Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, finansuojamoms valstybės, savivaldybių biudžeto lėšomis reikia parengti tinkamas biudžeto programų sąmatas. Lėšos, teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugoms finansuoti planuojamos kiekvienai įstaigai individualiai, teikiančiai tokias paslaugas pagal finansavimo šaltinius bei taikant vienodus lėšų planavimo principus. Dalis lėšų ikimokykliniam ugdymui skiriama iš ikimokyklinio ugdymo krepšelio, kuri panaudojama tam tikroms ugdymo reikmėms tenkinti.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-08-17 Vyriausybė priėmė nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus, kurie įsigalios etapais: nuo 2022-09-01 iki 2026-09-01. Būtent 2022-09-01 įsigaliojo pakeitimai, kuriais:

 • Įtvirtintos naujos nuostatos, susijusios su lėšų skyrimu/neskyrimu iš valstybės biudžeto;
 • Padidintas grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę, pagal kurį apskaičiuojamas sąlyginis pareigybių skaičius;
 • Padidintas ugdymo reikmių koeficientas, taikomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • Įtvirtinta nauja jungtinių klasių sudarymo tvarka bei taisyklės;
 • Reglamentuojama nepanaudotų lėšų perskirstymo galimybė.

Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas, todėl ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose;
 • tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.

Temos

 • Strateginis planas – kokia informacija teikiama apie lėšų poreikį.
 • Biudžetinės ir nebiudžetinės sąmatos.
 • Pajamos ir pajamų įmokos. Kada įstaiga gali naudoti lėšas savo nuožiūra ir kada privalo perduoti biudžetui.
 • Sąmatų keitimas: dėl ko, kaip, kada. Kas bus jei sąmatos nekeisti.
 • Biudžeto vykdymo ataskaitos: kaip rengiamos, kas keičiasi 2022 metais. Kas už ką atsako. Apskaitos reformos įtaka vadovo atsakomybei.
 • Asignavimai – nebūtinai finansavimas. Kasinės ir nekasinės išlaidos.
 • Klaidos ataskaitose – ką daryti kai pataisyti negali.
 • Finansavimo sumų pažyma – kodėl ji “griauna” konsolidavimą ir kodėl atsakomybė tenka vadovui.
 • Kokia informacija teikiama apskaitos specialistui ir ko galima iš jo tikėtis.