Rengiant konsoliduotųjų viešojo sektoriaus subjektų grupės ataskaitų rinkinį, įmonių finansinė atskaitomybė sujungiama naudojantis „eilutė prie eilutės“ principu. Konsoliduotose finansinėse ataskaitose turi būti parodytas visas konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų grupės turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai, todėl rengiant šią ataskaitą gali kilti nemažai iššūkių.

Kaip parengti tokią ataskaitą? Kokios dalys sudaro konsoliduotąją finansinę ataskaitą? Seminare susipažinsite su jos sudarymo tvarka, pagerinsite praktinius įgūdžius keliant informaciją į konsolidavimo sistemą VSAKIS.

Temos:

 • Finansavimo sumų ir sukauptų gautinų sumų konsolidavimas.
 • Duomenų apie ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą, finansinį turtą ir biologinį turtą konsolidavimas.
 • Duomenų apie atsargas konsolidavimas.
 • Duomenų apie finansinę nuomą ir paskolas konsolidavimas.
 • Duomenų apie įsipareigojimus konsolidavimas.
 • Pajamų ir sąnaudų konsolidavimas. Grynojo turto apskaičiavimas.
 • Praeitų ataskaitinių laikotarpių konsolidavimo klaidų taisymas.
 • Duomenų apie konsoliduotus subjektus pateikimas.
 • Konsoliduotos apskaitos politikos įkėlimas į VSAKIS.
 • Žodinių pastabų įkėlimas į VSAKIS.
 • Reorganizuotų ir likviduotų subjektų duomenų konsolidavimas.
 • Naujų subjektų duomenų konsolidavimas.
 • Dalininko įnašo atvaizdavimas atskaitomybėje ir konsolidavime.