Inventorizacijos atlikimas yra bene didžiausias įstaigos apskaitą tvarkančių asmenų metinis darbas, į kurį įtraukiami ir kiti darbuotojai bei įstaigos vadovai. 

2022-06-18 įsigaliojo nutarimas ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo”, nustatantis inventorizacijos objektą, periodiškumą, atlikimą ir įforminimą, taikomą viešojo sektoriaus subjektams.

Svarbu paminėti, kad 2022-06-15 įsigaliojo VSAFAS pakeitimai, tokie kaip:

 •  12-asis ,,Ilgalaikis materialusis turtas”, kuriame papildyta, kad projektavimo darbų išlaidas sudaro ir techninės specifikacijos parengimo išlaidos, taip pat skyrius ,,Neatlygintinai gauto materialaus turto apskaita” papildytas naujomis nuostatomis.
 • 13-asis ,,Nematerialusis turtas”, kuriame pakeista, kad nematerialusis turtas turi būti vertinamas tikrąja verte, taip pat naujai išdėstytas skyrius: „Nematerialiojo turto vertinimas po pirminio pripažinimo“
 • 16-asis ,,Biologinis turtas” nebeliko nuostatų, įtvirtinančių ,,Mineralinių išteklių” reglamentavimą, taip pat pirminio pripažinimo metu biologinis turtas įvertinamas ir finansinėse ataskaitose parodomas tik tikrąja verte.
 • Naujasis 30-asis ,,Mineraliniai ištekliai”, kuriame nustatomi mineralinių išteklių grupavimo ir pirminio pripažinimo, vertinimo, mineralinių išteklių pokyčių apskaitos ir informacijos pateikimo finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte reikalavimai.

2022-07-09 įsigaliojo įsakymo „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimai, pagal kuriuos ilgalaikis materialusis turtas, kuris apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, iki 2023-12-31 įvertinamas tikrąja verte.

Seminare lektorė, akcentuodama tik praktines situacijas, nagrinės:

 • inventorizacijos pasirengimo ir vykdymo dokumentacijos sudarymą: kaip neapsikrauti nereikalingais raštais ir kokius dokumentus turėti yra privaloma;
 • inventorizacijos rezultatų pateikimą apskaitoje ir finansinėse ataskaitose: kaip taisomos pastebėtos klaidos ir kiti neatitikimai;
 • inventorizacijos proceso spartinimo klausimus: kaip tinkamai organizuoti darbus, įtraukti kitus darbuotojus ir fiksuoti inventorizacijos eigą.

Temos:

 • Inventorizacijos sąvoka ir inventorizaciją reglamentuojantys norminiai teisės aktai.
 • Naujovės nuo 2022-06-15: 12-ojo, 13-ojo, 16-ojo VSAFAS pakeitimai.
 • Kokiu dažnumu viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus?
 • Pasirengimas inventorizacijai ir inventorizacijos komisijos sudarymas.
 • Inventorizacijos atlikimas. Inventorizacijos procesų parodymas dokumentuose.
 • Inventorizacijos metu nustatyti turto trūkumai ir perteklius.
 • Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.
 • Turto tikrosios vertės nustatymas, grynosios realizavimo vertės skaičiavimas, naudojimo vertės skaičiavimas.
 • Inventorizacijos metu nustatyti įsipareigojimų neatitikimai.
 • Įsipareigojimų vertinimas. Ilgalaikių įsipareigojimų diskontavimas. Amortizuotos savikainos skaičiavimas.
 • Ne darbo vietoje turimo turto inventorizacija.
 • Kelių techninė inventorizacija.
 • Inventorizacijos rezultatų įforminimas. Turto ir įsipareigojimų nurašymo dokumentai.
 • Duomenų perdavimas buhalterijai.
 • Inventorizacijos dokumentų saugojimas.

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.