Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis jau daug metų yra itin jautrus ir diskusijas keliantis klausimas. Nuo 2021-09-01 įsigalioja Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais žymiai didinama švietimo pagalbos specialistų atlyginimai ir gerinamos darbo apmokėjimo sąlygos. Švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos susilygins su mokytojų. Įstatymu mažinami nepagrįsti darbo laiko skirtumai tarp švietimo pagalbos specialistų, keičiant darbo krūvio sandarą. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bus nustatomi atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, atsirastų daugiau stažo „laiptelių“. Aktualiais išlieka apmokestinimo klausimai. 

Skubos tvarka nuo 2021-09-01 planuojami nutarimo Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai, kuriais savivaldybės bus įpareigojamos papildomai skirti lėšų formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, patikslinami įprastinio kvalifikacijos kėlimo kriterijai. Panaudojant mokymo lėšas, turės būti numatomi jų paskirstymo kriterijai. Mokymo lėšos apima visas su mokymu susijusias išlaidas, įskaitant tačiau neapsiribojant darbo užmokesčiu. Kaip reguliuojamas šių lėšų paskirstymas ir panaudojimas?

Taip pat, nuo 2021-09-01 planuojama priimti nutarimą Dėl ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo”.

Seminare sužinosite:

 • Naujausius mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.

 • Kaip turėtų būti panaudojamos COVID-19 pandemijos patirtiems mokymosi praradimams kompensuoti skirtos lėšos.

 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstyti ir panaudojimo tvarkos pasikeitimus ir jų praktinį taikymą.

 • Naujausius DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.

 • Kitus Jums svarbius klausimus.

Temos

 • Mokymui skirtų lėšų finansavimo šaltiniai.
 • Kas yra ir kam naudojamos sąvokos: sąlyginė klasė (grupė), vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, sąlyginis pareigybių skaičius klasei (grupei).
 • Mokymo lėšų gavėjai:
  • Bendrojo ugdymo įstaigos;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;
  • Specialiųjų mokinių srautai.
 • Mokymo lėšų struktūra:
  • Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas;
  • Mokinių pažintinė veikla ir profesinis orientavimas;
  • Lėšas kitoms ugdymo reikmėms;
  • Kompiuterinis skaitmenizavimas;
  • Ugdymas šeimoje;
  • Projektas dėl mokymo lėšų skirstymo nuo 2021-09-01.
 • Mokymo lėšų gavimas, keitimas ir panaudojimas.
 • Pedagogų darbo užmokesčio didinimo gairės:
  • Švietimo pagalbos specialistų;
  • Mokytojų;
  • Profesijų mokytojų.
 • Atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai. Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai. Projektų darbo užmokestis. NPD ir MNPD. Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Lėšų, skirtų mokytojų padėjėjams, apskaita.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas. Darbuotojų skiepijimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Darbo sutarčių su pedagogais keitimas.