Seminaro tikslas supažindinti su finansinės atskaitomybės pagal VSAFAS už 2019 metus sudarymo tvarka pagal naujausius reikalavimus, pagerinti praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.
 

Seminaro metu dalyviai sužinos:

  • Apie pagrindinius reikalavimus finansinėms ataskaitoms sudaryti;
  • Kaip perkelti duomenis apie turtą, įsipareigojimus, grynąjį turtą, finansavimo sumas į FAR formas. Kaip naujiems viešojo sektoriaus subjektams pirmą kartą parengti finansinę atskaitomybę ir įkelti ją į VSAKIS;
  • Kaip taisyti praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidas;
  • Kaip patikrinti, ar FAR formose pateikti duomenys yra korektiški.

     

Temos:

1. Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas:
• Naujų viešojo sektoriaus subjektų įtraukimas į konsolidavimo procesą;
• Viešųjų įstaigų FAR pateikimas;
• Finansinės ataskaitos ir aiškinamojo rašto formos;
• Pagrindiniai konsolidavimo principai;
• Turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Finansavimo sumų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Įsipareigojimų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje, finansinės nuomos įkėlimas;
• Grynojo turto rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje, konsoliduotas grynasis turtas;
• Pajamų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Sąnaudų rodymas finansinių ataskaitų rinkinyje;
• Amortizuotos savikainos ir diskontuotos vertės skaičiavimas.

2. Finansinių ataskaitų rinkinio analizė:
• Duomenų, pateiktų finansinės atskaitomybės formose, tarpusavio ryšių patikrinimas;
• Esminių klaidų, aprašytų aiškinamajame rašte, įvertinimas.

3. Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įkėlimas į konsolidavimo sistemą:
• Operacijų ir likučių derinimas su partneriais;
• Duomenų įvedimas į formas;
• Duomenų eliminavimas;
• Praeitų metų klaidų taisymas;
• Įkeltų duomenų analizė.

 

Išvardytos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius.