Darbo užmokestis – pati jautriausia kiekvienos įmonės apskaitos ir mokesčių dalis, dėl kurios kyla daugiausiai darbo ginčų. Remiantis VDI, su darbo užmokesčiu susiję darbo ginčai sudaro 74 proc. visų nagrinėjamų ginčų. Nuo 2021-07-01 įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, susiję su subsidijų darbo užmokesčiui skyrimo ir mokėjimo darbdaviams sąlygomis bei remiamojo įdarbinimo darbo užmokesčio mokėjimo sąlygomis.

Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas. Nuo 2022-01-01 darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalės būti mokamos pavedimu į nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą.

Reikėtų nepamiršti, kad subsidijos darbo užmokesčiui mokėti bus skiriamos karantino ar ekstremaliosios situacijos metu, bet ne ilgiau kaip iki 2021-08-31. Pirmą mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudaro 100 procentų, bet ne daugiau kaip 90 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio, antrąjį mėnesį – 60 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Taip pat darbo užmokesčio apskaičiavimui aktualus 2021-05-11 atnaujintas GPMĮ komentaras. Be to, kaip teisingai reikėtų apskaičiuoti ir apmokestinti darbo užmokestį ir atostoginius? Kaip apmokestinama darbdavio mokama kompensacija darbuotojui už patirtas išlaidas?

Temos:

1 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (10:00-15:45 val.)

 • Darbo santykių apmokestinimo rizikų valdymas ir VMI atrankos patikrinimams kriterijai:
  • Mokesčiai, mokami nuo gyventojams išmokamų išmokų, ir jų kitimo tendencijos;
  • Darbo užmokesčio dydis (lyginant su vidutiniu atitinkamoje veiklos srityje, atitinkamame regione, panašiose įmonėse ir pan.) ir jo kitimo tendencijos;
  • Darbo užmokesčio mokėjimo ir deklaravimo neatitikimai;
  • Išmokos individualią veiklą vykdantiems asmenims;
  • Darbuotojų, dirbančių ne pilną darbo dieną ir gaunančių mažesnį už minimalų darbo užmokestį, skaičius/dalis;
  • Kiti.
 • Darbo užmokesčio rodiklis – vienas iš atrankos kriterijų VDI patikrinimams.
 • Darbo užmokesčio aktualijos:
  • MMA ir MVA įtaka DU skaičiavimui;
  • NPD ir MNPD formulės ir jų taikymas;
  • MMA įtaka PSD įmokoms;
  • MMA įtaka „Sodros“ įmokoms, uždirbantiems mažesnį nei MMA DU;
  • Išmokų darbuotojams apmokestinimas;
  • Atostoginių skaičiavimas pasikeitus MMA;
  • MMA įtaka neapmokestinamų GPM dienpinigių į užsienį dydžiams;
  • Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai. Kam apmokestinimas didės?
  • Pajamų apmokestinimas GPM gaunantiems pajamas iš autorinės veiklos;
  • Papildomi pensijos draudimo įmokos tarifai.
 • Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita. Kurių darbo užmokesčio dalių galima neįtraukti į vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimą ir nukrypimų apmokėjimą?
 • Pašalpos darbuotojams, kompensacijos.
 • Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti skyrimo tvarka ir rėmimas, taikoma nuo 2021-07-01.
 • Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai nuo 2021-07-09.
 • Kompensacijų darbuotojams skyrimas ir apmokestinimas už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamo pobūdžio darbą VDI ir VMI požiūris.
 • Kokiu tarifu apmokėti darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius, naktinį darbą ir budėjimą? Kaip šiuos nukrypimus derinti tarpusavyje?
 • Darbo komandiruotėje apskaita. Kokiu tarifu apmokėti komandiruotės kelionės laiką ir kada jo nebūna? Kada komandiruotės dienpinigiai turi būti apmokestinami? Rizika dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių apmokestinimo Lietuvoje ir užsienyje. Pavyzdžiai.
 • Atostoginių kaupinių perskaičiavimas ir koregavimas.
 • Nepanaudotų atostogų nurašymo ypatumai.
 • Pajamos natūra – grėsmės, galimybės, įvairovė.
 • Darbuotojų motyvavimo priemonių įforminimas ir apmokestinimas.
 • Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai. Išskaitų eiliškumas.
 • Darbo užmokesčio sistemos aprašymas – privalomi ir papildomi (netipiniai) punktai.
 • Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos.
 • Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija. Rizika dėl netinkamai pažymėto faktiškai dirbto laiko – galima „užsidirbti“ net ir nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą.
 • Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas. Darbo laiko balanso apskaičiavimas ir nukrypimų apmokėjimas. Nereglamentuotų teisės aktais pavyzdžių įforminimas įmonėje ar įstaigoje.
 • Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas ir praktinės rekomendacijos. Specifinės situacijos.
 • Lygių galimybių užtikrinimas, nustatant darbo užmokestį.

2 dalis. Advokatas Mantas Mikalopas (15:45-16:30 val.)

 • Darbo sutartyje numatomos darbo apmokėjimo sąlygos.
 • Darbo apmokėjimo sistema.
 • Premijų rūšys ir reikšmė.
 • Padidintas apmokėjimas už viršvalandinį darbą, darbą naktį, švenčių ir poilsio dieną.
 • Komandiruotės laiko apmokėjimas.
 • VDI Atrankos patikrinimams kriterijai: į ką atkreipti dėmesį.

Dovana! Kiekvienas seminaro dalyvis gauna dovanų atnaujintą Darbo užmokesčio skaičiuoklę, kurios vertė 30 Eur + PVM!