Bendrojo ugdymo įstaigoms, finansuojamoms valstybės, savivaldybių biudžeto lėšomis reikia parengti tinkamas biudžeto programų sąmatas. Suplanuoti lėšas darbo užmokesčiui, prekėms ir paslaugoms, kitoms išlaidoms.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2022-08-17 Vyriausybė priėmė nutarimo „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus, kurie įsigalios etapais: nuo 2022-09-01 iki 2026-09-01. Būtent 2022-09-01 įsigaliojo pakeitimai, kuriais:

 • Įtvirtintos naujos nuostatos, susijusios su lėšų skyrimu/neskyrimu iš valstybės biudžeto;
 • Padidintas grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę, pagal kurį apskaičiuojamas sąlyginis pareigybių skaičius;
 • Padidintas ugdymo reikmių koeficientas, taikomas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • Įtvirtinta nauja jungtinių klasių sudarymo tvarka bei taisyklės;
 • Reglamentuojama nepanaudotų lėšų perskirstymo galimybė.

Kiekviena bendrojo ugdymo įstaiga planuojasi biudžetus mėnesiui, ketvirčiui, metams. Pasirengia sąmatas. Detaliai suplanuoja įstaigos lėšas, todėl ypač svarbu:

 • prisitaikyti prie lėšų planavimo esant centralizuotam įstaigos apskaitos tvarkymui;
 • esant poreikiui pakeisti sąmatas ir perskirstyti lėšas dar tais pačiais metais;
 • tinkamai stebėti, valdyti ir koreguoti pinigų srautus, atsakant į klausimą: „kada sąskaitoje turi būti nulis?“;
 • teisingai suplanuoti ateities pajamas, finansavimo sumas ir perteikti jas ataskaitose;
 • tinkamai įvertinti būsimų asignavimų sumas, tam, kad netektų ataskaitose nurodyti jų nepanaudojimo priežasčių.

Temos

 • Strateginis planas – kokia informacija teikiama apie lėšų poreikį.
 • Biudžetinės ir nebiudžetinės sąmatos.
 • Pajamos ir pajamų įmokos. Kada įstaiga gali naudoti lėšas savo nuožiūra ir kada privalo perduoti biudžetui.
 • Sąmatų keitimas: dėl ko, kaip, kada. Kas bus jei sąmatos nekeisti.
 • Biudžeto vykdymo ataskaitos: kaip rengiamos, kas keičiasi 2022 metais. Kas už ką atsako. Apskaitos reformos įtaka vadovo atsakomybei.
 • Asignavimai – nebūtinai finansavimas. Kasinės ir nekasinės išlaidos.
 • Klaidos ataskaitose – ką daryti kai pataisyti negali.
 • Finansavimo sumų pažyma – kodėl ji “griauna” konsolidavimą ir kodėl atsakomybė tenka vadovui.
 • Kokia informacija teikiama apskaitos specialistui ir ko galima iš jo tikėtis.