Švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, įsigaliosiantį etapais: nuo 2022-09-01 iki 2026-01-01. Pakeitimams reikėtų ruoštis jau dabar, kadangi nuo 2022-09-01 turėtų įsigalioti:

 • Naujos nuostatos, susijusios su lėšų skyrimu/neskyrimu iš valstybės biudžeto;
 • Padidintas grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę, pagal kurį apskaičiuojamas sąlyginis pareigybių skaičius.
 • Ugdymo reikmių koeficientas, taikomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Nauja jungtinių klasių sudarymo tvarka bei taisyklės.
 • Nepanaudotų lėšų perskirstymo galimybė.

2022-09-01 įsigalioja ir LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimai, kuriais karjeros specialistams, dirbantiems švietimo įstaigose, nustatomi pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, tokie patys, kokie yra taikomi mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. Taip pat 2022-09-01 turėtų įsigalioti nutarimo Nr. 496 pakeitimo projektas, kuriuo siekiama karjeros specialistams nustatyti ne didesnę kaip 36 valandų darbo laiko normą per savaitę.

Pavasario Seimo sesijoje priimti net 43 Darbo kodekso straipsnių pakeitimai, kurių dalis įsigaliojo nuo 2022-08-01, o kiti įsigalios iki 2023-01-01, bei kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, kuriais:

 • Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui;
 • Nustatomi papildomi darbo santykių aspektai, apie kuriuos darbuotojas turi būti informuojamas (darbo sutartimi ar kitu dokumentu) iki darbo pradžios;
 • Su darbo santykiais susijusi informacija darbuotojui, kuris yra užsienietis, turi būti išdėstyta lietuvių kalba ir kita kalba, suprantama tokiam darbuotojui;
 • Įtvirtinti nauji pagrindai, kuomet darbdavys privalo suteikti darbuotojui neapmokamą laisvo laiką;
 • Suteikiamos papildomos garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams;
 • Tėvai auginantys vaikus iki 12 m. įgyja naujas teises į papildomas poilsio dienas priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir sveikatos būklės.
 • Keičiasi ne viso darbo laiko reglamentavimas auginantiems vaikus iki 8 metų.
 • Naujai reglamentuojama naudojimosi tėvystės atostogomis tvarka
 • Naujos pareigos darbdaviams psichologinio smurto prevencijos srityje.
 • Darbo sutarčių nutraukimo pakeitimai.

Seminare sužinosite:

 • Naujausius mokytojų pastovios dalies koeficientus, darbo krūvio sandarą ir darbo apmokėjimo ypatumus.
 • Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pasikeitimus ir jų praktinį taikymą.
 • Naujausius DK pakeitimus, susijusius su darbo santykiais švietimo įstaigose.

Kitus Jums svarbius klausimus.

Temos:

Lektorius, advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ partneris, advokatas, Mantas Mikalopas (lektorius dėstys Vilniuje ir nuotoliniu būdu, o kitų miestų dalyviai pranešimo vaizdo įrašą gaus elektroniniu paštu 2022.08.26)

 1. Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022-08-01 iki 2023-01-01: 
  • Naujos garantijos darbuotojams auginantiems vaikus;
  • Naujos pareigos darbdaviams psichologinio smurto prevencijos srityje;
  • Nauja kompensacijų tvarka darbuotojams, dirbantiems kilnojamojo pobūdžio darbą ar darbą atliekamą lauko sąlygomis;
  • Darbo sutarčių nutraukimo pakeitimai;
  • Terminuotų darbo sutarčių reguliavimo pakeitimai.

Lektorė Natalja Kobzevienė

 1. Mokymui skirtų lėšų finansavimo šaltiniai. Kam nebus skiriamos mokymosi lėšos. Sutaupytų lėšų perskirstymas.
 2. Sąlyginio pareigybių skaičiaus apskaita. Kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus per savaitę apskaita.
 3. Švietimo pagalbos specialistai: lėšų ir darbuotojų poreikio nustatymas.
 4. Mokymo lėšų gavėjai: 
  • Bendrojo ugdymo įstaigos;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos;
  • Specialiųjų mokinių srautai.
 5. Mokymo lėšų struktūra: 
  • Pedagogų darbo užmokestis ir kvalifikacijos kėlimas;
  • Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimas;
  • Mokinių pažintinė veikla ir profesinis orientavimas;
  • Lėšas kitoms ugdymo reikmėms;
  • Kompiuterinis skaitmenizavimas;
  • Ugdymas šeimoje.
 6. Ugdymo reikmių koeficientai.
 7. Mokymo lėšų gavimas, keitimas ir panaudojimas.
 8. Pedagogų darbo užmokestis, atostoginių kaupiniai, pensijų atidėjiniai, atostoginių apskaita.
 9. Darbo sutarčių su pedagogais keitimas.
 10. Vidaus kontrolės taisyklių įgyvendinimas.
 11. Darbo santykių finansinė analizė.
 • LR socialinių paslaugų įstatymas. Finansinių išteklių valdymas valstybės globos namuose.
 • Finansavimo sumų apskaita. Pagrindinės dimensijos. Finansavimo sumų ataskaitos. Savų lėšų apskaita. Finansavimo sumos ar pajamos?
 • Globotinių pinigai, išmokų vaikams skyrimo tvarka ir apskaita 2022 m.
 • Darbo užmokesčio nustatymo ir apmokestinimo ypatumai: 
  • Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų;
  • Darbo laiko apskaita, darbo laiko režimai; darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai; darbo grafikų keitimas;
  • Pastoviosios dalies koeficientai, jų keitimas. Kintamosios dalies nustatymas;
  • Darbo užmokesčio nustatymas VšĮ;
  • Premijų skyrimo atvejai;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • Nedarbingumo apmokėjimas;
  • Išmoka ir papildomos atostogos už darbą kelyje, kilnojamojo pobūdžio darbą ir darbą lauko sąlygomis;
  • „Pajamų natūra“ išmokų sąrašas, atvejai, apmokestinimas, deklaravimas;
  • Individualaus darbo laiko režimo taikymas, planavimas, vykdymas. Papildomos išmokos darbuotojui. Skirtumas nuo suminės darbo laiko apskaitos;
  • Dienpinigių apmokestinimas;
  • Darbo apmokėjimo tvarkų keitimas;
  • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinės išmokos.
 • Naujas vaiko priežiūros atostogų ir išmokų reglamentavimas nuo 2023-01-01.
 • Savanoriškas darbas – įforminimo ypatumai.
 • Atsargų apskaitos ypatumai.
 • Turto apskaita: turto grupių ir nusidėvėjimo normatyvų nustatymas.
 • Pajamų apskaita (turto pardavimo pajamos, paslaugų suteikimo pajamos, finansavimo sumų pajamos).
 • Sąnaudų apskaita (sunaudotų atsargų sąnaudos, transporto sąnaudos, remonto ir eksploatavimo sąnaudos, kitų paslaugų ir kitos sąnaudos, kompensuojamos sąnaudos, komandiruočių sąnaudos).
 • Gautos paramos panaudojimas ir informacijos atskleidimas.
 • Veiklos rezultatų ataskaitos sudarymas.
 • Finansinės atskaitomybės aktualijos.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: