Labdaros ir paramos fondai – viena iš pelno nesiekiančių juridinių vienetų rūšių. Visi pelno nesiekiantys vienetai svarbiausia apskaitos ir mokesčių sritimi turėtų laikyti gautos paramos ir labdaros panaudojimą bei tinkamą paskirstymą. Labai svarbu pradėti nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinių ataskaitų sudarymo.

2022-04-01 įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, kuriais pakeistos sąlygos humanitarinei pagalbai iš privačių iniciatyvų.

2022-04-13 įsigaliojo įsakymo Nr. VA-137 pakeitimai, įtvirtinantys pareigą paramos tiekėjui pateikti papildomus dokumentus mokesčių administratoriui, įrodant, kad parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams.

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, pakeitęs daugiau nei 20 metų galiojusį Buhalterinės apskaitos įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu pasikeitė ir Labdaros ir paramos fondų įstatymas.

Atkreiptinas dėmesys, kad Finansų ministerija parengė atmintinę, kurioje pateikiamos įžvalgos “Dėl pelno nesiekiančių subjektų” atskaitomybės rengimo reikalavimų ir “Dėl grynųjų pinigų operacijų” atmintinę.

Pagal naująjį FAĮ AVNT yra įpareigota atlikti įmonių, už 2021 m. ir vėliau prasidedančius ataskaitinius laikotarpius, finansinių ataskaitų kokybės stebėseną,  pagal nurodytas stebėsenos gaires, kurios bus paskelbtos iki 2022-06-01. 

2022-05-05 įsigaliojo PVM įstatymo pakeitimai, kuriais taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms teikti skirtos prekės, tiekiamos paramos gavėjams ir (arba) kitiems nelaimių padarinius šalinantiems asmenims. Siekiant įgyvendinti PVMĮ nuostatas, FM yra parengusi nutarimo Nr. 558 pakeitimo projektą, susijusį su importuojamų prekių, skirtų nukentėjusiems nuo nelaimių asmenims, importo PVM sustabdymu. Taip pat VMI yra parengusi įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo projektą, įtvirtinantį 3 naujus PVM klasifikatorius, susijusius su minėtais pakeitimais. 

2023-01-01 turėtų įsigalioti PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo patikslinamas bendras susijusių asmenų gauto ar gautino atlygio skaičiavimas, nustatant, ar buvo viršyta privaloma registravimosi PVM mokėtoju riba.

2022-11-01 turėtų įsigalioti Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta griežčiau riboti asmenų tarpusavio mokėjimus grynaisiais pinigais, o taip pat ir ANK pakeitimo projektas, kuriame siūloma įtvirtinti atsakomybę už atsiskaitymų, kitų mokėjimų grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus. Ar išliks galimybė be apribojimų teikti paramą grynaisiais pinigais? 

Problemų kasdieniniame darbe gali būti ir daugiau, todėl apie dažniausiai daromas klaidas ir jų sprendimo būdus aptarsime seminaro metu.

Temos:

 • Apskaitos tvarkymo ypatumai:
  • Pirminiai apskaitos dokumentai – tinkamai įforminti ir su trūkumais.
  • Paramos ir labdaros gavimo ir teikimo dokumentai.
 • Finansinė atskaitomybė:
  • Finansinių ataskaitų kokybė – tik laikantis nustatytų reikalavimų.
  • Finansinių ataskaitų priežiūra. Paskirta kontroliuojanti institucija.
 • Pelno mokestis:
  • Pelno mokesčio objekto nustatymas pelno nesiekiantiems vienetams.
  • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika.
 • Darbuotojai ir savanoriai:
  • Savanorių darbas – kada jis galio būti traktuojamas nelegaliu darbu?
 • Finansavimo ir gautos paramos gavimas ir panaudojimas:
  • Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo rekomendacijos.
  • Parama, tampanti pelno mokesčio objektu.
  • Metinės paramos deklaracijos.
 • Nepatikimi mokesčių mokėtojai. Kaip tai apriboja pelno nesiekiančių įmonių veiklą?
  • Grėsmė įmonėms – nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą gali lemti ir naujai į darbą priimtas vadovas, jeigu turi galiojantį nusižengimą.
  • Kaip ištaisyti susidariusią padėtį?

Seminaro programa paruošta pagal šiuos teisės aktus ir jų pakeitimus: