Apskaita

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinės

atskaitomybės dokumentų rengimas už 2023 m.

Artūras Kapitanovas
Registruotis
 • 7 ak. val.
  Kaina: 120 Eur (+ PVM)
Data ir vieta
Seminaras vyks
 • 2023-10-26 Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Vilnius (Rodyti žemėlapyje) (Į kalendorių 2023-10-26 10:002023-10-26 16:30Europe/VilniusBuhalterių mokymai seminaras: Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinėsMB „Buhalterių mokymai“ laukia Jūsų seminare: Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinės Seminaro data: 2023-10-26 Seminaro vieta: Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, Vilnius Seminaro trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (pertrauka). Iki susitikimo! MB „Buhalterių mokymai“ Tel. 8 678 82847 info@buhalteriumokymai.ltViešbutis „Crowne Plaza Vilnius“, VilniusMB „Buhalterių mokymai“info@buhalteriumokymai.lt)
Trukmė:
7 akad. val.
Mokymų aprašymas ir temos

Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso.

Nagrinėsime metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jos formų pildymo tvarkos specifiką. Kokie iššūkiai laukia ir į ką verta atkreipti dėmesį? Kuriais atvejais gali būti apmokestinta pelno nesiekiančių organizacijų gauta parama? Nuo kokių pajamų pelno nesiekiantys vienetai moka pelno mokestį ir koks pelno mokesčio tarifas yra taikomas?

Atkreiptinas dėmesys, kad AVNT 2023 m. atliks Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų pelno nesiekiančių juridinių asmenų – labdaros ir paramos fondų, viešųjų įstaigų, asociacijų – 2022 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėseną. Kokia atsakomybė gali kilti, jei bus nustatyti neatitikimai?

VMI 2023 m. veiklos planuose išskirtinis dėmesys skiriamas stebėsenos ir kontrolės veiksmams dėl PVM apmokestinamų pajamų apskaitymo vengimo ir PVM atotrūkio mažinimo, taip pat darbo santykių įforminimo vengimui, mokant kitas (B klasės) išmokas, sudarant kitokias sutartis bei dėmesys neapskaitytam darbui ir kitų pajamų apmokestinimo vengimui, įforminant piniginių lėšų išdavimą atskaitingiems asmenims.

Seminaro metu taip pat aptarsime įsigaliojusius 2023 m. ir planuojamus 2024 m.  teisės aktų pokyčius, tokius kaip:

 • 2023-11-01 įsigalioja Asociacijų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys pareigą finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte atskleisti per ataskaitinius metus sudarytų paskolos sutarčių datas, paskolų sumas ir paskolų davėjų, kurie yra juridiniai asmenys, pavadinimus.
 • Nuo 2024-01-01 didėjantys MMA ir MVA, turės įtakos neapmokestinamų GPM dienpinigių, vykstant į užsienį, dydžiams.
 • 2023-04-06 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-80 pakeitimai, pagal kuriuos politinėms partijoms iki 2023 m. imtinai galima skirti 0,6 proc., o nuo 2024 m. – politinėms organizacijoms 0,6 proc., dar 0,6 proc. bus galima skirti profesinėms sąjungoms ir sąjungų susivienijimams. 
 • 2023-05-01 įsigaliojo MAĮ pakeitimai, kuriais įtvirtinta, kad sunkinančiomis aplinkybėmis laikytini ir tie atvejai, kai į finansinę apskaitą įtraukti juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos operacijos įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis, pvz., pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą ir kt.
 • 2023-07-01 įsigaliojo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais padidinta minimali motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmoka, prailginti ligos išmokos mokėjimo terminai, slaugant šeimos narius bei gaunant minimalią vaiko priežiūros išmoką sudaryta galimybė dirbti iš dalies, kai gaunama vaiko priežiūros išmoka ir gaunamas darbo užmokestis neviršija penkių šalies VDU ribos.
 • 2023-08-01 įsigaliojo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai, kuriais padidėjo kai kurioms šalims nustatyti maksimalių dienpinigių dydžiai, o taip pat padidintas maksimalus vienos dienos dienpinigių Lietuvoje dydis nuo 15 iki 28 eurų.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma visiems pelno nesiekiantiems subjektams nustatyti naują aktualų audito kriterijų, pagal kurį būtų sprendžiama dėl audito privalomumo, – per ataskaitinius finansinius metus gautos arba panaudotos paramos dydis.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti Asociacijų įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas, kai asociacijos gauta arba panaudota parama ir (arba) gautas finansavimas iš valstybės ir (arba) savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) per ataskaitinius finansinius metus viršija 500 000 eurų (buvo 1 000 000) eurų.
 • 2024-05-01 turėtų įsigalioti ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę ne tik už neteisingos juridinio asmens, finansinės ataskaitos, metinės ataskaitos, bet ir metinio pranešimo, veiklos ataskaitos pateikimą.
 • 2023-08-26 įsigaliojo įsakymo Nr. 223 pakeitimai, kuriais reglamentuojama sprendimo priėmimo grąžinti (negrąžinti) PVM paramos gavėjams tvarka bei įtvirtinta pavyzdinė sprendimo dėl PVM grąžinimo paramos gavėjams forma.
 • VMI atnaujino PMĮ 28 str. 1-4 d. komentarą, kuriame patikslinta dėl mėnesio ataskaitos apie gautą didesnę nei 15 000 Eur paramą iš vieno asmens pateikimo iki kito mėnesio 15 d., taip pat papildyta paramos gavėjų sąrašas – gali būti įtrauktos valstybės, patiriančios nusikaltimus.
 • VMI pateikė atnaujintą PMĮ 2 str. 5 d. komentaro projektą, kuriame nurodė, kad pelno nesiekiančio subjekto, kuris apskaičiuoto apmokestinamojo pelno nemažina lėšomis, skiriamomis viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti, apmokestinamasis pelnas, yra apmokestinamas bendra tvarka, remiantis PMĮ 5 str.
 • Numatoma mokesčių reforma, kurią sudaro 4 teisės aktų projektai, kuriuose keičiami iš viso 49 straipsniai, iš kurių 19 įtvirtinta GPMĮ, 14 – NTMĮ, 11- PMĮ ir 5 PVMĮ.  Kartu su jais planuojama keisti ir VNSDĮ bei VSDĮ.

Jau dabar svarbu įsivertinti ir planuoti, kokius pokyčius privalėsime įgyvendinti. Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

Temos:

 • Mokesčių reformos paketas:
  • Pelno mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2024 metų.
  • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2024 metų.
  • Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo naujovės numatomos nuo 2024 metų.
  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo naujovės numatomos nuo 2025 metų.
  • Nekilnojamojo turto įstatymo naujovės numatomos nuo 2025 metų.
 • Mokesčių administravimo įstatymo reguliavimas 2023 m.:
  • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai bei įgyvendinimas praktikoje.
  • Pateisinami dokumentai, įsigyjant turtą.
  • Dvigubai didesnės baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus nuo 2023-05-01.
  • Nuo 2023-05-01 nauja VMI teisė analizuojant duomenis ar vykdant patikrinimą gauti duomenis iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro. Kaip dabar vyksta analizė?
  • Ne pelno siekiančių įmonių mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai. Nuo 2023-05-01 naujas aprašas dėl apskaitos dokumentų papildymo mokestinio patikrinimo ar mokestinio tyrimo metu.
  • Deklaracijų tikslinimo laikotarpis.
  • Mokesčių administratoriaus teisė išieškoti lėšas.
  • Iš užsienio gaunama informacija ir jos pasekmės mokesčių mokėtojams.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Labdaros ir Paramos įstatymo praktinis taikymas.
  • Asociacijų įstatymo praktinis taikymas.
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu.
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas.
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais.
  • Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai.
  • Dėl gyventojų skiriamos paramos.
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai).
 • Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas.
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika.
  • Supaprastinta apskaitos tvarka.
  • Privalomas ar neprivalomas auditas.
  • Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui ir rizika neįvykdžius šios pareigos.
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams.
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas.
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika.
  • Neapmokestinamosios pajamos.
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
  • Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė:
  • Pajamų natūra įvertinimas ir pripažinimas.
  • Darbuotojams suteiktų naudų apmokestinimas GPM, Sodra, PM.
  • Tarnybinių automobilių apmokestinimas.
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai:
  • MMA ir NPD pakeitimai nuo 2024 m.
  • Vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas 2023 m.
  • Darbo kodekso aktualijos 2023 m.
  • Dienpinigių apmokestinimas ir deklaravimas. Nauji dienpinigių dydžiai nuo 2023-08-01.
 • Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo ypatumai.
 • PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla.
  • Ne PVM mokėtojas atskirais atvejais privalo mokėti PVM. PVM deklaracijos forma FR0608 pildymo tvarka.
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai.
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas.
  • PVM neapmokestinamos paslaugos.
  • Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai.
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių deklaracijų užpildymo ypatumai.
  • 0 proc. PVM tarifo taikymas prekėms, skirtoms pagalbai nelaimių aukoms teikti.

Dovana!

Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 50 % nuolaidos kodą, su kuriuo galės įsigyti:

 • Įmonės vidaus tvarkų šablonus, parengtus pagal naująjį FAĮ (standartinė kaina - 165 Eur + PVM). Pagal LR Finansinės apskaitos įstatymą, įmonės vidaus tvarkos privalomos pelno nesiekiantiems subjektams (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus), dirbančius pagal VAS ir 1k-372 nutarimą. Daugiau informacijos apie produktą čia.
 • Papildomų naudų darbuotojui apskaičiavimo ir apmokestinimo skaičiuoklę (standartinė kaina - 60 Eur + PVM). Daugiau informacijos apie produktą čia.
Papildoma informacija

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00-13.00 val. (pietų pertrauka), 14.30–14.45 val. (pertrauka).

Mokymus veda
Artūras Kapitanovas
Auditorius, mokesčių konsultantas seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau – paskaitas auditoriams Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos vadybos mokykloje. 2013 m. paskirtas į LR Vyriausybės darbo grupę, skirtą Lietuvos mokesčių sistemos pertvarkos klausimams spręsti. Skelbia straipsnius mokesčių temomis specialiojoje spaudoje.
Registracija
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas už 2023 m.
Mokymų kaina: 120 Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 120Eur (+ PVM)
Mokymų kaina: 120Eur (+ PVM)
Taip (kaina su pietumis 120 EUR + PVM) Ne (kaina be pietų 120 EUR + PVM)
Jeigu esate fizinis asmuo, įveskite savo gimimo datą tokiu formatu: yyyymmdd (Be taškų!).
Kitų dalyvių vardai, pavardės ir el. pašto adresai (jei dalyvauja daugiau negu vienas dalyvis)
* Privalomi laukai
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie MB „Buhalterių mokymai“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.