Kooperatinės bendrovės – specifinė verslo forma, kai tam tikrą veiklą vykdo sujungę savo kapitalą ir kitus išteklius fiziniai ar juridiniai asmenys. Taip pat ypatingas yra ir uždirbto pelno padalijimo procesas. Mokesčių ir apskaitos ypatumai, apskaitant turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas priklauso nuo pasirinktos apskaitos politikos. Tačiau nuosavybės straipsnių apskaita reikalauja kruopštumo. Todėl apskaitos politikos pasirinkimo ir keitimo klausimai aktualūs nuolat. Tuo labiau, kad iš apskaitos duomenų skaičiuojami mokesčiai. Vadinasi, geriausia kompleksiškai spręsti tiek apskaitos, tiek ir mokesčių klausimus – pelno, PVM, aplinkos taršos, su darbo santykiais susijusių mokesčių. 

2022-05-01 įsigaliojo naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymas, kuris suteikė daug laisvių įmonėms – pereita nuo valstybinio reguliavimo tam tikrais dokumentų rengimo, vidaus kontrolės priemonių nustatymo, grynųjų pinigų apskaitos ir kt. klausimais, leidžiant patiems ūkio subjektams pasirinkti ir tai įtvirtinti vidaus tvarkose.

2022-08-01 įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos įstatyme įpareigoti asmenys atsižvelgia ar informacija yra pateikta į posistemį JANGIS bei pateiktos informacijos tikrumą. Nepateikus naudos gavėjų duomenų, gali būti taikomos ne tik finansinės, bet ir veiklos apribojimo sankcijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad Seime yra užregistruotas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo:

 • Numatoma, kad kooperatyvo narys turės teisę įstatuose nustatyta tvarka perleisti jam priklausančią balsavimo teisę kitam asmeniui, su juo sudarant balsavimo teisės perleidimo sutartį arba paprastos rašytinės formos įgaliojimu paskirti įgaliotinį, atstovausiantį jam narių susirinkime.
 • Supaprastinama visuotinio narių susirinkimo organizavimo tvarka.
 • Apibrėžti grynojo pelno dalies ir nuostolių skirstymo principai.

Seminaro metu bus atsakoma į kooperatinių bendrovių vadovams, buhalteriams ir nariams kylančius klausimus.

Temos:

1 dalis. Advokatė Džiuginta Balčiūnė (10:00-11:30 val.)

 • Kooperatinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2023-01-03.
 • Kooperatinių bendrovių steigimas ir jų teisės:
  • Kooperatinės bendrovės nariai;
  • Kooperatinės bendrovės kapitalas ir pelno skirstymas;
  • Kooperatinės bendrovės valdymas ir kontrolė;
  • Kooperatinės bendrovės pabaiga ir pertvarkymas;
  • Kooperatinių bendrovių sąjungų steigimas ir veikla.

2 dalis. Auditorė Jurgita Navikienė (11:30-15:45 val.)

 • Kaip Kooperatinių bendrovių įstatymo nuostatos daro įtaką ūkinėms operacijoms?
 • Finansinė apskaita kooperatinėse bendrovėse. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo klausimai. Kokios sankcijos gresia, neįvykdžius pareigos pateikti finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui.
 • Turto, įsipareigojimų apskaitos problemos, pajamų pripažinimo ir sąnaudų registravimo alternatyvos. Kaip pasirinkti naudingiausią apskaitos politiką?
 • Finansinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Kaip skaitmenizacija paveiks Jūsų kooperatinės bendrovės veiklą ir apskaitą?
 • Mokesčių apskaičiavimo ypatumai kooperatinėse bendrovėse.
 • Mokesčių lengvatos.
 • Mokesčių deklaracijų pildymas ir atspindėjimas finansinėje apskaitoje.
 • Finansinės atskaitomybės procesas – pagrindiniai principai ir finansinių ataskaitų teikimas Juridinių asmenų registrui.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo kūrybiniai aspektai.