Miškams būdingos išskirtinės savybės, lemiančios įmonių bei miško savininkų finansinės naudos gavimo niuansus. Daugiausia klausimų kelia miško priskyrimas turto kategorijoms, ypatingai naudojant klasikinę turto klasifikaciją apskaitoje, o teisingas priskyrimas turto klasifikacijoje lemia turto vertinimo būdus ir finansinių ataskaitų rengimo sėkmę.

2022-05-01 įsigaliojęs naujos redakcijos LR Finansinės apskaitos įstatymas daro reikšmingą įtaką kiekvienos įmonės finansinei apskaitai – nuo apskaitos politikos iki vidaus tvarkų sukūrimo būtinumo. Įstatyme įteisinta vidaus kontrolės sąvoka nėra nauja įmonių veikloje, tačiau aprašyti vidaus kontrolės tvarką dažnai įmonei tampa nemenku iššūkiu. Kartu su šiuo įstatymu pasikeitė nemažai poįstatyminių teisės aktų:

 • 2022-05-01 įsigaliojo nutarimo Nr. 780 pakeitimai, reglamentuojantys apskaitos dokumentus. Pakeistas sąskaitų faktūrų išrašymo reglamentavimas: papildytos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo, nustatyti atvejai, kuomet ūkio subjektas gali nenaudoti sąskaitų faktūrų, atsisakyta nuostatų dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų klaidų taisymo.
 • 2022-03-31 AVNT patvirtino ir paskelbė „Vidaus kontrolės organizavimas“ rekomendaciją, kuria siekia  padėti nustatyti vidaus kontrolės priemones, susijusias su įmonės finansinės apskaitos organizavimu ir tvarkymu, ir sumažinti galimas rizikas bei išvengti klaidų. Paskelbta ir „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ rekomendacija, kurioje numatyti kriterijai, galintys vadovui padėti pasirinkti kompetentingą asmenį įmonės finansinei apskaitai tvarkyti.
 • AVNT yra įpareigota atlikti įmonių, už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius, finansinių ataskaitų kokybės stebėseną,  pagal nurodytas stebėsenos gaires, kurios bus paskelbtos iki 2022-06-01. Taigi institucijų dėmesys finansinėse ataskaitose pateikiamai informacijai didėja, o kur dar VMI išmanieji stebėsenos įrankiai.
 • Finansų ministerija parengė atmintines, kuriose pateikiamos įžvalgos “Dėl pelno siekiančių subjektų” atskaitomybės rengimo reikalavimų, o taip pat ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų”, kurioje nurodė, kad subjektai, nustatydami tvarką, gali pasinaudoti iki 2022-05-01 galiojusiomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir jas pritaikyti savo reikmėms.

Aplinkos ministerija rengia nutarimo Nr. 972 pakeitimo projektą, kuriuo siūlys kiekvienam pirkėjui nustatyti maksimalius galimus pirkti valstybiniuose miškuose pagamintos medienos kiekius, kurių limitai būtų nustatomi atsižvelgiant į pastaraisiais metais iš VĮ Valstybinių miškų urėdijos pirktus atitinkamus medienos kiekius.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-11-01 turėtų įsigalioti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta griežčiau riboti asmenų tarpusavio mokėjimus grynaisiais pinigais, o taip pat ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma įtvirtinti atsakomybę už atsiskaitymų, kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus.

Šiame seminare aptarsime miškininkystės įmonių ir miškininkystės paslaugų specifiką, taip pat kalbėsime ir bendrais mokesčių klausimais – nuo gyventojų pajamų iki nekilnojamojo bei aplinkos taršos mokesčių aktualijų.

Temos:

 • Finansinė apskaita miškininkystės įmonėse. Apskaitos politikos pasirinkimo galimybės.
 • Vidaus tvarkos. Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas.
 • Miškininkystės įmonių apskaita pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos ypatumai.
 • Veiklos finansavimo alternatyvos. Pelno paskirstymas.
 • Finansinių ataskaitų stebėsena – nauja kontrolės priemonė.
 • Prievolių dėl i.MAS sistemos vykdymas.
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai miškininkystės įmonėse:
  • privalomieji atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką;
  • pelno mokestis;
  • pridėtinės vertės mokestis;
  • gyventojų pajamų mokestis. Kitų išmokų gyventojams apmokestinimo ypatumai;
  • kiti mokesčiai.
 • Mokesčių lengvatos.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas: pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai.

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: