SEMINARAS SKIRTAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR ASMENIMS PLANUOJANTIEMS LĖŠAS BEI ATSISKAITANTIEMS UŽ JAS.

Viešojo sektoriaus subjektams, finansuojamiems valstybės, savivaldybių biudžeto lėšomis reikia parengti tinkamas biudžeto programų sąmatas. Suplanuoti lėšas darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, kitoms išlaidoms pagal patvirtintą valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominę klasifikaciją.

Kiekviena biudžetinė įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas. Todėl biudžetinėms įstaigoms ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose;
 • tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.

2023-01-01 įsigalioja nutarimo Nr. 543 pakeitimai, patikslinantys viešojo sektoriaus subjektų, priklausančių tai pačiai viešojo sektoriaus subjektų grupei, lėšų programų sąmatų planavimą pagal detalią ekonominę klasifikaciją. Kokios numatytos išimtys?

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu keitėsi ir Viešųjų įstaigų įstatymas. Kaip pakeistos vadovų atsakomybės ribos?

Temos

 • Strateginis planas – kokia informacija teikiama apie lėšų poreikį.
 • Biudžetinės ir nebiudžetinės sąmatos.
 • Pajamos ir pajamų įmokos. Kada įstaiga gali naudoti lėšas savo nuožiūra ir kada privalo perduoti biudžetui.
 • Sąmatų keitimas: dėl ko, kaip, kada. Kas bus jei sąmatos nekeisti.
 • Biudžeto vykdymo ataskaitos: kaip rengiamos, kas keičiasi 2022 metais. Kas už ką atsako. Apskaitos reformos įtaka vadovo atsakomybei.
 • Asignavimai – nebūtinai finansavimas. Kasinės ir nekasinės išlaidos.
 • Klaidos ataskaitose – ką daryti kai pataisyti negali.
 • Finansavimo sumų pažyma – kodėl ji “griauna” konsolidavimą ir kodėl atsakomybė tenka vadovui.
 • Kokia informacija teikiama apskaitos specialistui ir ko galima iš jo tikėtis.