Pedagogų darbo užmokestis jau daug metų yra itin jautrus ir diskusijas keliantis klausimas. Tačiau aktualus turėtų būti ne tik pats darbo užmokestis, bet ir jo apmokestinimas bei kiti darbo santykių niuansai – darbo laiko režimas, darbo sutarčių keitimas ar išmokos.

Mokymo lėšos – itin plati sąvoka, apimanti bendrojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigų gaunamas lėšas ugdymui namuose bei šeimoje, priemonėms įsigyti, struktūroms diegti bei pedagogų darbo užmokesčiui. Svarbūs klausimai – kaip tokios lėšos gaunamos? Panaudojamos? Apskaitomos?

Apie visa tai ir kitus aktualius klausimus išgirsite seminare, kurį ves N. Kobzevienė.

Seminare sužinosite:

 • Naujausius mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.
 • Kaip turėtų būti panaudojamos COVID-19 pandemijos patirtiems mokymosi praradimams kompensuoti skirtos lėšos.
 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstyti ir panaudojimo tvarkos pasikeitimus ir jų praktinį taikymą.
 • Naujausius DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.
 • Kitus Jums svarbius klausimus.

Temos

 • Mokymui skirtų lėšų finansavimo šaltiniai.
 • Kas yra ir kam naudojamos sąvokos: sąlyginė klasė (grupė), vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, sąlyginis pareigybių skaičius klasei (grupei).
 • Mokymo lėšų gavėjai:
  • Bendrojo ugdymo įstaigos;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;
  • Specialiųjų mokinių srautai.
 • Mokymo lėšų struktūra:
  • Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas;
  • Mokinių pažintinė veikla ir profesinis orientavimas;
  • Lėšas kitoms ugdymo reikmėms;
  • Kompiuterinis skaitmenizavimas;
  • Ugdymas šeimoje.
 • Mokymo lėšų gavimas, keitimas ir panaudojimas.
 • Pedagogų darbo užmokestis, atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai. Premijų skyrimo atvejai ir dydžiai. Projektų darbo užmokestis. NPD ir MNPD. Nedarbingumo apmokėjimas. Ligos išmoka tėvams vaiko priežiūrai.
 • Lėšų, skirtų mokytojų padėjėjams, apskaita.
 • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas.
 • Autoriniai atlyginimai ir vienkartinių paslaugų suteikimas.
 • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos.
 • Darbo sutarčių su pedagogais keitimas.