Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos apskaitą tvarkančių asmenų metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai. 

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Svarbu paminėti, kad 2022-06-15 įsigaliojo VSAFAS pakeitimai, tokie kaip:

 •  12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“
 • 16-asis ,,Biologinis turtas” nebeliko nuostatų, įtvirtinančių ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimą, taip pat pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte.
 • Naujasis 30-asis ,,Mineraliniai ištekliai”, kuriame nustatomi mineralinių išteklių grupavimo ir pirminio pripažinimo, vertinimo, mineralinių išteklių pokyčių apskaitos ir informacijos pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte reikalavimai.

Seminare lektorė, akcentuodama tik praktines situacijas, nagrinės:

 • inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
 • inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
 • inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Temos:

 • Inventorizacijos sąvoka ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
 • Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo, 13-ojo, 16-ojo VSAFAS pakeitimai.
 • Kokiu dažnumu viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus?
 • Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisijos sudarymas.
 • Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
 • Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius.
 • Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.
 • Turto tikrosios vertės nustatymas, grynosios realizavimo vertės skaičiavimas, naudojimo vertės skaičiavimas.
 • Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai.
 • Įsipareigojimų vertinimas. Ilgalaikių įsipareigojimų diskontavimas. Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
 • Ne darbo vietoje turimo turto inventorizacija.
 • Kelių techninė inventorizacija.
 • Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
 • Duomenų perdavimas buhalterijai.
 • Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.