Apie kursus

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys savo apskaitą tvarko vadovaudamiesi įsakymu Nr. 1K-372 “Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo” arba taikydami verslo apskaitos standartus.

Vis griežtėjantys reikalavimai dėl finansinių ataskaitų pateikimo labiausiai nepalankūs pelno nesiekiantiems subjektams – padarius pažeidimą galima netekti paramos gavėjo statuso. Finansinių ataskaitų kokybė svarbi ne tik jų vartotojams, bet ir mokesčių administratoriui, ypač būtina tinkamai atskleisti paramos ir kito gauto finansavimo panaudojimą.

Ne mažiau klausimų kelia ir darbuotojų darbo užmokesčio bei atsiskaitymo už paslaugas klausimai. Kaip atvaizduoti kompensacijas, dovanas, maistpinigius? Kokius mokesčius moka pelno nesiekiantys juridiniai asmenys?

Svarbu prisiminti, kad pelno mokesčio apskaičiavimas, gavus komercinės veiklos pajamų, taip pat, kaip  ir uždirbto pelno panaudojimas,  apribotas griežčiau, nei ankstesniais metais. Ypatingai svarbi ir daug iššūkių kelianti yra ilgalaikio turto apskaita.

Temos:

 

1. DIENA:

 • Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos organizavimas: apskaitos vadovo parengimas, normatyvų nustatymas, atsakomybės priskyrimas, funkcijų paskirstymas.
 • Apskaitos tvarkytojas: kaip pasirinkti, kokia atsakomybė taikoma; kokios yra apskaitos tvarkytojo teisės ir pareigos.
 • Ilgalaikio turto apskaita (nematerialiojo ir materialiojo): minimali vertė; kas įskaičiuojama į įsigijimo savikainą; kaip ir nuo kada skaičiuojamas turto nusidėvėjimas; kokiais atvejais mokamas turto mokestis; turto nuvertėjimas; remontas, atnaujinimas, nurašymas, perdavimas atliekų tvarkytojui, pardavimas.

2. DIENA:

 • Gautos paramos apskaita ir deklaravimas: turto įsigijimo ir veiklos vykdymo finansavimas: ką daryti, jei netinkamai panaudotas finansavimas; jei finansavimo sumų pritrūko; jei ne viskas panaudota; jei finansavimas dar negautas, o mokėti tiekėjas arba darbuotojams jau reikia.
 • Įsipareigojimų tiekėjams, darbuotojams, biudžetui apskaita. Gautinų sumų apskaita.
 • Dalininkų įmokų apskaita.
 • Sąnaudų grupės ir jų apskaita.
 • Ateinančių laikotarpių sąnaudos.
 • Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, darbuotojams, partneriams.
 • Pašalpų mokėjimas.

3. DIENA:

 • Dalininkai ir darbuotojai: atsiskaitymų apskaita už paslaugas ir darbą; atostoginių kaupimas ir mokėjimas.
 • Išmokos renginių dalyviams: kompensacijos, dovanos, maistpinigiai.
 • Kokius mokesčius turi mokėti: už juridinio asmens turtą, pajamas, sandorius ir už fizinius asmenis.
 • Apmokestinamosios ir neapmokestinamosios pajamos: pateikimas apskaitoje ir Pelno mokesčių deklaracijoje.
 • Finansinės atskaitomybės parengimas ir teikimas: kokį FAR rinkinį pasirinkti; ar reikia teikti; kada ir kam pateikti.