėsite naudotis 1 mėnesio trukmės prisijungimu prie įrankio http://www.apskaitospolitika.lt/ savo apskaitos politikos atnaujinimui.

Dalyviai kursuose išmoks ir sužinos:

 • Kodėl būtina įstaigoje apskaitos politika.
 • Kas atsakingas už apskaitos politikos parengimą.
 • Kas galėtų sukurti apskaitos politiką.
 • Kas turi atsispindėti apskaitos politikoje.
 • Kada reikia atnaujinti apskaitos politiką.
 • Dalyviai kursų metu gaus dvigubą naudą: ne tik pagilins ar atnaujins turimas teorines žinias, tačiau ir praktiškai rengsite tik jūsų įstaigai pritaikytą apskaitos politiką.

Temos:

 1. Bendrosios nuostatos ir bendra informacija.
 2. Teisės aktai ir reglamentai.
 3. Informacijos reikšmingumas. Apskaitos politikos keitimas. Apskaitinis įvertinimas.
 4. Finansinės ataskaitos, jų sudėtis, rengimas, susijusios ataskaitos.
 5. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 6. Bendrieji apskaitos principai.
 7. Klaidų taisymas. Pirminiai dokumentai ir apskaitos registrai.
 8. Pajamos:
  • pripažinimas,
  • apskaitos dokumentai,
  • įvertinimas,
  • pateikimas finansinėse ataskaitose.
 9. Sąnaudos:
  • pripažinimas,
  • apskaitos dokumentai,
  • įvertinimas,
  • pateikimas finansinėse ataskaitose.
 10. Ilgalaikis turtas:
  • nematerialus,
  • materialus,
  • finansinis,
  • investicijos į kitų įmonių akcijas.
 11. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.
 12. Trumpalaikis turtas:
  • atsargos,
  • gautinos sumos,
  • kitas trumpalaikis turtas,
  • pinigai ir jų ekvivalentai.
 13. Nuosavas kapitalas:
  • sudėtis,
  • akcijų apskaita,
  • didinimas, mažinimas,
  • rezervai,
  • nepaskirstytas pelnas (nuostolis).
 14. Dotacijos ir subsidijos.
 15. Įsipareigojimai:
  • ilgalaikiai,
  • trumpalaikiai.
 16. Atidėjiniai:
  • pripažinimas,
  • sudarymas,
  • panaudojimas,
  • pateikimas finansinėse ataskaitose.
 17. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.
 18. Poataskaitiniai įvykiai.
 19. Pelno mokestis:
  • ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio įsipareigojimai,
  • laikinieji skirtumai,
  • atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas ir turto pripažinimas.
 20. Segmentų atskleidimas.
 21. Pelno (nuostolio) ataskaita.
 22. Balansas.
 23. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
 24. Pinigų srautų ataskaita.
 25. Aiškinamasis raštas.
 26. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai.