-2 dienų seminaras-

Griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai gali būti nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti ir paramos gavėjo statuso. Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimo aplinkybes. Pelno mokesčio apskaičiavimas, jeigu buvo gauta komercinės veiklos pajamų, taip pat ir uždirbto pelno panaudojimas apribotas griežčiau nei ankstesniais metais.

Planuojama, kad 2022-01-01 įsigalios Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, susiję su mokesčių administratoriaus pareigomis, informacija apie mokesčių mokėtoją, taip pat Asociacijų įstatymo pakeitimai, susiję su asociacijų nariais, turtu, finansine apskaita. Seminaro metu bus nagrinėjamos minėtų įstatymų aktualiausios pakeitimo nuostatos, aktualios pelno nesiekiantiems subjektams.

Taip pat nagrinėsime nuo 2021-07-01 įsigaliojusių lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumus, metinių pelno mokesčio deklaracijų formų pildymo tvarkos specifiką.

Svarbus su pajamų apmokestinimu susijęs klausimas – apmokestinimas prie pajamų šaltinio. Tai dažnai klausimų keliantis procesas, reguliuojamas dvigubo apmokestinimo sutartyse. Kokia mokestinė našta tenka Jums?

Vis dar aktualūs dėl ekstremaliosios padėties eliminavimo gautos paramos panaudojimo ir parodymo finansinėje ataskaitoje ypatumai. Kokie iššūkiai laukia ir į ką verta atkreipti dėmesį?

VMI stiprina kontrolės priemones dėl tarnybinių automobilių naudojimo. Dažna įmonė yra gavusi klausimyną apie automobilių naudojimą privatiems poreikiams tenkinti. VMI 2021-07-12 raštu Dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams“ primena apie mokestines prievoles. Ar tinkamai jas vykdote?

VMI 2021 m. pabaigoje žada įgyvendinti naujas išmaniosios kontrolės priemones. Daugiausiai diskusijų kelia įmonių bei įstaigų „Rizikingumo profilis“, kuriame bus vertinamos įvairios rizikos – deklaravimo rizika, laiku nesumokėjimo rizika, pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis bei dar keletas rodiklių. Šios rizikos gali būti VMI stebėsenos ar kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi.

VMI nuo 2021-07-15 pradėjo taikyti Ankstyvojo perspėjimo sistemą nemokumo tikimybei nustatyti ir vertina įmonės teikiamus duomenis bei iš trečiųjų šalių gaunamą informaciją už praėjusius 48 mėnesius. Atsiranda naujos pareigos vadovui.

Rudens Seimo sesijoje planuojama patvirtinti naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymą, kuris pakeis beveik 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Galima teigti, kad „pajudės“ patys buhalterinės apskaitos pamatai.

Tai tik dalis temų, kurios bus nagrinėjamos seminare.

Temos:

Spalio 27 d. – I seminaro diena.

 • Mokesčių administravimo įstatymas: deklaracijų teikimo, tikslinimo ir tikrinimo laikotarpis. Mokesčių inspekcijos galimybės pateikti deklaracijas už įmones.
  • Numatomi MAĮ pakeitimai, susiję su mokesčių administratoriaus pareigomis, informacija apie mokesčių mokėtoją nuo 2022-01-01.
 • Apskaitos tvarkymo ypatumai ir finansinė atskaitomybė:
  • 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio rengimas;
  • Balansas ir veiklos rezultatų ataskaitos pildymo specifika, naujos formos;
  • Privalomas ar neprivalomas auditas;
  • Finansinių ataskaitų teikimas VĮ Registrų centrui (Juridinių asmenų registro tvarkytojui) ir rizika neįvykdžius šios pareigos;
  • Pinigų plovimo prevencijos ypatumai.
 • Numatoma apskaitas reforma nuo 2022-05-01. Nauja BAĮ redakcija.
 • Gautos valstybės paramos apskaita: subsidijos, mokesčių atidėjimai ir kt.
 • Pelno mokestis, ūkinė komercinė veikla ir pajamų skyrimas viešiesiems interesams:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams;
  • Pelno dalis, panaudota viešiesiems interesams tenkinti, apmokestinimas;
  • Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai ir jų taikymo sąlygos;
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika;
  • Dėl karantino darbuotojų naudai patirtų išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Apmokestinimas prie pajamų šaltinio.
 • Pasiruošimas metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymui. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204N pildymo tvarkos specifika ir teikimo terminas.
 • Paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Sumažinta pajamų mokesčio dalis, pervedama paramos gavėjams;
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos ir ypatumai;
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu;
  • Paramos gavėjo statuso panaikinimas ir atkūrimas;
  • Ekstremaliosios padėties metu gautos ir suteiktos paramos apmokestinimo ypatumai;
  • Kada fiziniai asmenys gali būti paramos gavėjais? LRV nutarimas Nr. 1K-53;
  • Numatomi Labdaros ir Paramos įstatymo pakeitimai susiję su kolegialiais valdymo organais ir finansine apskaita  nuo 2022-05-01;
  • Numatomi Asociacijų įstatymo pakeitimai susiję su asociacijų nariais, turtu, finansine apskaita nuo 2022-01-01. 

Spalio 28 d. – II seminaro diena.

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • GPM tarifų taikymas 2021 m.;
  • GPM apmokestinimo bazė ir aktualūs tarifai;
  • Neapmokestinamosios pajamos;
  • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai (užsienio atlikėjams, konsultantams ir kt.);
  • Pajamos natūra. Tarnybinių automobilių naudojimas asmeniniams poreikiams, įvairios dovanos;
  • NPD ir MNPD formulės;
  • Pasiruošimas A ir B klasės pajamos bei metinės GPM312 deklaracijos pildymui už 2021 metus. Pakeitimai pildant GPM312 deklaraciją;
  • Metinės GPM311 deklaracijos pildymo tvarkos pakeitimai;
  • Paramos skyrimas (paramos iš GPM skyrimo ribojimai);
  • Galimi darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai nuo 2022 m. (MMA, NPD pasikeitimai).
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2021 m.:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • Atostoginių skaičiavimas bei įsipareigojimo atvaizdavimas apskaitoje;
  • Darbo kodekso pasikeitimai 2021 m.
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai. Kam apmokestinimas didės? Papildomas pensijos draudimo įmokos tarifas nuo 2022 m.
 • Privalomas sveikatos draudimas. Autorių, atlikėjų, meno kūrėjų, individualia veikla pagal pažymą užsiimančių asmenų apmokestinimo pakeitimai.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai.
 • NTM reguliavimas:
  • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo aktualūs pakeitimai;
  • Pasikeitimai nuo 2021 m. įmonėms ir gyventojams;
  • Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų taikymo ypatumai.
 • Taršos mokestis. Automobilių naudojimas įmonės veikloje.
 • PVM apskaičiavimas:
  • Pelno nesiekiančių vienetų PVM apmokestinama veikla;
  • PVM atskaitos ypatumai ir mišrios veiklos apmokestinimo klausimai;
  • COVID-19 gautos paramos PVM apmokestinimo ypatumai;
  • Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas;
  • PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • PVM tarifai nuo 2021-07-01. Lengvatinių PVM tarifų taikymo ypatumai;
  • Ar reikia registruotis PVM mokėtoju kitose ES valstybėse (OSS)?
  • Su PVM susijusių ataskaitų ir deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės;
  • Metinės PVM deklaracijos teikimas.