Apie mokymus

Tikrai ne naujiena, kad Lietuvoje galiojantys įstatymai įpareigoja verslo įmones savo apskaitą tvarkyti taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal verslo apskaitos standartus (VAS) arba tarptautinius apskaitos standartus. Visgi didžioji dalis įmonių renkasi nacionalinius – verslo apskaitos standartus, kuriuose, priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, verslo operacijų, gali būti nurodytos apskaitos ir vertinimo metodų alternatyvos, kai reikia pasirinkti vieną tinkamiausią apskaitos metodą.

Nefinansinio ilgalaikio turto apskaitos ypatumai (12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“, 23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“)

Temos

 1. 12-asis VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“:
  • Standarto taikymas ir išimtys (atvejai, kai 12 VAS nėra taikomas);
  • Turto pradinis įvertinimas, priskyrimas ilgalaikiam materialiajam turtui ir registravimas apskaitoje;
  • Turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ir jos skaičiavimas;
  • Turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita;
  • Įsigijimo savikainos ir perkainotos vertės apskaitos būdai: privalumai ir trūkumai;
  • Turto nusidėvėjimas ir nurašymas.
 2. 13-asis VAS „Nematerialusis turtas“:
  • Standarto taikymas ir išimtys;
  • Nematerialiojo turto pripažinimo požymiai ir registravimas apskaitoje;
  • Nematerialiojo turto eksploatavimo ir tobulinimo išlaidų apskaita;
  • Nematerialiojo turto amortizacija ir turto nurašymas.
 3. 23-iasis VAS „Turto nuvertėjimas“:
  • Turto nuvertėjimo požymiai;
  • Turto atsiperkamosios vertės nustatymas;
  • Turto nuvertėjimo paskirstymas, pripažinimas bei Atstatymas.